Kiti konkursai

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ ŠILUMA“  DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI (buveinė – Vairuotojų g. 11, Anykščiai, Įmonės kodas – 154112751)

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro ir magistro kvalifikaciniais laipsniais arba baigus vientisąsias studijas ir būti įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti dirbti komandoje;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ir susijusius su uždarųjų akcinių bendrovių veikla, darbo santykiais, viešaisiais pirkimais ir Bendrovės vykdoma veikla, gebėti juos taikyti;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja ir planuoja Bendrovės veiklą, vadovauja Bendrovei;
 2. valdo Bendrovės veiklos vykdymo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;
 3. 3. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, vidaus tvarkos taisykles ir kitus Bendrovės vidaus dokumentus;
 4. priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Bendrovės darbuotojų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užtikrina racionalų ir taupų Bendrovės lėšų ir turto naudojimą, valdo Bendrovės išteklius;
 6. atstovauja Bendrovei santykiuose su kitomis bendrovėmis, įstaigomis, organizacijomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;
 7. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose.

 Bendrovės direktorius atsako už:

 1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 2. metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 3. atlygio politikos projekto, atlygio ataskaitos projekto bei akcijų suteikimo taisyklių projektų parengimą;
 4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 5. informacijos ir dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;
 6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;
 8. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
 9. pranešimą Administracijos direktoriui apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
 10. informacijos Administracijos direktoriui pateikimą;
 11. bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos, kurias sužinojo eidamas šias pareigas, saugojimą;
 12. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 16,2.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Anykščių šiluma“ interneto svetainėse.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu (renata.mickeviciene@anyksciai.lt) arba registruotu laišku iki 2021 m. gegužės 31 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą (pagal aprašo 1 priedą);
 5. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. gegužės 17  d.

Informacija teikiama el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkurso į uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ vadovo pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu patvirtinto uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių šiluma“ visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. balandžio 30 d. protokolu Nr. 1. (Aprašas)


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ R. TROŠKŪNŲ KAZIO INČIŪROS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

            2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtį;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus;
 5. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
 3. nustato mokyklos darbo apmokėjimo sistemą;
 4. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 5. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą;
 6. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 7. priima mokinius mokyklos savininko nustatyta tvarka;
 8. sudaro mokymo ir kitas sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
 9. vadovaudamasis teisės aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
 10. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
 11. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir darbo sąlygas, kartu su mokyklos taryba sprendžia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
 12. planuoja mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;
 13. leidžia įsakymus, privalomus visiems mokyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;
 14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;
 15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
 16. valdo ir naudoja turtą ir lėšas;
 17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 18. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;
 19. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
 20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos srities institucijomis;
 21. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
 22. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje;
 23. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
 24. organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą;
 25. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą mokykloje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles;
 26. organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;
 27. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi;
 28. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
 29. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 10,71-11,81.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2021 m. birželio 18 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ar jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2021 m.  kovo 12 d.

Atranka vyks 2021 m. birželio 30 d. 10 val.

Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu konkursas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •