Konkursai į valstybės tarnybą

 

CENTRALIZUOTA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKA – KAIP JI VYKSTA?

     2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą). Dokumentai į karjeros valstybės tarnautojo konkursą priimami 10 darbo dienų, į pakaitinio tarnautojo – 5 dienas. 

Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas patikrina, ar pretendentai atitinka reikalavimus. Jei pretendentas reikalavimų neatitinka, jam konkurse dalyvauti neleidžiama ir jis apie tai informuojamas per Savitarnos modulį. 

Konkurso komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip užtikrinamas didesnis konkurso skaidrumas. 

Kai atrenkamas įstaigos vadovas, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti Valstybės tarnybos departamento atstovai, vienas arba du – į pareigas priimančio asmens skirti atstovai, taip pat gali būti skiriami ne daugiau kaip du buvę ir (ar) esami įstaigų vadovai. 

Konkursą gali stebėti stebėtojai, pvz., įstaigos profesinės sąjungos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt. 

Konkursas vyksta Valstybės tarnybos departamento, tarnautojo ieškančios įstaigos ar kitose tam tikrus reikalavimus atitinkančiose patalpose (komisijai nusprendus, gali vykti ir nuotoliniu būdu). Apie konkurso vietą ir laiką pretendentai informuojami ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki konkurso pradžios. 

Pretendentų, siekiančių užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Valstybės tarnybos departamente atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ją Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per Savitarnos modulį ar elektroniniu paštu pateikia vertinime dalyvavusiam pretendentui ir komisijai. Vertinimo išvada galioja 3 metus. 

Jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą, pretendentas jos mokėjimo lygį turi pasitikrinti iki konkurso pradžios. 

Atvykdami į konkursą būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą! 

Konkurso komisija gali taikyti šiuos atrankos metodus: interviu, praktinę užduotį, esė, testą, namų darbus. 

Konkursą gali sudaryti ne vienas etapas. 

Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą pagal kiekvieną taikytą vertinimo metodą, išskyrus testą, vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. 

Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų taikomų vertinimo metodų atžvilgiu. 

Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas, išskyrus pretendentus, dalyvavusius konkurse į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas. 

Pretendentais į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas laikomi 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkę pretendentai. Galutinį laimėtoją iš šių 2 pretendentų pasirenka į pareigas priimantis asmuo.  


SKELBIAMAS KONKURSAS Į INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 46856

Skelbimo data: 2021-04-09

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus Skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 11,00

Pareigybės aprašymas:

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

INVESTICIJŲ IR PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS

SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. veiklos planavimas.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Projektų valdymas ir strateginis planavimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. investicinių projektų įgyvendinimo planavimas ir kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 11. Analizuoja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimo programas ir priemones, analizuoja ir sistemina projektų poreikį ir jų finansavimo galimybes savivaldybėje.
 12. Koordinuoja savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą, ataskaitų planavimo dokumentų įgyvendinimo rengimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);

19.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

19.4. studijų kryptis – verslas (arba);

19.5. studijų kryptis – vadyba (arba);

arba:

19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.7. darbo patirties sritis – Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo srityje ir/ar Europos Sąjungos finansuojamų projektų administravimo ir/ar įgyvendinimo srityje;

19.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;

arba:

19.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.10. darbo patirties sritis – strateginio planavimo patirtis;

19.11. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 5 metai;

 1. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

20.1. kalba - anglų;

20.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. komunikacija - 5 lygis;

21.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

21.4. organizuotumas - 4 lygis;

21.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. lyderystė - 4 lygis;

22.2. veiklos valdymas - 4 lygis;

22.3. strateginis požiūris - 4 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

24.1. veiklos planavimas - 4 lygis;

24.2. dokumentų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Indrė Adomaitė

Telefonas: 8 5 2196814;8 672 89351

El.paštas: indre.adomaite@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


SKELBIAMAS KONKURSAS Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS SKYRIAUS SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIOJO INŽINIERIAUS PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 46831

Skelbimo data: 2021-04-08

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Statybos skyrius Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9,00

Pareigybės aprašymas:

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

STATYBOS SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VYRIAUSIASIS INŽINIERIUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių atitikties teritorijų planavimo dokumentams ir statybą reglamentuojantiems teisės aktams užtikrinimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Inžinerinės savivaldybės infrastruktūros sprendinių derinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 2. Vykdo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje numatytas funkcijas.
 3. Tikrina statinių projektus ir teikia išvadas..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

10.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis technologijos mokslų srities inžinerijos krypčių grupės ar lygiavertis aukštasis universitetinis ar aukštasis koleginis inžinerinis išsilavinimas;

10.2. darbo patirties sritis – profesinė patirtis einant teritorijų planavimo ar statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas arba darbo teritorijų planavimo valstybinės priežiūros srityse patirtis;

10.3. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;

 1. Atitikimas kitiems reikalavimams:

11.1. atitikti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

12.1. komunikacija - 3 lygis;

12.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

12.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

12.4. organizuotumas - 3 lygis;

12.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

13.1. dokumentų valdymas - 3 lygis;

13.2. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Dalia Janulevičienė

Telefonas: 8 5 2196834

El.paštas: dalia.januleviciene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


SKELBIAMAS KONKURSAS Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VEDĖJO PAVADUOTOJO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 46835

Skelbimo data: 2021-04-07

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8,80

Pareigybės aprašymas:

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS

SKYRIAUS (BIURO, TARNYBOS), NESANČIO KITAME ĮSTAIGOS PADALINYJE, VEDĖJO PAVADUOTOJO (SAVIVALDYBIŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO ĮSTAIGOSE)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. stebėsena ir analizė;

4.2. priežiūra ir kontrolė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. sprendimų, susijusių su skyriaus veikla ir funkcijomis, įgyvendinimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. socialinių paslaugų poreikio analizavimas ir prognozė;

6.2. socialinių paslaugų teikimo koordinavimas ir kontrolė.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Prireikus valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimą.
 7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
 8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
 10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 11. organizuoja ir koordinuoja socialinių paslaugų teikimą ir kontroliuoja socialinių paslaugų kokybę.
 12. tikrina socialinių išmokų skyrimo teisėtumą.
 13. organizuoja neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

20.3. studijų kryptis – sociologija (arba);

20.4. studijų kryptis – teisė (arba);

20.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

20.7. darbo patirties sritis – socialinio darbo patirtis;

20.8. darbo patirtis srityje – 3 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

21.2. organizuotumas - 4 lygis;

21.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

21.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

21.5. komunikacija - 4 lygis.

 1. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

22.1. strateginis požiūris - 3 lygis;

22.2. veiklos valdymas - 3 lygis;

22.3. lyderystė - 3 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

23.1. informacijos valdymas - 4 lygis;

23.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

24.1. dokumentų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Miglė Gylienė

Telefonas: 8 5 2717561;8 672 86093

El.paštas: migle.gyliene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


SKELBIAMAS KONKURSAS Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 46801

Skelbimo data: 2021-04-06

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Architektūros ir urbanistikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 7,40

Pareigybės aprašymas:

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. administracinių paslaugų teikimas.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. administracinių paslaugų teikimas;

4.2. kitos specialiosios veiklos sritys;

4.3. viešieji pirkimai.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų kaimo vietovių teritorijose administravimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Savivaldybės geografinės informacinės sistemos administravimasmas;

6.2. Kurorto statusui reikalingos dokumentacijos rengimo administravimas, kurorto infrastruktūros administravimas;

6.3. Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 3. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.
 4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 5. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.
 6. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 7. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.
 8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
 9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 10. Kurorto statusui reikalingos dokumentacijos rengimo administravimas, kurorto infrastruktūros administravimas.
 11. Vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

18.3. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);

arba:

18.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.5. darbo patirties sritis – urbanistikos ar architektūros srities patirtis;

18.6. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. komunikacija - 4 lygis;

19.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;

19.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

19.4. organizuotumas - 3 lygis;

19.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

21.1. dokumentų valdymas - 3 lygis;

21.2. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė

Telefonas: 8 5 219 6821

El.paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


SKELBIAMAS KONKURSAS Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGAS

Konkurso aprašymas

Skelbimo Nr.: 46802

Skelbimo data: 2021-04-06

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Viešųjų pirkimų ir turto skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8,00

Pareigybės aprašymas:

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR TURTO SKYRIUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 1. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

 1. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. viešieji pirkimai;

4.2. teisė.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 1. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų valdymo politikos įgyvendinimas.

 1. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas;

6.2. Savivaldybės priimamų sprendimų, susijusių su savivaldybės valdomomis įmonėmis ir viešosiomis įstaigomis bei viešaisiais pirkimais, ir sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių teisėtumo užtikrinimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 1. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
 2. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
 3. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
 4. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
 5. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
 7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.
 8. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.
 9. Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.
 10. Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje.
 11. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.
 12. Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 13. Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.
 14. Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.
 15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.
 16. Apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą.
 17. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.
 18. Atlieka teisinę ekspertizę arba prireikus koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą.
 19. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.
 20. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisinių veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 21. Rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
 22. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.
 23. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.
 24. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.
 25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 26. Atstovauja savivaldybei visuotiniuose akcininkų bei dalininkų susirinkimuose, taip pat ne susirinkimų metu.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

33.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

33.2. studijų kryptis – teisė (arba).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 1. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

34.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

34.2. organizuotumas - 3 lygis;

34.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

34.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

34.5. komunikacija - 3 lygis.

 1. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

35.1. informacijos valdymas - 3 lygis.

 1. Profesinė kompetencija:

36.1. viešųjų pirkimų išmanymas - 3 lygis;

36.2. teisės išmanymas - 3 lygis.

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Regina Filipovič-Jurgaitienė

Telefonas: 8 5 219 6821

El.paštas: regina.filipovic-jurgaitiene@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •