Kiti konkursai

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Svėdasų seniūnijoje pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba  iki  2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų  programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą; mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer, Strateginės partnerystės informacine sistema „SPIS“ bei automatizuotos informacinės sistemos programa „PARAMA“; laikytis profesinės etikos reikalavimų bei konfidencialumo principo; mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Organizatoriaus funkcijos:

 1. konsultuoja seniūnijos/miesto gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;
 2. priima gyventojų prašymus piniginėms socialinėms išmokoms gauti, juos pateikia socialinių išmokų specialistams;
 3. renka informaciją iš turimų duomenų bazių (Valstybės įmonės Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei kt.), ją atspausdina ir patvirtina savo parašu;
 4. organizuoja paramos maisto produktais bei būtiniausiais drabužiais bei avalyne teikimą seniūnijos/miesto gyventojams, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis;
 5. nustatyta tvarka nagrinėja gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus socialinės paramos teikimo klausimais, susijusiais su seniūnijos/miesto gyventojais, rengia atsakymus;
 6. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais, organizuojant socialinę paramą seniūnijos/miesto gyventojams;
 7. informuoja Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškintą ar pastebėtą smurto prieš vaikus atvejį;
 8. priima reikiamus dokumentus teismui dėl globos ir rūpybos nustatymo globėjo ar rūpintojo paskyrimo, surašo išvadas ir pateikia juos atsakingam skyriaus darbuotojui;
 9. parengia dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir užpildo specialiųjų pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašą ir šiuos dokumentus pateikia asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijai;
 10. atlieka asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;
 11. lankosi socialinės paramos gavėjų šeimose, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ar apsilankymo aktus;
 12. tikrina, ar tinkamai savo pareigas atlieka asmenų, kuriems nustatyta rūpyba arba globa rūpintojai ir globėjai, surašo apsilankymo aktus, o apie nustatytus pažeidimus informuoja skyriaus vedėją;
 13. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 14. savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymais ir šiais nuostatais.
 15. teikia pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla;
 16. vykdo kitus savivaldybės administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo pavedimus.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,17 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą, bei darbo patirtį patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. gegužės 7 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 51573, 58048.

Į pokalbį kviesime tik atrinktus kandidatus.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Skiemonių seniūnijos specialisto pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, susijusius su Kaimo rėmimo specialiųjų programų įgyvendinimu, kitais žemės ūkio klausimais, asmens duomenų apsaugą, informacijos teikimą, dokumentų rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Specialisto  funkcijos:

 1. tvarko namų ūkio knygas, teisės aktų nustatyta tvarka;
 2. ruošia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas bei kitas pažymas ir teikia Seniūnijos seniūnui juos tvirtinti;
 3. vykdo gyvenamosios vietos seniūnijoje deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;
 4. pildo paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei kompensacines išmokas už ūkininkavimą mažiau palankesnėse ūkininkauti vietovėse;
 5. tvarko žemės ūkio ir kaimo verslo valdų bei kitus registrus;
 6. veda gyvūnų apskaitą;
 7. veda asmenų, atliekančių Seniūnijos teritorijoje visuomenei naudingą veiklą, veiklos apskaitą, kaupia su šia veikla susijusius dokumentus ir nustatytu laiku pateikia ataskaitas Socialinės paramos skyriui;
 8. pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir apie pasikeitimus informuoja Seniūnijos seniūną bei darbuotojus;
 9. konsultuoja Seniūnijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų bei valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
 10. pildo Seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
 11. pagal savo kompetenciją ruošia ataskaitas;
 12. ruošia medžiagų inventoriaus nurašymo aktus;
 13. registruoja seniūnijos siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;
 14. pagal nustatytus reikalavimus ir terminus tvarko nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas ir iki nustatyto termino pateikia dokumentus nuolatiniam saugojimui;

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbo patirties  –  nuo 3,15 iki 3,54 pareiginės algos baziniais dydžiais.

0,75 pareigybės.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje  iki 2018 m. gegužės 7 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt. arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 48, arba (8 381) 47846.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialisto pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; turi būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, informacijos teikimą, Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų valdymą Lietuvoje; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą); turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų projektų administravimo (projektų rengimo, vertinimo, koordinavimo, įgyvendinimo, ataskaitų rengimo) srities darbo patirtį; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Specialisto  funkcijos:

 1. siekiant pritraukti papildomą finansavimą, analizuoja ir kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kitų fondų, teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje galimybių.
 2. pagal poreikį renka duomenis ir rengia Anykščių rajono ekonominės-socialinės, švietimo-sporto, turizmo-kultūros padėties apžvalgas rengiamoms paraiškoms ir projektiniams pasiūlymams, strateginio planavimo dokumentams.
 3. protokoluoja su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusius posėdžius, pasitarimus, susitikimus.
 4. ruošia dokumentų projektus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui Europos Sąjungos projektų rengimo klausimais, kad būtų laiku ir kokybiškai priimami reikalingi sprendimai, susiję su ES ar kitos paramos gavimu;
 5. rengia aktualią informaciją apie investicijas gyventojams ir verslo subjektams bei koordinuoja jos viešinimą;
 6. teikia aktualią informaciją, susijusią su Skyriaus veikla, Savivaldybės administracijos viešųjų ryšių specialistui;
 7. renka, inicijuoja surinkimą duomenų bei dokumentų, būtinų teikiant projektinius pasiūlymus ir paraiškas.
 8. derina projektų finansavimo ir administravimo sutarčių projektus su įgyvendinančiąja institucija ir rengia šių sutarčių priedus, tvarko projektų dokumentų bylas.
 9. kiekvieniems metams pildo Skyriaus dokumentacijos planą ir dokumentų registrų sąrašą, bylų aprašus ir dokumentų sutvarkymo pažymą, sudaro dokumentacijos plano suvestinę lentelę, kiekvienų metų laikino saugojimo bylų sąrašus, rengia dokumentų (bylų) naikinimo aktus.
 10. vykdo kitus su Savivaldybės ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbo patirties  –  nuo 4,0 iki 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją, bei prašymą leisti dalyvauti atrankoje iki 2018 m. balandžio 30 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt. arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 48, arba (8 381) 58054.


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •