Konkursai į valstybės tarnybą

 

CENTRALIZUOTA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKA – KAIP JI VYKSTA?

     2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą). Dokumentai į karjeros valstybės tarnautojo konkursą priimami 10 darbo dienų, į pakaitinio tarnautojo – 5 dienas. 

Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas patikrina, ar pretendentai atitinka reikalavimus. Jei pretendentas reikalavimų neatitinka, jam konkurse dalyvauti neleidžiama ir jis apie tai informuojamas per Savitarnos modulį. 

Konkurso komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip užtikrinamas didesnis konkurso skaidrumas. 

Kai atrenkamas įstaigos vadovas, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti Valstybės tarnybos departamento atstovai, vienas arba du – į pareigas priimančio asmens skirti atstovai, taip pat gali būti skiriami ne daugiau kaip du buvę ir (ar) esami įstaigų vadovai. 

Konkursą gali stebėti stebėtojai, pvz., įstaigos profesinės sąjungos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt. 

Konkursas vyksta Valstybės tarnybos departamento, tarnautojo ieškančios įstaigos ar kitose tam tikrus reikalavimus atitinkančiose patalpose (komisijai nusprendus, gali vykti ir nuotoliniu būdu). Apie konkurso vietą ir laiką pretendentai informuojami ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki konkurso pradžios. 

Pretendentų, siekiančių užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Valstybės tarnybos departamente atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ją Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per Savitarnos modulį ar elektroniniu paštu pateikia vertinime dalyvavusiam pretendentui ir komisijai. Vertinimo išvada galioja 3 metus. 

Jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą, pretendentas jos mokėjimo lygį turi pasitikrinti iki konkurso pradžios. 

Atvykdami į konkursą būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą! 

Konkurso komisija gali taikyti šiuos atrankos metodus: interviu, praktinę užduotį, esė, testą, namų darbus. 

Konkursą gali sudaryti ne vienas etapas. 

Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą pagal kiekvieną taikytą vertinimo metodą, išskyrus testą, vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. 

Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų taikomų vertinimo metodų atžvilgiu. 

Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas, išskyrus pretendentus, dalyvavusius konkurse į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas. 

Pretendentais į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas laikomi 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkę pretendentai. Galutinį laimėtoją iš šių 2 pretendentų pasirenka į pareigas priimantis asmuo.  


 

PASKELBTI KONKURSAI Į VALSTYBĖS TARNYBĄ:

  1. Troškūnų seniūnijos Seniūno (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 8,1 bazinio dydžio).

Skelbimo Nr.: 44907

Skelbimo data: 2020-07-29

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Troškūnų seniūnijos Seniūnas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 8,10

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Aleksandras Izotovas

Telefonas: 8 5 2196824

El.paštas: aleksandras.izotovas@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

 


Skelbimo Nr.: 44422

Skelbimo data: 2020-05-07

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Statybos skyrius Skyriaus vedėjas koef. 11,5 (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 11,50

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.     kovo 13   d. įsakymu Nr.1-AĮ-176 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos  8 d. įsakymo Nr. 1-AĮ-520 redakcija STATYBOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS   PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Statybos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS 2. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui ir organizuoti jo veiklą, užtikrinti Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, pavedimų vykdymą, taip pat užtikrinti, kad savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis statomi statiniai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų remontuojami ir rekonstruojami laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų. III  SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiojoje veiklos srityje – statinių statybos, remonto ir rekonstrukcijos priežiūra. IV SKYRIUS  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI   4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą; 4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį statybos srityje; 4.3.  turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją. 4.4. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą ir dokumentų rengimą; 4.5. mokėti planuoti ir organizuoti Skyriaus darbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu; 4.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti gaunamą informaciją, rengti išvadas, prognozes, projektus ir programas, planus. V   SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5.1. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą; 5.2. kontroliuoja, kad savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis statomi statiniai bei savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai būtų remontuojami ir rekonstruojami laikantis nustatytų teisės aktų reikalavimų; 5.3. organizuoja savivaldybės administracijos vykdomų statybų ir kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų programų rengimą;  5.4. organizuoja savivaldybės administracijos statomų, rekonstruojamų ar remontuojamų statinių projektavimo ir statybos darbų užsakovo funkcijų vykdymą; 5.5. planuoja ir inicijuoja Skyriaus kompetencijai priskirtus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus; 5.6. ruošia (arba paveda tai atlikti Skyriaus darbuotojams) ir pasirašo su statybos procesu susijusias paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų sutartis, koordinuoja kitų Skyriaus užduotims ir funkcijoms atlikti reikalingų sutarčių ar susitarimų ruošimą ir pasirašymą, vykdo  sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę; 5.7. organizuoja statybos darbų techninę priežiūrą, projektavimo, tyrinėjimo, statybos, rekonstravimo, remonto darbų planų rengimą ir įgyvendinimą; 5.8. organizuoja savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimą;  5.9. kontroliuoja ir užtikrina Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų efektyvų panaudojimą vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir gatvėms prižiūrėti, remontuoti ir rekonstruoti; 5.10. kontroliuoja ir užtikrina efektyvų lėšų panaudojimą savivaldybės administracijos statytojo (užsakovo) teisėmis vykdomose statybose; 5.11. tikrina ir teikia išvadas dėl pritarimo / nepritarimo statinių projektams IS „Infostatyba“; 5.12. rengia Skyriaus veiklos nuostatų, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymų projektus; 5.13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus; 5.14. vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  ir valstybės tarnautojų  tarnybinę veiklą; 5.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 5.16. pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus; 5.17. vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos tikslai. VI SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui. Susipažinau (Parašas) (Vardas ir pavardė) (Data) _____________________ 

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyrius Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Aleksandras Izotovas

Telefonas: 8 5 2196824

El.paštas: aleksandras.izotovas@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2


Skelbiama atranka į Bendrojo ir ūkio skyriaus vyresniojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas, pareiginės algos koeficientas 5,8.

Prašymai dalyvauti centralizuotai Valstybės tarnybos departamento vykdomoje pakaitinio valstybės tarnautojo atrankoje teikiami (iki 2020 m. gegužės 18 d. įskaitytinai)

Valstybės tarnybos departamento svetainėje  skelbimas Nr. 9147.  Dokumentai teikiami el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt (per VATIS Atrankos modulį).

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •