Kiti konkursai

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ turizmo ir verslo informacijos centro (Viešoji įstaiga, buveinė - Šaltupio g. 15, Anykščiai, įstaigos kodas 154293839) DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vienoje ar keliose iš šių sričių: vadybos, turizmo, verslo arba organizacijų valdymo ir plėtros, rinkodaros srityse ar viešojo administravimo;
 4. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo organizavimo tvarką, darbo santykius, darbų saugą, verslą ir turizmą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą;
 5. išmanyti Anykščių rajono savivaldybės padėtį turizmo ir verslo srityse;
 6. turėti gerus derybinius, bendravimo, darbo komandoje įgūdžius;
 7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 8. turėti vadybinių kompetencijų planuojant ir organizuojant pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat organizuojant ir kontroliuojant įstaigos darbą;
 9.  turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. rengia Įstaigos veiklos strategiją, vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;
 2. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;
 3. sudaro ir nutraukia su Įstaigos darbuotojais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
 4. teikia siūlymus dėl naujų paslaugų ir technologijų įdiegimo, infrastruktūros plėtros, iniciatyvų Įstaigos veiklai gerinti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;
 5. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus tvirtinti Įstaigos įstatų papildymus ar pakeitimus;
 6. organizuoja ir vadovauja Įstaigos veiklai ir įgyvendina Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;
 7. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Įstaigos įstatų įgyvendinimą;
 8. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 9. sudaro sandorius, reikalingus Įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, Įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;
 10. kontroliuoja teikiamų paslaugų ir produktų kokybę bei aptarnavimo kultūros gerinimo procesą, kainodaros politiką, formuoja, valdo ir plėtoja paslaugų ir produktų asortimentą;
 11. analizuoja Anykščių rajono turizmo ir verslo plėtros raidą, rodiklių dinamiką, tendencijas, jų priežastis, organizuoja turizmo produktų paklausos bei padėties turizmo ir verslo rinkose tyrimus, rengia ataskaitas apie turizmo ir verslo padėtį Anykščių rajone, renka ir apibendrina statistiką, teikia ją Anykščių rajono savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms;
 12. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;
 13. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;
 14. užtikrina programų vykdymo efektyvumą ir rezultatyvumą;
 15. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar Įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti Įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;
 16. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,9

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų (iki 2021 m. kovo 12 d.) po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos  departamento interneto svetainėje ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:   

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
 4. Užpildytą pretendento anketą.
 5. Savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.
 6. Vadovaujamo ir profesinio darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuostatomis.

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Informacija teikiama tel: el.p.:(8 682) 38107, renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; audrone.pajarskiene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ANYKŠČIŲ VANDENYS“  DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI (buveinė – Liudiškių g. 28, Anykščiai; Įmonės kodas – 154138664)

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro ir magistro kvalifikaciniais laipsniais arba baigus vientisąsias studijas ir būti įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
 2. turėti ne mažesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti Bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti dirbti komandoje;
 4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ir susijusius su uždarųjų akcinių bendrovių veikla, darbo santykiais, viešaisiais pirkimais ir Bendrovės vykdoma veikla, gebėti juos taikyti;
 5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 7. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. organizuoja ir planuoja Bendrovės veiklą, vadovauja Bendrovei;
 2. valdo Bendrovės veiklos vykdymo kokybę, savalaikiškumą ir atitiktį veiklos sričiai keliamiems reikalavimams;
 3. tvirtina Bendrovės valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigybes, pareigybes, į kurias darbuotojai priimami konkurso tvarka, vidaus tvarkos taisykles ir kitus Bendrovės vidaus dokumentus;
 4. priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su Bendrovės darbuotojų darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. užtikrina racionalų ir taupų Bendrovės lėšų ir turto naudojimą, valdo Bendrovės išteklius;
 6. atstovauja Bendrovei santykiuose su kitomis bendrovėmis, įstaigomis, organizacijomis, kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis;
 7. atlieka kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose teisės aktuose. 

 Bendrovės direktorius atsako už:

 1. bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
 2. metinių finansinių atskaitų rinkinio sudarymą ir Bendrovės metinio pranešimo parengimą;
 3. atlygio politikos projekto, atlygio ataskaitos projekto bei akcijų suteikimo taisyklių projektų parengimą;
 4. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą, kai auditas privalomas pagal įstatymus ar Bendrovės įstatus;
 5. informacijos ir dokumentų pateikimą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais;
 6. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 7. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą Bendrovės įstatuose nurodytame šaltinyje;
 8. sprendimo dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo projekto parengimą, tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir tarpinio pranešimo parengimą, sprendimui dėl dividendų už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį skyrimo priimti;
 9. pranešimą Administracijos direktoriui apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės Bendrovės veiklai;
 10. informacijos Administracijos direktoriui pateikimą;
 11. bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių, konfidencialios informacijos, kurias sužinojo eidamas šias pareigas, saugojimą;
 12. kitų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat Bendrovės įstatuose ir šiuose pareiginiuose nuostatuose nustatytų pareigų vykdymą.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 15,6.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Anykščių rajono savivaldybės ir UAB „Anykščių vandenys“ interneto svetainėse.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu (renata.mickeviciene@anyksciai.lt) arba registruotu laišku iki 2021 m. kovo 11 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 4. užpildytą pretendento anketą (pagal aprašo 1 priedą);
 5. savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo dokumentų priėmimo terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo

Konkurso paskelbimo data – 2021 m. vasario 25  d.

Informacija teikiama el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkursų į uždarųjų akcinių bendrovių, kurių vienintelė akcininkė yra Anykščių rajono savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-28 „Dėl konkursų į uždarųjų akcinių bendrovių, kurių vienintelė akcininkė yra Anykščių rajono savivaldybė, vadovų pareigas organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Aprašas)

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •