Kiti konkursai

 Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus specialisto (archyvaro) pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui –  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą; turi būti susipažinęs ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančiais dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą, informacijos teikimą; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Specialisto funkcijos:

 1. tvarko Socialinės paramos skyriaus archyvą įstatymų nustatyta tvarka;
 2. rūšiuoja ir Socialinės paramos skyriaus specialistams atrenka socialinių išmokų bei socialinių paslaugų gavėjų bylas;
 3. užtikrina tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. pagal poreikį protokoluoja organizuojamų posėdžių ar pasitarimų eigą;
 5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Skyriaus vedėjo pavedimus, priklausančius skyriaus kompetencijai.

Pareigybės lygis B.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,15 iki 8,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinantį dokumentą iki 2018 m. sausio 26 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 1573, 58048.

                                                          


 SKELBIMAS DĖL PRIĖMIMO Į LAISVĄ UGNIAGESIO PAREIGYBĘ ANYKŠČIŲ RAJONO UGNIAGESIŲ TARNYBOJE

    Bendrieji reikalavimai:

 1. Pareigybės pavadinimas-ugniagesys;
 2. Tarnybinio atlygio koeficientas- 3,12-7,0 bazinės algos dydžiu;
 3. Išsilavinimas- ne žemesnis kaip vidurinis;
 4. Turėti C kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
 5. Turėti ugniagesio pažymėjimą.
 6. Ugniagesio darbo patirtis-privalumas.

    Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Išmanyti bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių nuostatas;
 2. Gebėti naudotis gaisrų gesinimo ir gelbėjimo transporto priemonėmis;
 3. Gebėti naudotis turima gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga;
 4. Gebėti naudotis ryšio priemonėmis;
 1. Gebėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis;
 2. Išmanyti pastatų konstrukcijas, jų sudedamuosius elementus;
 3. Išmanyti pirmosios pagalbos teikimą;
 4. Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;
 5. Išmanyti gesinamąsias medžiagas ir gebėti jas teisingai taikyti gesinant gaisrus;
 6. Išmanyti degimo teorijos pagrindus, ugnies plitimo galimybes atvirose teritorijose ir patalpose;
 7. Išmanyti degimo nutraukimo principus;
 8. Išmanyti savo komandos prižiūrimos teritorijos vandens šaltinių naudojimo gaisrams gesinti būdus ir gesinimo taktiką bevandeniuose rajonuose ir esant žemai oro temperatūrai;
 9. Išmanyti gaisrų gesinimo taktikos pagrindus: gaisrų žvalgybą, išvykimo ir vykimo tvarką, pajėgų išdėstymą ir veiksmus įvykio vietoje;
 10. Išmanyti gaisrų gesinimo ypatumus įvairių paskirčių pastatuose ir technologiniuose įrenginiuose;
 11. Išmanyti gelbėjimo darbų taktikos pagrindus;
 12. Turėti bendrų žinių apie pavojingas medžiagas ir pirmines apsisaugojimo nuo jų poveikio galimybes.

       Pretendentai dokumentų kopijas gali pateikti elektroniniu adresu ugnis@cabletv.lt arba adresu                                            V. Kudirkos g. 1. Anykščiai, Anykščių r. sav. iki 2018 m. sausio 25 d.

       Nepraėję atrankos pretendentai bus informuojami per 3 darbo dienas.

       Dėl išsamesnės informacijos apie laisvą pareigybę teirautis tel. 8(381)58701.


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Andrioniškio seniūnijos ūkvedžio-vairuotojo pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui - turėti  ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;  galiojantį vairuotojo pažymėjimą (suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairuotojo stažą; išmanyti saugaus eismo reikalavimus, pirmosios medicininės pagalbos suteikimo būdus, Kelių transporto kodekso normas, aplinkos apsaugos reikalavimus; išmanyti automobilio mechanizmų ir prietaisų paskirtį, sandarą, išdėstymą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką ir priemones, kuro ir tepalų rūšis, savybes ir sunaudojimo normas; žinoti autotransporto priemonei keliamus techninio aptarnavimo, remonto bei priežiūros reikalavimus, su tuo susijusios dokumentacijos pildymo tvarką; sugebėti atlikti smulkius inventoriaus remonto, santechnikos įrenginių priežiūros darbus.

Ūkvedžio-vairuotojo funkcijos:

1. prižiūrėti ir eksploatuoti Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu priskirtą automobilį;

2. žinoti kuro ir tepalų sunaudojimo normas įvairiu metų laiku ir jų laikytis;

3. užtikrinti keleivių saugumą;

4. rūpintis techninės apžiūros talono ir automobilio valdytojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties poliso galiojimu ir apie tai laiku informuoti, už automobilių eksploatavimą ir panaudojimą atsakingą asmenį; 

5. laikytis kelių eismo taisyklių ir saugos vežant žmones ir bagažą reikalavimų;

6. tikrinti automobilio techninę būklę, rūpintis automobilio švara prieš kelionę, jos metu ir parvykus;

7. laiku užpildyti kelionės lapus ir pateikti juos už automobilių eksploatavimą ir panaudojimą atsakingam asmeniui;

8. atlikti smulkius remonto darbus seniūnijai priklausančiuose pastatuose;

9. rūpintis seniūnijos pastatų ir inventoriaus tinkama eksploatacija, remontu ir apsauga;

10. prižiūrėti asmenis atliekančius viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;

11. rūpintis seniūnijai priskirtų bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymu.

12. stebėti seniūnijos kelių būklę, pranešti apie ją seniūnui.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, priklausomai nuo darbo patirties  -  nuo 3,12 iki 7,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) iki 2018 m. sausio 17 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt. arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai. Informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 48

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •