Asmens duomenų apsauga

Informacija apie Asmens duomenų apsaugą

Anykščių rajono savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188774637, buveinės adresas - J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ) ir kitais Lietuvos respublikos teisės aktais.

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“);
 • Prašyti, kad automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamus sprendimus, kurie yra susiję su asmeniu arba turi asmeniui reikšmingos įtakos ir yra pagrįsti asmens duomenimis, priimtų fiziniai asmenys, o ne kompiuterinės sistemos.

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka:

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Anykščių rajono savivaldybės administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis. ( Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, info@anyksciai.lt, tel. 8 (381) 5 06 48 ).
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti arba užpildyti patvirtintos formos prašymą.
 • Anykščių rajono savivaldybės administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma

Asmens teisės nėra absoliučios

 Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti siekiant užtikrinti:

 1. nacionalinį saugumą;
 2. gynybą;
 3. visuomenės saugumą;
 4. nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar patraukimą už jas baudžiamojon atsakomybėn arba baudžiamųjų sankcijų vykdymą, įskaitant apsaugą nuo grėsmių visuomenės saugumui ir jų prevenciją;
 5. svarbius valstybės tikslus, susijusius su bendrais viešaisiais interesais, visų pirma svarbiu ekonominiu ar finansiniu Sąjungos ar valstybės narės interesu, įskaitant pinigų, biudžeto bei mokesčių klausimus, visuomenės sveikatą ir socialinę apsaugą;
 6. teismų nepriklausomumo ir teismo proceso apsaugą;
 7. reglamentuojamųjų profesijų etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn už juos;
 8. stebėsenos, tikrinimo ar reguliavimo funkciją, kuri (net jeigu tik kartais) yra susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu 1-5 ir 7 punktuose nurodytais atvejais;
 9. duomenų subjekto apsaugą arba kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą;
 10. civilinių ieškinių vykdymo užtikrinimą;

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimo tvarka:

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūną. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

 

Savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnas – MB „Dejuris“

Duomenų apsaugos pareigūnės funkcijos – padėti  užtikrinti atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679:

 • stebėti kaip laikomasi Reglamento (ES) 2016/679;
 • dalyvauti, klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, sprendime;
 • teikti konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje;
 • padėti įgyvendinti duomenų subjektų teises.

Jeigu turite klausimų, problemų, rekomendacijų, pageidavimų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu

kreiptis: el.p.: info@dejuris.lt, Tel. +370 638 38 538

Jeigu asmuo nesutinka su Anykščių rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą Anykščių rajono savivaldybės administracijoje:

 Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūros aprašas

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •