Kiti konkursai

 

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Anykščių mieste pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba  iki  2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Strateginės partnerystės informacine sistema „SPIS“ bei automatizuotos informacinės sistemos programa „PARAMA“; laikytis profesinės etikos reikalavimų bei konfidencialumo principo; mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Organizatoriaus funkcijos:

 1. konsultuoja seniūnijos/miesto gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
 2. priima gyventojų prašymus piniginėms socialinėms išmokoms gauti, juos pateikia socialinių išmokų specialistams;
 3. renka informaciją iš turimų duomenų bazių (Valstybės įmonės Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei kt.), ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 4. organizuoja paramos maisto produktais bei būtiniausiais drabužiais bei avalyne teikimą seniūnijos/miesto gyventojams, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus socialinės paramos teikimo klausimais, susijusiais su seniūnijos/miesto gyventojais, rengia atsakymus;
 6. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais, organizuojant socialinę paramą seniūnijos/miesto gyventojams;
 7. informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškintą ar pastebėtą smurto prieš vaikus atvejį;
 8. priima reikiamus dokumentus teismui dėl globos ir rūpybos nustatymo globėjo ar rūpintojo paskyrimo, surašo išvadas ir pateikia juos atsakingam skyriaus darbuotojui;
 9. parengia dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir užpildo specialiųjų pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašą ir šiuos dokumentus pateikia asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijai;
 10. atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;
 11. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ar apsilankymo aktus;
 12. tikrina, ar tinkamai savo pareigas atlieka asmenų, kuriems nustatyta rūpyba arba globa rūpintojai ir globėjai, surašo apsilankymo aktus, o apie nustatytus pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;
 13. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymais ir šiais nuostatais.
 15. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla;
 16. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,17 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 51573, 58048.


Konkursą organizuojanti įstaigaLietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

Pareigos: VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis direktorius

Pareigybės aprašymas:

VŠĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 1. I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (toliau – Įstaiga) direktorius (toliau – Direktorius) yra įstaigos vadovas, vienasmenis Įstaigos valdymo organas.

2. Direktorius atrenkamas viešo konkurso būdu ir skiriamas į pareigas Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.

3. Darbo sutartį su Direktoriumi sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo Įstaigos vardu.

4. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui.

5. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.

II SKYRIUS KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Direktoriaus pareigas einantis asmuo privalo atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio krypčių ar technologijos mokslų studijų srities transporto inžinerijos krypties išsilavinimą.

6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

6.3. mokėti bent vieną iš šių užsienio kalbų (angų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, darbo teisinius santykius, viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginio planavimo metodiką, biudžeto sandarą, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos reikalavimus, transporto, turizmo veiklą gebėti šiais teisės aktais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;

6.6. būti susipažinęs su Lietuvos ir Anykščių rajono savivaldybės turizmo plėtojimo strategijomis ir programomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos bendrijos turizmo srities iniciatyvų programomis, išmanyti Anykščių rajono savivaldybės turizmo savitumą, mokėti analizuoti turistinės veiklos programas – projektus;

6.7. išmanyti turizmo marketingą;

6.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos veiklą, būti kūrybiškam, gebėti spręsti problemas;

6.9. mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

6.10. lyderystės gebėjimai, analitinis ir strateginis mąstymas, stipri orientacija į rezultatus;

III SKYRIUS DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

7. Direktorius:

7.1. vadovauja įstaigai, organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

7.2. užtikrina, kad įstaigoje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos įstatų;

7.3. laiku teikia dalininkams finansinių ataskaitų rinkinį ir garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

7.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, jų naudojimą pagal paskirtį, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

7.5. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;

7.6. organizuoja įstaigos nuosavybės teise ir kitais pagrindais valdomo turto apskaitą, bei tinkamą priežiūrą ir apsaugą;

7.7. rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina atsiskaitymus su biudžeto, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo organizacijomis;

7.8. stebi, analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, vertina įstaigos veiklos rezultatus, dėl veiklos tobulinimo teikia pasiūlymus dalininkams;

7.9. inicijuoja ir /ar rengia kultūrinio turizmo, edukacinius kultūrinio švietimo projektus ir programas ir užtikrina jų įgyvendinimą;

7.10. koordinuoja įstaigos vykdomas turizmo ir kultūrinio švietimo veiklas;

7.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, dalyvauja kitų turizmo paslaugų teikėjų vykdomose turizmo veiklose;

7.12. vertina esamą turizmo aplinką, analizuoja įstaigos veiklos programas, projektus, rengia išvadas ir pasiūlymus dalininkams;

7.13. Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą, atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, juos skatina ir taiko jiems drausminę atsakomybę;

7.14. rengia savo ir įstaigos veiklos ataskaitas ir laiku pateikia jas dalininkams;

7.15. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus teisės aktuose numatytus lokalinius teisės aktus;

7.16. nustato darbuotojų darbo užmokestį ir tvirtina darbo apmokėjimo sąlygas, laikydamasis bendrų Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimų, kitų teisės aktų bei užtikrindamas racionalų lėšų darbo užmokesčiui naudojimą;

7.17. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų vertinimą;

7.18. neviršydamas savo kompetencijos leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.19. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai teisme, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

7.20. neviršydamas savo kompetencijos įstaigos vardu sudaro sutartis, užtikrina tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

7.21. organizuoja nustatytu laiku ir tinkamą duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;

7.22. priima ir savo kompetencijos klausimais nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, pasiūlymus, skundus;

7.23. užtikrina saugą darbe, elektros saugą, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi įstaigos veikloje;

7.24. užtikrina, kad apie ypatingus atvejus įstaigos darbo ar vykstančių renginių metu nedelsiant būtų informuojamos pagalbą teikiančios institucijos ir Anykščių rajono savivaldybės administracija;

7.25. laiku ir tinkamai atlieka dalininkų, įstaigos veiklos priežiūrą vykdančių institucijų, įstaigų nurodymus ir pavedimus;

7.26. teikia dalininkams, įstaigos veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms ir įstaigoms jų prašomą informaciją bei dokumentus;

7.27. nedelsiant praneša dalininkams apie įvykius, turinčius svarbią reikšmę Įstaigos veiklai;

7.28. teikia visuomenei informaciją apie Įstaigos veiklą;

7.29. užtikrina įstaigos interneto svetainės atitikimą teisės aktų reikalavimams ir tinkamą ir laiku įstaigos viešųjų pranešimų paskelbimą;

7.30. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir dalininkų pavedimus.

8. Direktorius atsako už tai, kad funkcijos, išvardytos šiame pareigybės aprašyme, įstaigos įstatuose, kitos pareigos, nurodytos teisės aktuose, bei dalininkų ar kontroliuojančių institucijų, įstaigų pavedimai būtų atliekami tinkamai ir laiku.

Dokumentų pateikimo būdasel. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Adresas: Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius

Telefonas:  8 5 239 2410

El. paštas:  edita.mickeviciene@nbfcentras.lt


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Statybos  skyriaus specialisto pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų statybos darbų organizacinio arba administravimo darbo patirtį; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, viešąjį administravimą, statybos projektų vykdymą;. mokėti organizuoti savo veiklą, gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti dirbti komandoje

Specialisto funkcijos:

 1. Remdamasis parengtais statybos projektais planuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio projektų įgyvendinimui.
 2. Kontroliuoja konkretiems statybos objektams priskirtų lėšų panaudojimą, teikia su tuo susijusias ataskaitas.
 3. Rengia technines užduotis ir paraiškas atlikti statybos rangos, statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų viešuosius pirkimus.
 4. Pagal kompetenciją teikia atsakymus viešųjų pirkimų dalyviams viešųjų pirkimų metu.
 5. Organizuoja ir vykdo statybos pradžios ir užbaigimo procedūras, sukelia duomenis į e. sistemą „Infostatyba“.
 6. Organizuoja ir vykdo statybvietės perdavimą/priėmimą. Statybos dalyviams perduoda/priima dokumentaciją, ją saugo iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos. Vėliau visą dokumentaciją perduoda į archyvą.
 7. Kontroliuoja statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų eigą, prižiūri įsipareigojimų vykdymą.
 8. Organizuoja vykdomų projektų taisymo, keitimo, koregavimo procedūras. Rengia su tuo susijusias technines užduotis ir paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti. Kontroliuoja tinkamą atliktų darbų įforminimą ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.
 9. Organizuoja atliktų projektinių pakeitimų ekspertizę.
 10. Organizuoja papildomų, projekte nenumatytų darbų atlikimo, įsigijimo procedūras. Rengia su tuo susijusias technines užduotis, technines specifikacijas ir paraiškas atlikti viešuosius pirkimus.
 11. Kontroliuoja statybos rangos sutarčių vykdymo eigą, terminus ir rangovų įsipareigojimus. Organizuoja gamybinius pasitarimus, juos protokoluoja, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
 12. Rengia su statybos rangos ir priežiūros darbų vykdymo eiga susijusius raštus, įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus dokumentus.

   13.Tvarko Skyriaus bylas ir žurnalus, registruoja  gautą ir siunčiamą dokumentaciją;

 1. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas  6,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 58154, 58048.

Į pokalbį kviesime tik atrinktus kandidatus.


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •