Neformalusis suaugusiųjų švietimas

Kvietimas teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti

Kviečiame nuo 2024 m. kovo 19 d. iki  balandžio 16 d. 17 val. teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti (priemonė 6.1.2.22) Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių valandų. Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas (toliau – Programos vykdytojas) nustatytais terminais ir nurodytu adresu (K. Ladigos g. 1, Anykščiai) pateikia paraišką ir jos priedus (Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas). Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, sunumeruota kartu su pridedamais dokumentais, pasirašyta ir antspauduota. Paraiškas kartu su priedais viename pdf faile galima teikti el. paštu (daiva.ziogiene@anyksciai.lt) arba naudojantis administracinių ir viešųjų paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

Programos vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos. Programos vykdytojas pateikia dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį; dokumentus, įrodančius neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimo rezultatus, jei paraiškoje nurodomas 10.1 Aprašo papunktyje įvardintas prioritetas.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas

Aprašo 1 priedas

Aprašo 4 priedas


NSŠ projektų dalykinės ataskaitos 2023 m.


Dėl finansavimo skyrimo 2023 m. pagal priemonę Nr. 6.1.2.22


Kviečiame iki 2023 m. balandžio 17 d. 17 val. teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti (priemonė 6.1.2.22) Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių valandų. Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas (toliau – Programos vykdytojas) nustatytais terminais ir nurodytu adresu (K. Ladigos g. 1, Anykščiai) pateikia paraišką ir jos priedus (Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas). Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, sunumeruota kartu su pridedamais dokumentais, pasirašyta ir antspauduota. Paraiškas kartu su priedais viename pdf faile galima teikti el. paštu (daiva.ziogiene@anyksciai.lt) arba naudojantis administracinių ir viešųjų paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt

Programos vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos. Programos vykdytojas pateikia dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį; dokumentus, įrodančius neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tyrimo rezultatus, jei paraiškoje nurodomas 10.1 Aprašo papunktyje įvardintas prioritetas.

PRIDEDAMA:

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas

Paraiška

Paraiškos teikimo klausimais darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. konsultuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Žiogienė, tel. (8 381) 54310, el. paštas daiva.ziogiene@anyksciai.lt


NSŠ projekto dalykinė ataskaita 2022 m


Dėl finansavimo skyrimo 2022 m. pagal priemonę Nr. 6.1.2.22 


Įsakymas „Dėl Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimo tvarkos aprašas 2022-03-31


Dėl finansavimo skyrimo 2021 m. pagal priemonę Nr. 6.1.2.22


Neformaliojo suaugusiųjų švietimo aprašas


2021-03-04 Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės pasitarimas

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinacinės grupės ir teikėjų pasitarimo dalyviai


NSŠ projekto dalykinė ataskaita 2020 m.


NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMOS PROJEKTO ATASKAITA –2019 M.


   Kviečiame iki 2020 m. birželio 19 d. 15 val. teikti paraiškas gauti savivaldybės finansavimą neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti (priemonė 6.1.2.22) Programos trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 8 akademinės valandos (akademinė valanda – 45 min.) ir ne ilgesnė kaip 120 akademinių valandų. Minimalus besimokančių suaugusiųjų skaičius grupėje – 15.

   Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų ir tęstinio mokymo teikėjas (toliau – Programos vykdytojas), Savivaldybei paskelbus konkursą, e-demokratijos būdu (dokumentai prisegami) arba užantspauduotame ir nepažeistame voke „Vienam langeliui“ pateikia iki galo užpildytą, susegtą (surištą), sunumeruotais lapais, atitinkančią nustatytą paraiškos formą paraišką (1 priedas) kartu su kitais dokumentais. Paraiška ir dokumentai turi būti parašyti valstybine lietuvių kalba (visi prie paraiškos pridėti dokumentai nevalstybine kalba turi būti išversti į lietuvių kalbą), tvarkingi, atspausdinti. Ant voko turi būti užrašyta: „Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų paraiškų atrankos ir vertinimo komisijai“. Ranka užpildytos paraiškos nevertinamos.

   Programos vykdytojas gali teikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir negali būti partneriu kitų pareiškėjų paraiškose. Nustačius, kad vienas ir tas pats pareiškėjas dalyvauja daugiau nei vienoje paraiškoje, visos su juo susijusios paraiškos laikomos netinkamomis ir nenagrinėjamos.

   Programos vykdytojas pateikia dokumentus, kurie patvirtina, kad Programos vykdytojas turi ne mažesnę nei vienerių metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi veiklos patirtį; kitus programos finansavimo šaltinius įrodančius dokumentus; programos vykdytojo (asmens) gyvenimo ir veiklos aprašymą (CV).

   Plačiau apie paraiškų teikimą: https://www.anyksciai.lt/turinys/veiklos-sritys/neformalusis-suaugusiuju-svietimas/195 (Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos apraše, prie kurio yra ir priedai: paraiška (1 priedas); paraiškos tinkamumo vertinimas (2 priedas); paraiškos ekspertinis vertinimas (3 priedas).

   Šių programų įgyvendinimą koordinuoja Anykščių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, K. Ladigos g. 1, LT-29111 Anykščiai, 201 kab., tel. (8 381) 58 082, el. paštas nijole.pranckeviciene@anyksciai.lt

   Paraiškos pateikimas per www.epaslaugos.lt

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •