Kiti konkursai

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Statybos skyriaus specialisto pareigas.

Reikalavimai kandidatui:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu  išsilavinimu;

turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybą, viešąjį administravimą ir dokumentų rengimą;

mokėti organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei dirbti komandoje.

Specialisto funkcijos:

planuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl lėšų poreikio statybos projektų įgyvendinimui;

atliekant statinių paprastąjį remontą, kai nerengiamas techninis ar techninis - darbo projektas, ruošia darbų kiekių žiniaraščius, pagal kompetenciją atlieka sąmatinius skaičiavimus, paprasto remonto aprašus, technines užduotis  darbų, prekių ir paslaugų pirkimui;

kontroliuoja konkretiems statybos objektams priskirtų lėšų naudojimą, teikia su tuo susijusias ataskaitas;

pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus viešųjų pirkimų dalyviams;

organizuoja ir vykdo statybos pradžios ir užbaigimo procedūras, kelia duomenis į IS „Infostatyba“;

organizuoja ir vykdo statybvietės perdavimą / priėmimą, perduoda / priima statybos dokumentaciją, ją saugo iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos;

kontroliuoja statybos rangos, statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų eigą;

remiantis galiojančiais statybos techniniais reglamentais, teisės aktais, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu organizuoja jam priskirtų statinių remonto, rekonstravimo, statybos techninę priežiūrą;

tikrina, kad per visą statinio statybos laiką statinys būtų statomas pagal statinio projektą, laikantis galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, statinio projektavimo sąlygų, statybos leidimo reikalavimų, kad laiku būtų atliekami reikalingi tyrimai, matavimai ir bandymai;

dalyvauja atliekant atliktų darbų laboratorinius ir kontrolinius bandymus, įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, nustatant statinių, priskirtų nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms, saugotinus elementus, taip pat sustabdant ir atnaujinant (po sustabdymo) statybos darbus;

tikrina ir priima (patvirtinant jų atitikimą naudoti) iš statinio statybos vadovo paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, inžinerinius tinklus dalyvaujant specialiųjų statinio statybos techninių priežiūrų vadovams (kai specialioji statinio statybos techninė priežiūra privaloma) ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovams (kai statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma), ir pasirašo atitinkamus aktus;

tikrina ir pasirašo (vizuoja) pateiktus mokėti darbų atlikimo dokumentus tik tada, kai juose nurodyti statybos darbų kiekiai atitinka faktiškuosius, atlikti statybos darbai atitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimus bei kai juos pasirašė specialiųjų techninių priežiūrų vadovai, jei specialiąją techninę priežiūrą atlieka ne jis pats;

kartu su statinio statybos vadovu atitinkamose institucijose derina potencialiai pavojingų įrenginių išbandymo ir registravimo klausimus;

kontroliuoja, kad į Statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, statinio projekto vykdymo priežiūros, viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą reikalavimai bei statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai būtų įvykdyti nustatytais terminais;

organizuoja pavestų statinių statybos projektų taisymo, keitimo ir / ar koregavimo procedūras, rengia su tuo susijusias technines užduotis, specifikacijas ir paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti, kontroliuoja tinkamą atliktų darbų įforminimą;

sutikrina parengtus darbo brėžinius (darbo projektą) su techninio projekto sprendiniais, techninėmis specifikacijomis;

sužinojęs, kad statinio projekto sprendiniai neatitinka faktiškų statybos sąlygų arba dėl kitų priežasčių negali būti realizuojami, atsiradus papildomiems darbams praneša Skyriaus vedėjui ir jam pavedus, nustatyta tvarka, kreipiasi į statinio projektuotoją dėl projektinių sprendinių koregavimo,  parengia paraiškas paslaugų pirkimui;

organizuoja atliktų projektinių pakeitimų ekspertizę;

organizuoja pasitarimus, juos protokoluoja, kontroliuoja pasitarimų nutarimų vykdymą.

gavus iš projektuotojų, statybos rangovų parengtą projektinę,  sąmatinę dokumentaciją, ją patikrina, ruošia reklamacijas dėl pastebėtų trūkumų, priimtus sprendinius nustatyta tvarka vizuoja;

kontroliuoja projektavimo, statybos rangos, statybos priežiūros darbų, informuoja Skyriaus vedėją apie jų pratęsimo ar pakeitimo būtinumą, parengia atitinkamą dokumentaciją dėl sutarčių pratęsimo ar sankcijų taikymo;

veda jam pavestų prižiūrėti objektų darbų kiekių apskaitą ir kontroliuoja, kad rangovams nebūtų sumokėta už daugiau darbų, negu faktiškai atlikta ir numatyta statybos techninėje dokumentacijoje ir sutartyse;

dalyvauja viešojo administravimo subjektų, atliekančių statybos valstybinę priežiūrą, bei nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugos institucijų atliekamuose statinio statybos patikrinimuose, vykdo pareigūnų nurodymus;

dalyvauja kontroliuojamų statybos objektų gamybiniuose pasitarimuose, teikia ataskaitas apie vykdomų darbų eigą, atliktų darbų apimtis, iškilusius klausimus, neatitikimus.

pagal kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus;

tvarko Skyriaus bylas ir žurnalus, registruoja gautą ir siunčiamą dokumentaciją;

pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus;

vykdo ir kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbo patirties  –  nuo 5,0 iki 6,5 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu  (8 381) 46541, arba el. pašto adresu nijole.dumaniene@anyksciai.lt.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus Anykščių rajono savivaldybės administracijai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - Sistema) adresu: http://vtd.lrv.lt/ 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t. y. iki 2019 m. liepos  29 d. (įskaitytinai).

Kaip pateikti prašymą VTD

http://vtd.lrv.lt/lt/naujienos/kaip-pateikti-prasyma-dalyvauti-konkurse-i-darbuotojo-dirbancio-pagal-darbo-sutarti-pareigybe

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •