Kiti konkursai

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

 2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtį;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus;
 5. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
 3. nustato mokyklos darbo apmokėjimo sistemą;
 4. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 5. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą;
 6. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 7. priima mokinius mokyklos savininko nustatyta tvarka;
 8. sudaro mokymo ir kitas sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
 9. vadovaudamasis teisės aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
 10. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
 11. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir darbo sąlygas, kartu su mokyklos taryba sprendžia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
 12. planuoja mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;
 13. leidžia įsakymus, privalomus visiems mokyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;
 14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;
 15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
 16. valdo ir naudoja turtą ir lėšas;
 17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 18. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;
 19. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
 20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos srities institucijomis;
 21. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
 22. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje;
 23. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
 24. organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą;
 25. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą mokykloje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles;
 26. organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;
 27. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi;
 28. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
 29. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 7,6-11,37.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. gruodžio 31 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m.  rugsėjo  11   d.

Atranka vyks 2020 m. sausio  16  d. 10 val. Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)


PATVIRTINTA 

                                                                                                  UAB Anykščių komunalinio ūkio valdybos

                                                                                                  2019 m.  rugpjūčio  8  d.

                                                                                                   Protokolu Nr. VS-19-2

UAB Anykščių komunalinio ūkio valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 35 straipsnio 2 dalimi, 38 straipsnio 8 dalimi skelbia konkursą UAB Anykščių komunalinio ūkio direktoriaus pareigoms užimti.

Įmonės pavadinimas, teisinė forma, buveinė ir kodas: UAB Anykščių komunalinis ūkis, uždaroji akcinė bendrovė,  buveinės adresas: Gegužės g. 47 , 29107  Anykščiai. Įmonės kodas  - 154111083.

Reikalavimai pretendentams:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant įmonei ar kitos teisinės formos juridiniam asmeniui;
 3. Teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojui turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti bendrovės direktoriaus pareigas ir atlikti šioms pareigoms priskirtas funkcijas, turi būti nepriekaištingos reputacijos;
 4. Per pastaruosius 3 metus darbuotojas neturi būti atleistas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamų pareigų atlikimo;
 5. Turėti strateginio ir finansinių išteklių planavimo, pokyčių valdymo, dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, sistemingai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti optimalius sprendimus, gebėti rengti veiklos planus ir programas;
 6. Išmanyti Akcinių bendrovių įstatymą, kitų įstatymų ir norminių teisės aktų reikalavimus,   reglamentuojančius Bendrovės veiklą veiklos organizavimo bei veikimo principus;
 7. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijos ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle, elektroninio pašto programa ir pan);
 8. Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Pretendentų atrankos būdas: Bendrovės vadovo veiklos programos/vizijos pristatymas ir pokalbis.

Siūlomas darbo užmokesčio dydis:  atlyginimo koeficientas 6,7 (nuo minimalios mėnesinės algos). (Patvirtintas UAB Anykščių komunalinio ūkio valdybos 2007 12 14, sprendimu Nr.2)

Pretendentų dokumentai teikiami iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. 16.00 val. UAB Anykščių komunalinio ūkio valdybai,  adresu: Gegužės  g. 47, 29107 Anykščiai, UAB  Anykščių komunalinis ūkis, priimamasis II aukštas, arba siunčiant notaro patvirtintas dokumentų kopijas registruotu laišku.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą UAB Anykščių komunalinio ūkio valdybai (priedas Nr.1).
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas.
 4. Darbo patirtį patvirtinantį dokumentą (darbo sutarties, įsakymo dėl paskyrimo į pareigas kopiją, SODROS išrašą ar kt.).
 5. Gyvenimo aprašymą (CV).
 6. Užpildytą pretendento anketą (priedas Nr.2).
 7. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą/viziją (raštu).

PRIDEDAMA:

 1. Prašymo leisti dalyvauti konkurse forma (priedas Nr.1).
 2. Pretendento anketos forma. (priedas Nr.2).
 3. Konkurso UAB Anykščių komunalinio ūkio vadovo pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas.
 4. UAB Anykščių komunalinio ūkio direktoriaus pareigybės aprašymas.

Išsamesnė informacija: Ilona Jurevičienė, UAB Anykščių komunalinio ūkio valdybos pirmininkė, 8 615 30539.


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

            2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, turėti 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą arba 2 (dvejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka įstaigos vykdomų programų sritį, patirtį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus. Švietimo įstaigos vadovas turi turėti šias kompetencijas: bendrąsias – asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, bendravimo ir informavimo; vadovavimo sričių – strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo, švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus;
 5. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja įstaigos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo įstaigoje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
 3. nustato įstaigos darbo apmokėjimo sistemą;
 4. analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 5. tvirtina įstaigos vidaus struktūrą;
 6. nustato įstaigos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 7. priima vaikus įstaigos savininko nustatyta tvarka;
 8. sudaro sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
 9. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles;
 10. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas ugdymosi ir darbo sąlygas;
 11. planuoja įstaigos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;
 12. leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;
 13. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;
 14. organizuoja įstaigos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
 15. valdo ir naudoja turtą ir lėšas;
 16. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 17. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;
 18. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
 19. inicijuoja įstaigos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą vaikui, mokytojui ir įstaigai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos srities institucijomis;
 20. sudaro įstaigos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
 21. atstovauja įstaigai kitose institucijose;
 22. organizuoja įstaigos buhalterinę apskaitą;
 23. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą įstaigoje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles;
 24. organizuoja trūkstamų mokytojų ir kitų darbuotojų paiešką;
 25. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi;
 26. kiekvienais metais teikia įstaigos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
 27. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, įstaigos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 7,2-11,37.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2019 m. lapkričio 8 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2019 m.  rugpjūčio 2  d.

Atranka vyks 2019 m. lapkričio 27  d. 10 val. Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •