Konkursai į valstybės tarnybą

 

 

SKELBIAMI KONKURSAI Į:


STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGAS
Skelbimo Nr.: 42621
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Statybos skyriaus vedėjas koef. 10,0 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 13 d. įsakymu Nr.1-AĮ-176
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-520
redakcija

STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Statybos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui ir organizuoti jo veiklą, užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, pavedimų vykdymą, taip pat užtikrinti, kad savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis statomi statiniai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų remontuojami ir rekonstruojami laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos priežiūra.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje;
4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
4.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir dokumentų rengimą;
4.5. mokėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas, prognozes, projektus ir programas, planus.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą;
5.2. kontroliuoja, kad savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis statomi statiniai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų remontuojami ir rekonstruojami laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų;
5.3. organizuoja savivaldybės administracijos vykdomų statybų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą;
5.4. organizuoja savivaldybės administracijos statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų vykdymą;
5.5. planuoja ir inicijuoja Skyriaus kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
5.6. ruošia (arba paveda tai atlikti Skyriaus darbuotojams) ir pasirašo su statybos procesu susijusias paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų sutartis, koordinuoja kitų Skyriaus užduotims ir funkcijoms atlikti reikalingų sutarčių ar susitarimų ruošimą ir pasirašymą, vykdo sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę;
5.7. organizuoja statybos darbų techninę priežiūrą, projektavimo, tyrinėjimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų planų rengimą ir įgyvendinimą;
5.8. organizuoja savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą;
5.9. kontroliuoja ir užtikrina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti ir rekonstruoti;
5.10. kontroliuoja ir užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis vykdomose statybose;
5.11. tikrina ir teikia išvadas dėl pritarimo / nepritarimo statinių projektams IS „Infostatyba“;
5.12. rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus;
5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus;
5.14. vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.16. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus;
5.17. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
 
Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 271 71 37, Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt,


SVĖDASŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGAS

Skelbimo Nr.: 42620
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Svėdasų seniūnijos Seniūnas koef. 8,1 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.
kovo 27 d. įsakymo Nr.1-AĮ-230
1.1 papunkčiu
SVĖDASŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Svėdasų seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pareigybė reikalinga užtikrinti Savivaldybės administracijos struktūrinio teritorinio padalinio – seniūnijos veiklą, atlikti seniūnijos vidaus administravimą, organizuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei kitais teisės aktais nustatytų seniūnijos funkcijų įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityse – dokumentų valdymas ir seniūnijos vidaus administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais bei norminiais dokumentais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių teisės pažeidimų kodeksą, darbo santykių reguliavimą, viešųjų pirkimų bei viešųjų darbų organizavimą, dokumentų valdymą, teisės aktų rengimą, notarinių veiksmų atlikimą;
4.2.turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
4.3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
4.4. turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą (suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones);
4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą.
5.2. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
5.3. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.4. organizuoja ir (arba) kontroliuoja savivaldybei priklausančių bendro naudojimo teritorijų, parkų, gėlynų, kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, veikiančių ir neveikiančių kapinių, senkapių, gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimo priežiūrą.
5.5. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.6. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui
5.7. sudaro sutartis su asmenimis atliekančiais visuomenei naudingą veiklą ir yra atsakingas už sutarčių įvykdymą, organizuoja laikinuosius darbus, instruktuoja darbo saugos klausimais;
5.8. atlieka viešuosius pirkimus. Seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
5.9. išduoda leidimus laidoti, leidimus prekybai, seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus;
5.10. neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
5.11. pagal kompetenciją surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas;
5.12. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.13. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.14. užtikrina priešgaisrinę saugą seniūnijos valdomose patalpose;
5.15. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)


Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 271 71 37, Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt,

Dokumentai teikiami: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/ iki 2019 m. spalio 30 d.


SKELBIAMAS KONKURSAS Į KULTŪROS, TURIZMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO(KALBOS TVARKYTOJO) PAREIGAS:

Skelbimo Nr.: 42587

Skelbimo data: 2019-10-14

Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas) koef. 7,0 (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

KULTŪROS, TURIZMO IR KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS KALBOS TVARKYTOJO (VYRIAUSIOJO SPECIALISTO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA      1. Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus kalbos tvarkytojas (vyriausiasis specialistas) (toliau – Specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Specialisto pareigybė reikalinga atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo  kontrolę Anykščių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) bei užtikrinti Savivaldybės rengiamų raštų, teisės aktų ir kitų dokumentų bei skelbiamos informacijos atitiktį valstybinės kalbos vartojimo bei taisyklingumo reikalavimams.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka specialiosios veiklos srities funkcijas – valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1.  turėti aukštąjį universitetinį lietuvių filologijos krypties išsilavinimą; 4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymą, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius valstybinės kalbos vartojimą; 4.3. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos, pareigingas, darbštus, gebėti bendrauti; 4.4. gebėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 4.5. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, taikyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis ryšio technologijomis (elektroniniu paštu, internetu).

V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 5.1. kontroliuoja, kaip Savivaldybės teritorijoje laikomasi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (toliau – Valstybinės kalbos įstatymas), Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą: 5.1.1. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje veikiančiose institucijose, įmonėse, įstaigose ir organizacijose raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai bei techniniai dokumentai tvarkomi valstybine kalba; ar valstybės ir savivaldos institucijos, įmonės, įstaigos, organizacijos tarp savęs susirašinėja valstybine kalba; 5.1.2. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai moka valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, ar jie vartoja valstybinę kalbą atlikdami tarnybines pareigas; 5.1.3. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje esančiose valstybės ir savivaldos institucijose, įstaigose ir organizacijose, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybose, prekybos ir kitose gyventojų aptarnavimo įstaigose gyventojai aptarnaujami valstybine kalba; 5.1.4. kontroliuoja, ar Savivaldybėje fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba; 5.1.5. tikrina, ar oficialūs valstybės ir savivaldos institucijų, valstybės įstaigų, įmonių organizuojami renginiai (sesijos, suvažiavimai, susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai ir kiti) (išskyrus organizuojamus tarptautinius renginius) Savivaldybėje vyksta valstybine kalba; ar tuo atveju, kai kalbėtojas vartoja kitą kalbą, verčiama į valstybinę kalbą; 5.1.6. kontroliuoja, ar kitomis kalbomis viešai transliuojamos Savivaldybės radijo ir televizijos stočių programos verčiamos į valstybinę kalbą ar rodomos su lietuviškais subtitrais tais atvejais, kai Valstybinės kalbos įstatymo nustatytais atvejais turi būti užtikrinamas jų vertimas į valstybinę kalbą ar rodymas su lietuviškais subtitrais; 5.1.7. kontroliuoja, ar oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Savivaldybėje rašomos valstybine kalba, ar jos taisyklingos; 5.1.8. kontroliuoja, ar Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų, organizacijų pavadinimai atitinka lietuvių kalbos normas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus; 5.1.9. kontroliuoja, ar valstybinė kalba vartojama Savivaldybės teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose, interneto svetainėse; 5.1.10. kontroliuoja, ar Savivaldybės viešieji užrašai yra valstybine kalba, taisyklingi; derina šių užrašų bei reklamos projektus; 5.1.11. kontroliuoja, ar Savivaldybės visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.), knygų ir kitų leidinių leidėjai laikosi taisyklingos lietuvių kalbos normų; 5.2. įstatymų numatytais atvejais surašo administracinių nusižengimų protokolus; 5.3. pagal savo įgaliojimus nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas; 5.4. konsultuoja Savivaldybės teritorijoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojus bei kitus asmenis valstybinės kalbos vartojimo klausimais; 5.5. rengia valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijos ataskaitas ir teikia jas Valstybinei kalbos inspekcijai; 5.6. pagal savo kompetenciją rengia metodinius patarimus, straipsnius, Savivaldybės interneto svetainės skiltis kalbos vartojimo klausimais; 5.7. redaguoja į Savivaldybės interneto svetainę, socialinius tinklus („Facebook“ ir kt.) keliamos informacijos kalbą ir užtikrina jos taisyklingumą; 5.8. užtikrina valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumą Savivaldybės administracijoje: tikrina, redaguoja ir vizuoja Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, raštų ir kitų dokumentų projektus; 5.9.  užtikrina, kad Savivaldybės institucijų dokumentai būtų parengti taisyklinga lietuvių kalba ir laikantis Dokumentų rengimo taisyklių; 5.10. rengia padėkas, sveikinimus ir kitus viešus Savivaldybės tekstus; 5.11. protokoluoja Savivaldybės administracijos pasitarimus ir susirinkimus; 5.12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir raštų projektus; 5.13. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus; 5.14. tvarko Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus raštvedybą ir archyvą; 5.15. vykdo ir kitus su Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos tikslai.

VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vedėjui. 

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8-5 2196811, Vaiva Minkevičienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.minkeviciene@vtd.lt,

Dokumentai teikiami: https://www.testavimas.vtd.lt/portal/ iki 2019 m. spalio 28 d.


CENTRALIZUOTA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKA – KAIP JI VYKSTA?

     2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą). Dokumentai į karjeros valstybės tarnautojo konkursą priimami 10 darbo dienų, į pakaitinio tarnautojo – 5 dienas. 

Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas patikrina, ar pretendentai atitinka reikalavimus. Jei pretendentas reikalavimų neatitinka, jam konkurse dalyvauti neleidžiama ir jis apie tai informuojamas per Savitarnos modulį. 

Konkurso komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip užtikrinamas didesnis konkurso skaidrumas. 

Kai atrenkamas įstaigos vadovas, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti Valstybės tarnybos departamento atstovai, vienas arba du – į pareigas priimančio asmens skirti atstovai, taip pat gali būti skiriami ne daugiau kaip du buvę ir (ar) esami įstaigų vadovai. 

Konkursą gali stebėti stebėtojai, pvz., įstaigos profesinės sąjungos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt. 

Konkursas vyksta Valstybės tarnybos departamento, tarnautojo ieškančios įstaigos ar kitose tam tikrus reikalavimus atitinkančiose patalpose (komisijai nusprendus, gali vykti ir nuotoliniu būdu). Apie konkurso vietą ir laiką pretendentai informuojami ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki konkurso pradžios. 

Pretendentų, siekiančių užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Valstybės tarnybos departamente atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ją Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per Savitarnos modulį ar elektroniniu paštu pateikia vertinime dalyvavusiam pretendentui ir komisijai. Vertinimo išvada galioja 3 metus. 

Jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą, pretendentas jos mokėjimo lygį turi pasitikrinti iki konkurso pradžios. 

Atvykdami į konkursą būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą! 

Konkurso komisija gali taikyti šiuos atrankos metodus: interviu, praktinę užduotį, esė, testą, namų darbus. 

Konkursą gali sudaryti ne vienas etapas. 

Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą pagal kiekvieną taikytą vertinimo metodą, išskyrus testą, vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. 

Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų taikomų vertinimo metodų atžvilgiu. 

Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas, išskyrus pretendentus, dalyvavusius konkurse į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas. 

Pretendentais į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas laikomi 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkę pretendentai. Galutinį laimėtoją iš šių 2 pretendentų pasirenka į pareigas priimantis asmuo. 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •