Informacija

 

„Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. savivaldybėje vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“


Anykščių rajono ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų 2023 m. Sausio 1 d. vaikų skaičius, laisvos vietos


Anykščių rajono savivaldybės 2022 metų švietimo pažangos ataskaita


„2023 m. bazinė mokykla“


ANYKŠČIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS UGDOMŲ 2022 M. RUGSĖJO 1 D. VAIKŲ SKAIČIUS, LAISVOS VIETOS


Gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimas- skirtos premijos 2022


„Tinklo plano pakeitimas“


Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Anykščių rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo


Pedagogų pritraukimo tvarkos aprašas 2022 (kovo 31 d.)

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas 2022-03-31


Klasių skaičiai 2022-2023 m. m.


Projektas „Kokybės krepšelis“


Anykščių rajono ugdymo įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ugdomų 2022 m. Sausio 1 d. vaikų skaičius, laisvos vietos


Anykščių rajono savivaldybės 2021 metų švietimo pažangos ataskaita


Gabių mokinių ir jų mokytojų skatinimo tvarkos aprašas 2021


„Antrus metus savivaldybės mokyklose vykdomas Kokybės krepšelio projektas“


Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas


Ugdomų vaikų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas skaičius 2021-09-01 ir laisvos vietos


Gabių mokinių skatinimas - „2021 m. pirmą kartą pagal Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-90 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ rajono gabiems mokiniams administracijos direktoriaus įsakymo buvo skirtos premijos už akademinius pasiekimus (Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-28 įsakymas Nr. AĮ-649 „Dėl premijų skyrimo rajono gabiems mokiniams ir jų mokytojams“ pridedamas)“


Klasių ir mokinių skaičiai klasėse 2021-2022 m. m.


Teikiamas Anykščių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano projektas viešiesiems svarstymams

 2020 m . mokyklų įsivertinimo duomenys


Gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašas 2021_

Gabių mokinių skatinimo komisijos veiklos reglamentas


Projektas „Informatika pradiniame ugdyme“


Anykščių Antano Vienuolio progimnazija dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros projekte Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-04-0001 „Mokinių gebėjimų atskleidimo ir jų ugdymo sistemos plėtra“


Dvi Anykščių rajono mokyklos dalyvauja ESFA ir Nacionalinės švietimo agentūros projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-04-0001 „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.


„Rajono mokyklos pradėjo ruoštis naujiems mokslo metams- planuojami klasių skaičiai ir mokinių skaičiai klasėse vadovaujantis PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠU“.


 
Ugdomų vaikų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas skaičius 2021-01-01 ir laisvos vietos

Dėl mokinių ugdymo nuotoliniu būdu švietimo įstaigoje

2020 m. lapkričio 12–13 dienomis Anykščių meno mokykloje atliktas veiklos išorinis vertinimas


Anykščių meno mokyklos išorinio vertinimo planas 2020 metais


Bendrojo ugdymo mokyklos ir mokinių skaičius 2015–2021 mokslo metais


 
Anykščių rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnaujamos teritorijos

Nuo 2020 m. rugsėjo ugdomi vaikai pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio UP skaičius
Anykščių rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, sąrašas

 Dėl vaikų priežiūros organizavimo Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje metu

                 Gerb. tėveliai (įtėviai, globėjai),

                 kai nėra galimybės pasirūpinti namuose vaiku, kuris iki karantino paskelbimo buvo ugdomas Anykščių rajono švietimo įstaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kviečiame kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių: el. paštu pateikti prašymą (forma pridedama) dėl vaiko priežiūros paslaugų švietimo įstaigoje ir darbdavių pažymas dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaiko priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t. y. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbus) atlikti abu tėvai (įtėviai, globėjai) ir nėra galimybės palikti vaiko namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą.

                 Švietimo įstaigą galės lankyti vaikas, kuris:

                 - neserga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“;

                 - negyvena kartu su asmenimis priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su  kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

 Pateikdami prašymą pagal pridedamą formą, Jūs patvirtinate aukščiau išvardytas sąlygas. Prašymą su pridedamomis darbdavių pažymomis pateikti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 618 48 192 arba 8 615 38 279.

Švietimo skyrius, įvertinęs visas aplinkybes, priims sprendimą dėl galimybės šiuo laikotarpiu Jūsų vaikui teikti priežiūros paslaugas švietimo įstaigoje. Sprendimas tėvams (įtėviams, globėjams) bus pateiktas prašyme nurodytu el. paštu arba gauto prašymo el. pašto adresu per dvi darbo dienas.

PRIDEDAMA. Prašymo dėl vaiko priežiūros paslaugų forma.

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ORGANIZAVIMO KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE METU


Švietimo priemonių planas 2020 m. vasario mėn.


Ugdomų vaikų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio UP skaičius 2020 sausio mėn.


2019 m. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai savivaldybėje


Švietimo priemonių planas 2020 m. sausio mėn.


Mokinių skaičius 2019-2020 m. m.


2019 m. abiturientų ir dešimtokų tolesnė veikla


2019 m. brandos egzaminų rezultatai


Ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vaikų skaičius 2019 m. rugsėjo 1 d. ir laisvos vietos


Mokyklas pasieks naujos mokymo priemonės


Anykščių rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodikliai 2014-2018 m.


Pavadinimas „2019 m. brandos egzaminų rinkimasis“


„2018 m. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai savivaldybėje“


Klasių ir mokinių skaičiai klasėse 2018-2019 m.m.


„2018 m. mokyklos baigimo rezultatai“


Dėl Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (diagnostinių ir standartizuotų testų) organizavimo, vykdymo ir vertinimo bendrojo ugdymo mokyklose

 


© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •