Kiti konkursai

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Statybos  skyriaus specialisto pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos krypties išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų statybos darbų organizacinio arba administravimo darbo patirtį; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir įforminimą, viešąjį administravimą, statybos projektų vykdymą;. mokėti organizuoti savo veiklą, gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, išmanyti dokumentų rengimo taisykles; sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti dirbti komandoje

Specialisto funkcijos:

 1. Remdamasis parengtais statybos projektais planuoja ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui ir Savivaldybės administracijai dėl lėšų poreikio projektų įgyvendinimui.
 2. Kontroliuoja konkretiems statybos objektams priskirtų lėšų panaudojimą, teikia su tuo susijusias ataskaitas.
 3. Rengia technines užduotis ir paraiškas atlikti statybos rangos, statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų viešuosius pirkimus.
 4. Pagal kompetenciją teikia atsakymus viešųjų pirkimų dalyviams viešųjų pirkimų metu.
 5. Organizuoja ir vykdo statybos pradžios ir užbaigimo procedūras, sukelia duomenis į e. sistemą „Infostatyba“.
 6. Organizuoja ir vykdo statybvietės perdavimą/priėmimą. Statybos dalyviams perduoda/priima dokumentaciją, ją saugo iki statybos užbaigimo procedūrų pabaigos. Vėliau visą dokumentaciją perduoda į archyvą.
 7. Kontroliuoja statybos techninės ir projekto vykdymo priežiūros darbų eigą, prižiūri įsipareigojimų vykdymą.
 8. Organizuoja vykdomų projektų taisymo, keitimo, koregavimo procedūras. Rengia su tuo susijusias technines užduotis ir paraiškas viešiesiems pirkimams atlikti. Kontroliuoja tinkamą atliktų darbų įforminimą ir sutartinių įsipareigojimų įvykdymą.
 9. Organizuoja atliktų projektinių pakeitimų ekspertizę.
 10. Organizuoja papildomų, projekte nenumatytų darbų atlikimo, įsigijimo procedūras. Rengia su tuo susijusias technines užduotis, technines specifikacijas ir paraiškas atlikti viešuosius pirkimus.
 11. Kontroliuoja statybos rangos sutarčių vykdymo eigą, terminus ir rangovų įsipareigojimus. Organizuoja gamybinius pasitarimus, juos protokoluoja, kontroliuoja nutarimų vykdymą.
 12. Rengia su statybos rangos ir priežiūros darbų vykdymo eiga susijusius raštus, įsakymus, Savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus dokumentus.

13.Tvarko Skyriaus bylas ir žurnalus, registruoja  gautą ir siunčiamą dokumentaciją;

 1. Vykdo ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ir Savivaldybės administracijos vadovų pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 6,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. gruodžio 10  d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 58154, 58048.


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.
 2. Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

            2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį.

 1. Turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus.
 2. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 3. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus.
 5. Mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. Vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui.
 2. Nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina, tvirtina jų pareigybių aprašymus.
 3. Nustato mokyklos darbo apmokėjimo sistemą.
 4. Analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę.
 5. Tvirtina mokyklos vidaus struktūrą.
 6. Nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.
 7. Priima mokinius mokyklos savininko nustatyta tvarka.
 8. Sudaro mokymo ir kitas sutartis, kontroliuoja jų vykdymą.
 9. Vadovaudamasis teisės aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę.
 10. Tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles.
 11. Sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir darbo sąlygas, kartu su mokyklos taryba sprendžia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus.
 12. Planuoja mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą.
 13. Leidžia įsakymus, privalomus visiems mokyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą.
 14. Sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas.
 15. Organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą.
 16. Valdo ir naudoja turtą ir lėšas.
 17. Rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 18. Sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją.
 19. Organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją.
 20. Inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos srities institucijomis.
 21. Sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą.
 22. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje.
 23. Atstovauja mokyklai kitose institucijose.
 24. Organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą.
 25. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą mokykloje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles.
 26. Organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką.
 27. Užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi.
 28. Kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.
 29. Vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. vasario 1 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2018 m. lapkričio 8 d.

Atranka vyks 2019 m. vasario 20  d. 10 val. Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •