Konkursai į valstybės tarnybą

1. Konkursas į Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti (pareiginės algos koeficientas – 6,4 bazinio dydžio).

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus teikia Valstybės tarnybos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

KONKURSO APRAŠYMAS

Skelbimo nr.:

41817

Skelbimo data:

2019-06-18

Konkursą organizuojanti įstaiga:

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Pareigos:

Socialinės paramos skyriaus Vyriausiasis specialistas (koef. 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m.  vasario 22 d. įsakymo Nr.1-AĮ-128 1.3 papunkčiu SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS I SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas. II SKYRIUS PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių organizavimui, koordinavimui ir plėtojimui vykdyti.

III SKYRIUS VEIKLOS SRITIS 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – socialinių paslaugų organizavimas.

IV SKYRIUS SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.1. Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo, teisės ar viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimą. 4.2. Turėti ne mažesnę negu 1 metų darbo patirtį socialinės apsaugos srityje. 4.3. Išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir viešąjį administravimą, socialinės apsaugos sistemą, dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles. 4.4. Turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją. 4.5. Mokėti savarankiškai organizuoti ir planuoti darbą, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, teikti sprendimų variantus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. V SKYRIUS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:  5.1. Organizuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą bei jų skyrimą rajono gyventojams. 5.2. Planuoja socialinių paslaugų poreikį ir jų rūšis.  5.3. Renka ir kaupia informaciją Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) apie socialines paslaugas gaunančius gyventojus rajone.  5.4. Renka informaciją pagal suteiktą vartotojo teisę iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų, siekiant nustatyti turimą pareiškėjų turtą, užimtumą ir gaunamas pajamas.  5.5. Koordinuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems priemonės įgyvendinimą.  5.6. Apskaičiuoja mokesčio už teikiamas socialines paslaugas dydį pagal galiojančius teisės aktus ir asmens turimas pajamas bei turtą.  5.7. Organizuoja ir koordinuoja savivaldybei priskirtų funkcijų, susijusių su parama iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo lėšų, vykdymą.  5.8. Rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal savo kompetenciją, užtikrina priimtų sprendimų įgyvendinimą.  5.9. Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl socialinių paslaugų skyrimo ir paslaugų teikėjo parinkimo, rengia sprendimo projektus dėl socialinių paslaugų skyrimo, pratęsimo, nutraukimo, teikia juos Skyriaus vedėjui.  5.10. Rengia dokumentus Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl siuntimų į socialinės globos įstaigas.  5.11. Rengia socialinių paslaugų apmokėjimo sutarčių projektus, teikia juos Skyriaus vedėjui, sudaro asmenų bylas ir jas perduoda paslaugų teikėjams.  5.12. Konsultuoja rajono gyventojus, Savivaldybės administracijos socialinio darbo organizatorius, socialinių paslaugų įstaigų ir kitų institucijų darbuotojus socialinių paslaugų bei neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių klausimais.  5.13. Nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ar juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus visais savo kompetencijos klausimais, rengia atsakymus į juos.  5.14. Užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą.  5.15. Tikrina Skyriuje skiriamų socialinių išmokų teisėtumą.  5.16. Vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS  ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.  Susipažinau  (Parašas)  (Vardas ir pavardė)  (Data)

Dokumentų pateikimo būdas:

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Adresas:

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas:

(8 7) 0663081

El. paštas:

Jurga Banienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus personalo atrankos specialistė, jurga.baniene@vad.lt

 


CENTRALIZUOTA VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATRANKA – KAIP JI VYKSTA?

     2019 m. sausio 1 d. Lietuvos karjeros valstybės tarnautojų konkursus ir pakaitinių tarnautojų atrankas (toliau – konkursai) centralizuotai vykdo Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Pretendentai teikia prašymus dalyvauti konkurse ir kitus dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Savitarnos modulį (prieš tai susikūrę savo paskyrą). Dokumentai į karjeros valstybės tarnautojo konkursą priimami 10 darbo dienų, į pakaitinio tarnautojo – 5 dienas. 

Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas patikrina, ar pretendentai atitinka reikalavimus. Jei pretendentas reikalavimų neatitinka, jam konkurse dalyvauti neleidžiama ir jis apie tai informuojamas per Savitarnos modulį. 

Konkurso komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 3 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti ne įstaigos, kuriai atrenkamas valstybės tarnautojas, atstovai. Taip užtikrinamas didesnis konkurso skaidrumas. 

Kai atrenkamas įstaigos vadovas, komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių, kurių daugiau kaip pusę turi sudaryti Valstybės tarnybos departamento atstovai, vienas arba du – į pareigas priimančio asmens skirti atstovai, taip pat gali būti skiriami ne daugiau kaip du buvę ir (ar) esami įstaigų vadovai. 

Konkursą gali stebėti stebėtojai, pvz., įstaigos profesinės sąjungos, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt. 

Konkursas vyksta Valstybės tarnybos departamento, tarnautojo ieškančios įstaigos ar kitose tam tikrus reikalavimus atitinkančiose patalpose (komisijai nusprendus, gali vykti ir nuotoliniu būdu). Apie konkurso vietą ir laiką pretendentai informuojami ne vėliau, kaip likus 5 darbo dienoms iki konkurso pradžios. 

Pretendentų, siekiančių užimti įstaigos vadovo pareigas, prieš konkursą Valstybės tarnybos departamente atliekamas kompleksinis vertinimas, kurio metu įvertinamos jų bendrosios, vadybinės ir lyderystės kompetencijos. Kompleksinio vertinimo išvada konkurso komisijai ir į pareigas priimančiam asmeniui yra rekomendacinio pobūdžio. Ją Valstybės tarnybos departamentas per 5 darbo dienas nuo kompleksinio vertinimo pabaigos per Savitarnos modulį ar elektroniniu paštu pateikia vertinime dalyvavusiam pretendentui ir komisijai. Vertinimo išvada galioja 3 metus. 

Jei pareigybės aprašyme nustatytas reikalavimas mokėti kurią nors užsienio kalbą, pretendentas jos mokėjimo lygį turi pasitikrinti iki konkurso pradžios. 

Atvykdami į konkursą būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą! 

Konkurso komisija gali taikyti šiuos atrankos metodus: interviu, praktinę užduotį, esė, testą, namų darbus. 

Konkursą gali sudaryti ne vienas etapas. 

Kiekvienas komisijos narys pretendentų tinkamumą pagal kiekvieną taikytą vertinimo metodą, išskyrus testą, vertina individualiai – nuo 1 iki 10 balų. 

Jeigu pretendentų vertinimui naudojamas vienas vertinimo metodas, kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš komisijos darbe dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Jeigu naudojamas daugiau nei vienas vertinimo metodas, komisijos sprendimu gali būti nustatomas taikyto vertinimo metodo lyginamasis svoris kitų taikomų vertinimo metodų atžvilgiu. 

Konkursą laimi daugiausia balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkęs pretendentas, išskyrus pretendentus, dalyvavusius konkurse į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas. 

Pretendentais į padalinio vadovo ar aukštesnes ir įstaigos vadovo pareigas laikomi 2 daugiausiai balų, bet ne mažiau kaip 6 balus, surinkę pretendentai. Galutinį laimėtoją iš šių 2 pretendentų pasirenka į pareigas priimantis asmuo. 

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •