Kiti konkursai

 

 


Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Viešintų seniūnijoje pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui:

1. turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą, ar Socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus;2. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą;

 1. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Strateginės partnerystės informacine sistema „SPIS“ bei automatizuotos informacinės sistemos programa „PARAMA“;
 2. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. konsultuoja seniūnijos/miesto gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
 2. priima gyventojų prašymus piniginėms socialinėms išmokoms gauti;
 3. renka informaciją iš turimų duomenų bazių, ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 4. organizuoja paramos maisto produktais bei būtiniausiais drabužiais bei avalyne teikimą seniūnijos/miesto gyventojams, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus socialinės paramos bei paslaugų teikimo klausimais, susijusiais su seniūnijos/miesto gyventojais, rengia atsakymus;
 6. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais, organizuojant socialinę paramą ir paslaugas seniūnijos/miesto gyventojams;
 7. priima reikiamus dokumentus dėl globos ar rūpybos nustatymo, globėjo ar rūpintojo paskyrimo, surašo išvadas ir pateikia juos atsakingam darbuotojui;
 8. pildo asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynus;
 9. atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;
 10. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ar apsilankymo aktus;
 11. tikrina, ar tinkamai savo pareigas atlieka asmenų, kuriems nustatyta rūpyba arba globa, rūpintojai ir globėjai, surašo apsilankymo aktus, o apie nustatytus pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;
 12. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 13. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymais ir šiais nuostatais.
 14. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla;
 15. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbo patirties  –  nuo 4,7 iki 11,55 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis. Darbo laiko norma – 30 d. val. per savaitę.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 48,  8 (381) 5 15 73, arba el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus Anykščių rajono savivaldybės administracijai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - Sistema) adresu: http://vtd.lrv.lt/ 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t. y. iki 2020 m. vasario 25 d. (įskaitytinai).


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

           2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus. Švietimo įstaigos vadovas turi turėti šias kompetencijas: bendrąsias - asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, bendravimo ir informavimo; vadovavimo sričių - strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo, švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus;
 5. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja ir organizuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos (biudžetinės įstaigos) veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti;
 2. vadovauja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos strateginio plano, metinių veiklos planų, mėnesio renginių planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 3. vykdo Anykščių švietimo pagalbos tarnybos veiklos ir jos veiksmingumo stebėseną, analizuoja ir vertina įstaigos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
 4. tvirtina Anykščių švietimo pagalbos tarnybos vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 5. nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestį, remdamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo, suderinęs su darbuotojų atstovais;
 6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, tvirtina jų pareigybės aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
 7. užtikrina, kad Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų;
 8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, švietimo pagalbos tarnybos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
 9. suderinęs su Anykščių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų atstovu, tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles;
 10. administruoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybai skirtus asignavimus, organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės parengimą;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos turtą, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais;
 12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 13. teikia pritarti Savivaldybės tarybai metinę veiklos ataskaitą;
 14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 15. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo, projektinės veiklos grupes, metodinę tarybą;
 16. inicijuoja įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą;
 17. koordinuoja pedagoginių psichologinių įvertinimų vykdymą, galutinių išvadų derinimą, jų teikimą tėvams, ugdymo įstaigai;
 18. užtikrina psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą vaikams bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims;
 19. užtikrina kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės veiklos renginių vykdymą, plėtoja bendradarbiavimą su mokyklų pedagoginėmis bendruomenėmis, organizuoja Savivaldybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą;
 20. organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, neformaliojo švietimo įstaigų dalykines olimpiadas ir konkursus bei kitus renginius;
 21. atstovauja Anykščių švietimo pagalbos tarnybai kitose institucijose, teismuose;
 22. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiais specialistais mokyklose, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 23. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką;
 24. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
 25. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
 26. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos vardu sudaro sutartis;
 27. organizuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 28. užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymąsi;
 29. viešina Anykščių švietimo pagalbos tarnybos veiklą Savivaldybėje, šalyje, užsienyje;
 30. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, įgyvendina korupcijos prevencijos valstybės politiką;
 31. kiekvienais metais teikia įstaigos bendruomenei svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitos reikalavimus nustato švietimo ir mokslo ministras;
 32. vykdo kitas teisės aktuose, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 4,6-12,4.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. vasario 28 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m.  spalio  23 d.

Atranka vyks 2020 m. kovo 19  d. 10 val. Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)


© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •