Kiti konkursai

Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą  Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro (buveinė - V. Kudirkos g. 1, Anykščiai, įstaigos kodas 154278545) direktoriaus pareigoms užimti.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, o Lietuvos pilietybės neturintiems asmenims – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);
 4. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
 5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų kopijas;
 6. privačių interesų deklaraciją;
 7. užpildytą pretendento anketą;
 8. papildomą kompetenciją įrodančius dokumentus ir (ar) jų kopijas;
 9. savo, kaip įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo strateginės veiklos gaires (tikslai, prioritetai, jų įgyvendinimo būdai ir kt.), taip pat nuostatas apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Strateginės veiklos gairės turi tilpti į 5 puslapius teksto;
 10. kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį skelbime nurodytiems reikalavimams.

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.  http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo”;
 3. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 4. turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų vadovaujamo darbo patirtį.

 Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
 3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
 7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja įstaigos veiklą ir atsako už tinkamą įstaigos įstatuose nurodytų tikslų ir uždavinių vykdymą;
 2. atsako už įstaigos personalo sukomplektavimą, užtikrina sąlygas įstaigos teikiamų paslaugų kokybei, prieinamumui bei jų suteikimui laiku;
 3. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir iš jo atleidžia įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia;
 4. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešus konkursus įstaigos padalinių ir filialų vadovų pareigoms eiti ir tvirtina šių konkursų nuostatus;
 5. tvirtina įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, administracijos darbo reglamentą, kitus vidaus dokumentus;
 6. informuoja Savivaldybės tarybą apie neefektyviai dirbančius įstaigos padalinius, kreipiasi dėl neefektyviai dirbančių įstaigos padalinių reorganizavimo ar likvidavimo, teikia Savivaldybės tarybai įstaigos reorganizavimo projektus;
 7. suderinęs su stebėtojų taryba, tvirtina įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio normatyvo;
 8. vadovauja įstaigos pagrindinei ūkinei veiklai, užtikrina sąlygas saugiam darbui įstaigos darbuotojams, skatina, skiria drausmines nuobaudas darbuotojams teisės aktų nustatyta tvarka;
 9. leidžia įsakymus, duoda teisėtus nurodymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams;
 10. atsako už tinkamą įstaigos veiklos ir finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir pateikimą, buhalterinės apskaitos organizavimą įstaigoje, duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui, pranešimą Savivaldybės tarybai ir administracijos direktoriui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės įstaigos veiklai, informacijos apie įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose;
 11. įstaigos vardu pasirašo dokumentus;
 12. be atskiro įgaliojimo atstovauja arba įgalioja kitą asmenį atstovauti įstaigai teisme su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
 13. teikia klausimus svarstyti Savivaldybės tarybai ir įgyvendina Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus;
 14. atidaro ir uždaro įstaigos sąskaitas bankuose;
 15. atsako už perduoto pagal panaudos sutartį bei kitais pagrindais įstaigos įsigyto turto, lėšų tinkamą naudojimą ir išsaugojimą, teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja įstaigai priskirtu turtu ir lėšomis;
 16. atsako už tinkamą įstaigos vadovo veiklos ataskaitos parengimą ir pateikimą;
 17. užtikrina įstaigos dokumentų valdymą įstatymų nustatyta tvarka, jų saugojimą bei kitos informacijos apie įstaigą saugojimą;
 18. vykdo pagal kompetenciją kitas įstaigos įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Darbo užmokestis:

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 8,4

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti : (8 381) 5 8048, el. p. renata.mickeviciene@anyksciai.lt

Skelbimas galioja iki:  2018-06-27

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną) nuo viešo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos  departamento interneto svetainėje ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt

Konkursų Anykščių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigoms užimti  nuostatai

Pareigybės aprašymas


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus specialisto pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą Socialinių mokslų studijų srities viešųjų ryšių, leidybos, žurnalistikos ar komunikacijos krypties išsilavinimą;  turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį, privalumas –viešųjų ryšių,  žurnalistikos ar komunikacijos srities darbo patirtis;  turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą); gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, duomenų apsaugą, informacijos teikimą bei valstybinės kalbos vartojimą; mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją; nuosekliai ir suprantamai perteikti informaciją, susijusią su viešųjų ryšių funkcijomis, raštu ir žodžiu bendrauti, bendradarbiauti su atitinkamos srities specialistais, visuomene.

Organizatoriaus funkcijos:

 1. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant efektyvų Anykščių rajono reprezentavimo modelį bei Anykščių rajono savivaldybės komunikacijos strategiją;
 2. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Anykščių rajono savivaldybės viešųjų ryšių, rinkodaros strategijas, organizuoja ir įgyvendina viešųjų ryšių ir rinkodaros kampanijas;
 3. koordinuoja Lietuvos ir užsienio delegacijų oficialius ir darbo vizitus;
 4. organizuoja Anykščių rajono savivaldybės spaudos konferencijas, susitikimus su žiniasklaidos atstovais bei viešus Savivaldybės darbuotojų susitikimus aktualiais visuomenei klausimais;
 5. užtikrina tinkamą, laiku vidinę ir išorinę komunikaciją, renka informaciją apie Anykščių rajono savivaldybės veiklą, ją apibendrina ir oficialią Savivaldybės poziciją teikia žiniasklaidos atstovams, visuomenei – per visuomenės informavimo priemones (Savivaldybės internetinėje svetainėje, Savivaldybės socialinio tinklo (Facebook) paskyroje ir kt.), rengia klaidingos informacijos paneigimą;
 6. rengia atsakymus į viešosios informacijos rengėjų paklausimus;
 7. rengia padėkas, sveikinimus ir kitus proginius ir viešuosius tekstus;
 8. koordinuoja informacijos Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje pateikimą;
 9. rengia Anykščių rajono pristatymus, įvairią reprezentacinę medžiagą Anykščių rajono savivaldybės svečiams;
 10. bendradarbiauja su valstybės institucijomis, Anykščių rajono savivaldybės administracijos padaliniais, Savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovais;
 11. teikia viešą informaciją Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje apie Anykščių rajono savivaldybės įstaigas ir jų funkcijas;
 12. fotografuoja ar filmuoja Anykščių rajono savivaldybės renginius, kaupia fotografijų, vaizdo įrašų archyvą;
 13. skelbia rajono Savivaldybės vadovų darbotvarkes interneto svetainėje;
 14. kontroliuoja Savivaldybės administracijos prekių ar paslaugų, susijusių su viešaisiais ryšiais, ir reprezentavimo priemonių pirkimų sutartyse ir kituose sandoriuose numatytų įsipareigojimų vykdymą;
 15. organizuoja Anykščių rajono savivaldybės reprezentacinių kultūros, literatūros premijų skyrimo konkursus, garbės piliečio vardo suteikimo procedūras;
 16. nustato poreikį savo veiklos srities viešiesiems pirkimams, teikia paraiškas dėl viešųjų pirkimų, pagal kompetenciją ruošia pirkimo dokumentų technines specifikacijas;
 17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,17 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. birželio 22  d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu:  (8 381) 58048.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Anykščių mieste pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba  iki  2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Strateginės partnerystės informacine sistema „SPIS“ bei automatizuotos informacinės sistemos programa „PARAMA“; laikytis profesinės etikos reikalavimų bei konfidencialumo principo; mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Organizatoriaus funkcijos:

 1. konsultuoja seniūnijos/miesto gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
 2. priima gyventojų prašymus piniginėms socialinėms išmokoms gauti, juos pateikia socialinių išmokų specialistams;
 3. renka informaciją iš turimų duomenų bazių (Valstybės įmonės Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei kt.), ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 4. organizuoja paramos maisto produktais bei būtiniausiais drabužiais bei avalyne teikimą seniūnijos/miesto gyventojams, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus socialinės paramos teikimo klausimais, susijusiais su seniūnijos/miesto gyventojais, rengia atsakymus;
 6. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais, organizuojant socialinę paramą seniūnijos/miesto gyventojams;
 7. informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškintą ar pastebėtą smurto prieš vaikus atvejį;
 8. priima reikiamus dokumentus teismui dėl globos ir rūpybos nustatymo globėjo ar rūpintojo paskyrimo, surašo išvadas ir pateikia juos atsakingam skyriaus darbuotojui;
 9. parengia dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir užpildo specialiųjų pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašą ir šiuos dokumentus pateikia asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijai;
 10. atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;
 11. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ar apsilankymo aktus;
 12. tikrina, ar tinkamai savo pareigas atlieka asmenų, kuriems nustatyta rūpyba arba globa rūpintojai ir globėjai, surašo apsilankymo aktus, o apie nustatytus pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;
 13. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymais ir šiais nuostatais.
 15. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla;
 16. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,17 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. birželio 22  d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 51573, 58048.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Statybos  skyriaus specialisto pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų statybos darbų organizacinio arba administravimo darbo patirtį; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, viešąjį administravimą, statybos projektų vykdymą;. mokėti organizuoti savo veiklą, gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti dirbti komandoje

Specialisto funkcijos:

 1. Remdamasis parengtais statybos projektais planuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio projektų įgyvendinimui.
 2. Kontroliuoja konkretiems statybos objektams priskirtų lėšų panaudojimą, teikia su tuo susijusias ataskaitas.
 3. Rengia technines užduotis ir paraiškas atlikti statybos rangos, statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų viešuosius pirkimus.
 4. Pagal kompetenciją teikia atsakymus viešųjų pirkimų dalyviams viešųjų pirkimų metu.
 5. Organizuoja ir vykdo statybos pradžios ir užbaigimo procedūras, sukelia duomenis į e. sistemą „Infostatyba“.
 6. Organizuoja ir vykdo statybvietės perdavimą/priėmimą. Statybos dalyviams perduoda/priima dokumentaciją, ją saugo iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos. Vėliau visą dokumentaciją perduoda į archyvą.
 7. Kontroliuoja statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų eigą, prižiūri įsipareigojimų vykdymą.
 8. Organizuoja vykdomų projektų taisymo, keitimo, koregavimo procedūras. Rengia su tuo susijusias technines užduotis ir paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti. Kontroliuoja tinkamą atliktų darbų įforminimą ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.
 9. Organizuoja atliktų projektinių pakeitimų ekspertizę.
 10. Organizuoja papildomų, projekte nenumatytų darbų atlikimo, įsigijimo procedūras. Rengia su tuo susijusias technines užduotis, technines specifikacijas ir paraiškas atlikti viešuosius pirkimus.
 11. Kontroliuoja statybos rangos sutarčių vykdymo eigą, terminus ir rangovų įsipareigojimus. Organizuoja gamybinius pasitarimus, juos protokoluoja, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
 12. Rengia su statybos rangos ir priežiūros darbų vykdymo eiga susijusius raštus, įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus dokumentus.

13.Tvarko Skyriaus bylas ir žurnalus, registruoja  gautą ir siunčiamą dokumentaciją;

 1. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,17 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. birželio 15  d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 58154, 58048.

Į pokalbį kviesime tik atrinktus kandidatus.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Svėdasų seniūnijoje pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba  iki  2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Strateginės partnerystės informacine sistema „SPIS“ bei automatizuotos informacinės sistemos programa „PARAMA“; laikytis profesinės etikos reikalavimų bei konfidencialumo principo; mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Organizatoriaus funkcijos:

 1. konsultuoja seniūnijos/miesto gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
 2. priima gyventojų prašymus piniginėms socialinėms išmokoms gauti, juos pateikia socialinių išmokų specialistams;
 3. renka informaciją iš turimų duomenų bazių (Valstybės įmonės Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei kt.), ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 4. organizuoja paramos maisto produktais bei būtiniausiais drabužiais bei avalyne teikimą seniūnijos/miesto gyventojams, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus socialinės paramos teikimo klausimais, susijusiais su seniūnijos/miesto gyventojais, rengia atsakymus;
 6. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais, organizuojant socialinę paramą seniūnijos/miesto gyventojams;
 7. informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškintą ar pastebėtą smurto prieš vaikus atvejį;
 8. priima reikiamus dokumentus teismui dėl globos ir rūpybos nustatymo globėjo ar rūpintojo paskyrimo, surašo išvadas ir pateikia juos atsakingam skyriaus darbuotojui;
 9. parengia dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir užpildo specialiųjų pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašą ir šiuos dokumentus pateikia asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijai;
 10. atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;
 11. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ar apsilankymo aktus;
 12. tikrina, ar tinkamai savo pareigas atlieka asmenų, kuriems nustatyta rūpyba arba globa rūpintojai ir globėjai, surašo apsilankymo aktus, o apie nustatytus pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;
 13. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymais ir šiais nuostatais.
 15. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla;
 16. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,17 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. birželio 22 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 51573, 58048.

Į pokalbį kviesime tik atrinktus kandidatus.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •