Kiti konkursai

 


Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialisto pareigas.

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų projektų administravimo, įgyvendinimo ir (ar) valdymo darbo patirtį; turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją; mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendrųjų Europos kalbų metmenų kalbos mokėjimo lygių sistemą); būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su vietos savivalda, viešaisiais pirkimais, tarptautinių ir kitų projektų finansavimu, dokumentų rengimu; mokėti planuoti ir organizuoti savo darbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; gebėti kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas / pasiūlymus bei dirbti komandoje.

Specialisto  funkcijos:

 1. nuolat seka, renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie skelbiamus tarptautinių projektų konkursus, šių projektų programas bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo Savivaldybėje galimybių;
 2. ieško galimų vietinių ir tarptautinių partnerių, derina galimybes Savivaldybei dalyvauti bendruose projektuose;
 3. nagrinėja gautus potencialių partnerių pasiūlymus dėl galimo dalyvavimo bendruose projektuose, teikia su tuo susijusias išvadas;
 4. derinant bei įgyvendinant projektus, glaudžiai bendradarbiauja su vietiniais ir tarptautiniais partneriais;
 5. rengia projektų paraiškas ir kitus dokumentus, susijusius su tarptautinių projektų įgyvendinimu, arba prireikus koordinuoja šių dokumentų rengimą;
 6. įgyvendina tarptautinius projektus, kitus jam priskirtus Europos Sąjungos struktūrinių ir kitų fondų lėšomis finansuojamus projektus;

7 pagal poreikį planuoja ir organizuoja partnerių delegacijų vizitus, tarptautinius ir kitus mokymus, tarptautinius renginius, susijusius su įgyvendinamų projektų veiklomis;

 1. konsultuoja Savivaldybės įstaigas, kontroliuojamas bendroves dėl galimybių gauti finansinę paramą iš įvairių tarptautinių programų bei fondų;
 2. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 3. atlieka mažos vertės pirkimus;
 4. tvarko Skyriaus archyvą, rengia ir derina su tuo susijusius dokumentus;
 5. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo nuo 5,01 iki 8,36  (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Su darbuotoju bus sudaroma neterminuota darbo sutartis.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu  (8 381) 5 80 48, 5 90 12arba el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse, dokumentus Anykščių rajono savivaldybės administracijai privalo pateikti per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau - Sistema) adresu: http://vtd.lrv.lt/ 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos, t. y. iki 2020 m. gruodžio 8 d. d. (įskaitytinai).


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

           2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

2.4. turėti magistro laipsnį ir ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos arba 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį, kurios atitinka švietimo pagalbos įstaigos, į kurią kandidatuojama, bent vieną iš vykdomų funkcijų.

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus. Švietimo įstaigos vadovas turi turėti šias kompetencijas: bendrąsias - asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms, bendravimo ir informavimo; vadovavimo sričių - strateginio švietimo įstaigos valdymo, vadovavimo ugdymui ir mokymuisi, vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo, švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 (dvejų) metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus;
 5. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. koordinuoja ir organizuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos (biudžetinės įstaigos) veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti;
 2. vadovauja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos strateginio plano, metinių veiklos planų, mėnesio renginių planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 3. vykdo Anykščių švietimo pagalbos tarnybos veiklos ir jos veiksmingumo stebėseną, analizuoja ir vertina įstaigos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
 4. tvirtina Anykščių švietimo pagalbos tarnybos vidaus struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 5. nustato darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą, darbo užmokestį, remdamasis galiojančiais norminiais teisės aktais, neviršydamas nustatyto darbo užmokesčio fondo, suderinęs su darbuotojų atstovais;
 6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo darbuotojus, tvirtina jų pareigybės aprašymus, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
 7. užtikrina, kad Anykščių švietimo pagalbos tarnyboje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos nuostatų;
 8. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, švietimo pagalbos tarnybos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;
 9. suderinęs su Anykščių švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų atstovu, tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles;
 10. administruoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybai skirtus asignavimus, organizuoja buhalterinės apskaitos tvarkymą, finansinės atskaitomybės parengimą;
 11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos turtą, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais;
 12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų, turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 13. teikia pritarti Savivaldybės tarybai metinę veiklos ataskaitą;
 14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 15. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo, projektinės veiklos grupes, metodinę tarybą;
 16. inicijuoja įstaigos veiklos kokybės įsivertinimą ir išorinį vertinimą;
 17. koordinuoja pedagoginių psichologinių įvertinimų vykdymą, galutinių išvadų derinimą, jų teikimą tėvams, ugdymo įstaigai;
 18. užtikrina psichologinės, socialinės pedagoginės, švietimo informacinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą vaikams bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims;
 19. užtikrina kvalifikacijos tobulinimo bei metodinės veiklos renginių vykdymą, plėtoja bendradarbiavimą su mokyklų pedagoginėmis bendruomenėmis, organizuoja Savivaldybės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimą;
 20. organizuoja bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, neformaliojo švietimo įstaigų dalykines olimpiadas ir konkursus bei kitus renginius;
 21. atstovauja Anykščių švietimo pagalbos tarnybai kitose institucijose, teismuose;
 22. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiais specialistais mokyklose, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 23. kuria sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto apraiškoms aplinką;
 24. organizuoja neformalųjį suaugusiųjų švietimą;
 25. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;
 26. Anykščių švietimo pagalbos tarnybos vardu sudaro sutartis;
 27. organizuoja Anykščių švietimo pagalbos tarnybos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
 28. užtikrina Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų laikymąsi;
 29. viešina Anykščių švietimo pagalbos tarnybos veiklą Savivaldybėje, šalyje, užsienyje;
 30. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, įgyvendina korupcijos prevencijos valstybės politiką;
 31. kiekvienais metais teikia įstaigos bendruomenei svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitos reikalavimus nustato švietimo ir mokslo ministras;
 32. vykdo kitas teisės aktuose, Anykščių švietimo pagalbos tarnybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 4,6-12,4.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. gruodžio 2 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m.  birželio 8 d.

Atranka vyks 2020 m. gruodžio 16 d. 14 val. (konkurso data perkelta iš 2020 m. spalio 30 d.) Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ ANYKŠČIŲ R. TROŠKŪNŲ KAZIO INČIŪROS GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 (dvejų) metų pedagoginio darbo stažą;

            2.3. turėti ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 ,,Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kurių lygis atitinka Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro (toliau – švietimo ir mokslo ministras) 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1194 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtintus reikalavimus;
 2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtį;
 3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 4. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“; reikalavimus;
 5. mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygio sistemą) bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 6. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo būti nepriekaištingos reputacijos.

Direktorius vykdo šias funkcijas:

 1. vadovauja mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, ugdymo planų, švietimo programų rengimui, rekomendacijų dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokykloje priemonių įgyvendinimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
 2. nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis ir kitus darbuotojus, juos skatina, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
 3. nustato mokyklos darbo apmokėjimo sistemą;
 4. analizuoja mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę;
 5. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą;
 6. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis, tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
 7. priima mokinius mokyklos savininko nustatyta tvarka;
 8. sudaro mokymo ir kitas sutartis, kontroliuoja jų vykdymą;
 9. vadovaudamasis teisės aktais, mokyklos dokumentuose nustato mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;
 10. tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;
 11. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas mokymosi ir darbo sąlygas, kartu su mokyklos taryba sprendžia mokyklai svarbius palankios ugdymui aplinkos kūrimo klausimus;
 12. planuoja mokyklos veiklą ir vertina materialinių ir intelektinių išteklių naudojimą;
 13. leidžia įsakymus, privalomus visiems mokyklos darbuotojams, kontroliuoja jų vykdymą;
 14. sudaro darbo grupes, metodines grupes ir komisijas;
 15. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
 16. valdo ir naudoja turtą ir lėšas;
 17. rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 18. sudaro sąlygas darbuotojams profesiškai tobulėti, kelti kvalifikaciją;
 19. organizuoja mokytojų ir kitų pedagoginių darbuotojų metodinę veiklą ir atestaciją;
 20. inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis vaiko teisių apsaugos srities institucijomis;
 21. sudaro mokyklos vaiko gerovės komisiją ir tvirtina jos darbo reglamentą;
 22. Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo, užtikrina ir prižiūri vaiko minimalios priežiūros priemonių vykdymą mokykloje;
 23. atstovauja mokyklai kitose institucijose;
 24. organizuoja mokyklos buhalterinę apskaitą;
 25. sukuria ir prižiūri finansų kontrolės veikimą mokykloje ir tvirtina finansų (kontrolės) taisykles;
 26. organizuoja trūkstamų mokytojų paiešką;
 27. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, Pedagogų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi;
 28. kiekvienais metais teikia mokyklos bendruomenei ir tarybai svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą;
 29. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, kituose įstatymuose, mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

Direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iš intervalo: 8,4-11,81.

Pretendentai tiesiogiai, el. paštu arba registruotu laišku iki 2020 m. gruodžio 2 d. (įskaitytinai) Anykščių rajono savivaldybės administracijai, J. Biliūno g. 23, 214 kab. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. Vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. Darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 7. Užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.
 8. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi).
 9. Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami.

Konkurso paskelbimo data – 2020 m.  birželio 10 d.

Atranka vyks 2020 m. gruodžio 16 d. 10 val. (konkurso data perkelta iš 2020 m. lapkričio 4  d.) Anykščių savivaldybės (J. Biliūno g. 23) III aukšto salėje.

Informacija teikiama tel: (8 381) 58 048; (8 381) 54 293, el.p.: renata.mickeviciene@anyksciai.lt ; jurgita.baniene@anyksciai.lt darbo dienomis 8–17 val. (pietų pertrauka  12–12.45 val.)

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •