Informacija

„2024 m. brandos egzaminų bazinė mokykla“


Ugdymo proceso organizavimas 2023-2024 m.m.


Dėl premijos skyrimo abiturientams 2023 m.

Gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašas 2023 m. 


Anykščių rajono ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų 2023 m. rugsėjo 1 d. vaikų skaičius, laisvos vietos


2023–2024 m. m. mokinių skaičius


Sprendimas

Dėl Anykščių rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo


„2023 m. abiturientų stojimo rezultatai“


„2023 m. egzaminai, PUPP, naujovės ateityje“


„Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. savivaldybėje vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“


Anykščių rajono ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų 2023 m. Sausio 1 d. vaikų skaičius, laisvos vietos


Anykščių rajono savivaldybės 2022 metų švietimo pažangos ataskaita


„2023 m. bazinė mokykla“


ANYKŠČIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS UGDOMŲ 2022 M. RUGSĖJO 1 D. VAIKŲ SKAIČIUS, LAISVOS VIETOS


Gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimas- skirtos premijos 2022


„Tinklo plano pakeitimas“


Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Anykščių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo


Pedagogų pritraukimo tvarkos aprašas 2022 (kovo 31 d.)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas 2022-03-31


Klasių skaičiai 2022-2023 m. m.


Projektas „Kokybės krepšelis“


Anykščių rajono savivaldybės 2021 metų švietimo pažangos ataskaita


Gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašas 2021


„Antrus metus savivaldybės mokyklose vykdomas Kokybės krepšelio projektas“


Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas


Gabių mokinių skatinimas - „2021 m. pirmą kartą pagal Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-90 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rajono gabiems mokiniams administracijos direktoriaus įsakymo buvo skirtos premijos už akademinius pasiekimus (Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas Nr. AĮ-649 „Dėl premijų skyrimo rajono gabiems mokiniams ir jų mokytojams“ pridedamas)“


Klasių ir mokinių skaičiai klasėse 2021-2022 m. m.


Teikiamas Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektas viešiesiems svarstymams

 2020 m . mokyklų įsivertinimo duomenys


Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2021_

Gabių mokinių skatinimo komisijos veiklos reglamentas


Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“


Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001 „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“


Dvi Anykščių rajono mokyklos dalyvauja ESFA ir Nacionalinės švietimo agentūros projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.


„Rajono mokyklos pradėjo ruoštis naujiems mokslo metams- planuojami klasių skaičiai ir mokinių skaičiai klasėse vadovaujantis PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU“.


Dėl mokinių ugdymo nuotoliniu būdu švietimo įstaigoje

Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokinių skaičius 2015–2022 mokslo metais


 
Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos


Anykščių rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, sąrašas

 

 


© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •