Kiti konkursai

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialisto pareigas:

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui – turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų darbo patirtį, privalumas – projektų rengimo, vertinimo, koordinavimo, įgyvendinimo, projektų ataskaitų rengimo darbo patirtis, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą), gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, duomenų apsaugą, informacijos teikimą bei Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių ir kitų fondų valdymą Lietuvoje, gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

Specialisto funkcijos:

 1. Analizuoja ir kaupia informaciją apie Lietuvos Respublikoje skelbiamas investicinių ir kitų projektų programas, kurių finansavimas vykdomas iš ES struktūrinių ir kitų fondų bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje galimybių.
 2. Ieško galimybių Savivaldybės administracijai dalyvauti bendruose projektuose su užsienio partneriais.
 3. Nagrinėja gautus tarptautinių organizacijų pasiūlymus dėl galimo dalyvavimo bendruose projektuose, teikia apibendrintą informaciją Skyriaus vedėjui.
 4. Rengia dokumentus, reikalingus Savivaldybei dalyvaujant projektuose partnerio teisėmis.
 5. Dalyvauja darbo grupėse rengiant tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriems Anykščių rajono savivaldybės administracija pretenduoja gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų, tarptautinių organizacijų bei kitų donorų.
 6. Bendradarbiauja su vidaus ir užsienio partneriais investicinių projektų rengimo ir įgyvendinimo, verslo plėtros klausimais.
 7. Įgyvendina jam priskirtus projektus, finansuojamus ES struktūrinių ir kitų fondų lėšomis.
 8. Rengia bei derina smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo rėmimo programos finansavimo tvarkos aprašą, dalyvauja projektų vertinimo komisijoje, rengia finansavimą gavusių projektų sutartis ir vykdo tolesnę jų priežiūrą.
 9. Pagal Skyriaus poreikius atlieka mažos vertės pirkimus apklausos būdu.
 10. Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai.
 11. Teikia informaciją Skyriaus vedėjui, kitiems administracijos struktūriniams padaliniams bei Savivaldybės įstaigoms ir įmonėms dėl galimybių gauti finansinę paramą iš įvairių programų bei fondų.
 12. Renka ir pateikia medžiagą kasmetinėms ataskaitoms atitinkamoms institucijoms pagal Skyriaus kompetenciją.
 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas - 5,0 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą patvirtinančius dokumentus iki 2018 m. spalio 24 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt  arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 54, 5 80 48.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •