Anykščių miesto vietos veiklos grupė

APIE ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĘ

VIDINIS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALAS

SKUNDŲ DĖL ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SPRENDIMŲ PATEIKIMO TVARKA

KORUPCIJOS PREVENCIJA

VEIKLOS DOKUMENTAI

NAUJIENOS


2024 m. gegužės 20 d. Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas patvirtino Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategiją

Vadovaujantis Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau – AMVVG)  įstatų 37, 38 punktu, 2024 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje įvyko Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas), kuriame buvo patvirtinta Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategija (toliau – Strategija). AMVVG valdybos pirmininkė L. Pesliakienė pasisakė, kad 2024-04-29 AMVVG gavo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento raštą Nr. 1D-2126 „Dėl vietos plėtros strategijos tikslinimo“, kuriame buvo nurodyta, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas, atsižvelgdamas į Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, sudaryto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1V-454 „Dėl Jungtinio vietos plėtros strategijų atrankos komiteto sudėties patvirtinimo“, priėmė sprendimą įtraukti Anykščių miesto vietos veiklos grupės parengtą „Anykščių miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategiją“ į rezervinį vietos plėtros strategijų sąrašą. Pagal rašte pateiktas pastabas buvo parengti Strategijos tikslinimai. Strategijos projektas viešintas  www.anyksciai.lt,  AMVVG Facebook paskyroje, o AMVVG nariams buvo išsiųstas el. paštu.

AMVVG Susirinkimo patvirtinta strategija 2024-05-22 pateikta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


ŠAUKIAMAS ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau – AMVVG), kodas 304084867, J. Biliūno g. 23, Anykščiai,  įstatų 36, 37 punktu, 

2024 m. gegužės 20 d. 17.00 val. šaukiamas visuotinis AMVVG narių susirinkimas.

Visuotinį AMVVG narių susirinkimą inicijuoja Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdyba.

Susirinkimas vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos III a. salėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) 

Darbotvarkė:

 1. Dėl Anykščių miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategijos tikslinimo.
 2. Dėl Anykščių miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategijos tvirtinimo.

Siūlomi atlikti Anykščių miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategijos pakeitimai yra pažymėti žalia spalva. (Vietos plėtros strategija)

Pasiūlymus dėl Anykščių miesto 2024-2028 metų vietos plėtros strategijos tikslinimo prašome teikti raštu, el. p. anyksciumvvg@gmail.com iki gegužės 20 d. 9.00 val.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė Loreta Pesliakienė


Anykščių miesto VVG veiksmų plano, siekiant sumažinti korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę, įgyvendinimo ataskaita, pagal LR Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomendacijas. (2024-04-25)

Gerb. Anykščių miesto vietos veiklos grupės nariai,

Vadovaujantis Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau – AMVVG) įstatų 36, 37 punktu, 

2024 m. balandžio 24 d. 18.00 val. šaukiamas Visuotinis  AMVVG narių susirinkimas.

Visuotinį susirinkimą inicijuoja Anykščių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė G. Griauzdaitė-Patumsienė.

Susirinkimas vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos III a. salėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) 

Darbotvarkė:

 1. Dėl Anykščių miesto vietos veiklos grupės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos tvirtinimo.
 2. Dėl  Anykščių miesto vietos veiklos grupės 2024 m. veiklos programos tvirtinimo.
 3. Dėl nario mokesčio.
 4. Kiti einamieji klausimai.

Pagarbiai, Anykščių miesto VVG pirmininkė – Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė 


Gerb. Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos nariai,

Vadovaujantis Anykščių miesto vietos veiklos grupės įstatų 52 punktu, 2024 m. balandžio 24 d. 17. 10 val. šaukiamas Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Posėdis vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos III a. salėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) 

Darbotvarkė:

 1. Dėl Anykščių miesto vietos veiklos grupės pirmininko parengto 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ataskaitų rinkinio ir 2023 m. veiklos ataskaitos svarstymo ir teikimo Visuotiniam narių susirinkimui.
 2. Dėl  2024 m. Anykščių miesto vietos veiklos grupės veiklos programos tvirtinimo ir teikimo Visuotiniam narių susirinkimui.
 3. Kiti einamieji klausimai.

Valdybos posėdį šaukia – Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė  Loreta Pesliakienė

Informacija darbotvarkės klausimais teikiama el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt


GERA PRADŽIA – PUSĖ DARBO

2023 m. gruodžio 24 d. Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamentas, vadovaudamasis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis, patvirtintomis  Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V–672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), atliko Anykščių miesto VVG pateiktos vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) administracinės atitikties vertinimą. Dviejų vertintojų išvadomis patvirtinta, kad Strategija atitinka administracinės atitikties vertinimo kriterijus ir vadovaujantis Taisyklių 41 p. toliau bus atliekamas Strategijos naudos ir kokybės vertinimas, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais.

Dėkojame Anykščių rajono savivaldybei už 2023 m. skirtas lėšas Strategijos parengimui, Strategijos rengimo konsultantams, Anykščių miesto vietos veiklos grupės nariams, kurie savanoriškais pagrindais prisidėjo prie visų rengimo etapų. Gražių ir prasmingų darbų ateinančiais 2024 m.!

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


2023 M. LAPKRIČIO 29 D. PATVIRTINTA ANYKŠČIŲ MIESTO 2024–2028 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA

Vadovaujantis Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau – AMVVG)  įstatų 36, 37 punktu, 2023 m. lapkričio 29 d. 17.10 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje įvyko Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas (toliau – Susirinkimas).

Susirinkimo pirmininkė L. Pesliakienė trumpai priminė Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) rengimo raidą. 2023 m. rugpjūčio 30 d. vykusio AMVVG Susirinkimo metu buvo patvirtinta Strategija, pagal tą dieną galiojančias taisykles, patvirtintas LR Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“. Deja, 2023 m. rugsėjo 1 d. visos miestų vietos veiklos grupės gavo LR vidaus reikalų ministerijos (toliau – LR VRM) raštą, kuriame buvo informuojama, kad vietos plėtros strategijų atrankos procesas, paskelbtas LR VRM ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymu „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“, yra stabdomas, nes LR VRM, atsižvelgdama į matomą tendenciją, kad vietos plėtros strategijų įgyvendinimui prašomo finansavimo poreikis yra daugiau nei 3 kartus didesnis nei 2014–2020 m. laikotarpiu ir dėl ribotų išteklių nėra galimybės patenkinti viso finansavimo poreikio, bei dėl to kylančią riziką, kad LR VRM gali nepasiekti Investicijų programoje ir Pažangos priemonėje užsibrėžtų tikslų – pritraukti į BIVP daugiau suinteresuotų visuomenės atstovų ir finansavimu „padengti“ didesnę dalį Lietuvos teritorijos nei 2014–2020 metais.

LR VRM pakeitus taisykles ir nustačius galimą maksimalią iki 1 milijono finansavimo sumą, AMVVG parengtą, visuomenėje plačiai pristatytą, išdiskutuotą ir AMVVG visuotinio susirinkimo patvirtintą Strategiją teko koreguoti ir mažinti prašomą finansavimą Strategijai įgyvendinti nuo 1 609 999,20 eurų iki 999 829,40 eurų.

Strategijoje suformuota vizija, tikslas, uždaviniai, veiksmų nepasikeitė. Strategijos pakeitimai (mažinamas lėšų poreikis – 610 169,80 eur.) susiję su dalies Strategijos rodiklių mažinimu, t. y. Strategijos 1.1 uždavinyje sumažintas minimalus įgyvendinamų projektų rodiklis nuo 3 iki 2 projektų, 1.2. uždavinyje minimalus rodiklis nuo 8 projektų pakeistas iki 7 projektų. Taip pat buvo sumažinta maksimali vienam projektui galima skirti suma.

2023 m. lapkričio 29 d. AMVVG visuotinis narių susirinkimas, vadovaujantis AMVVG įstatų 30.5 punkte jam suteikta teise, vienbalsiai patvirtinimo Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategiją, kuri parengta vadovaujantis 2 LR Vidaus reikalų ministro įsakymais: 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ ir 2023 m. spalio 9 d. įsakymu Nr.1-V-635 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


VYKO STRATEGIJOS PROJEKTO PRISTATYMAS VISUOMENEI

2023 m. lapkričio 22 d. nuo 17 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje vyko Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau–AMVVG) organizuotas Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos projekto pristatymas.

Renginyje dalyvavo AMVVG nariai, gyventojai, Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos specialistai, vietos verslininkai.

AMVVG valdybos pirmininkė L. Pesliakienė pristatė Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos projektą (toliau–VPS), kuris, atsižvelgus į pasikeitusias miestų vietos veiklos grupių strategijų rengimo ir atrankos taisykles, visuomenei buvo pateiktas pakartotiniam svarstymui.

VPS projektas viešinamas Anykščių rajono savivaldybės svetainėje

www.anyksciai.lt https://www.anyksciai.lt/veiklos-sritys/nvo/anyksciu-miesto-vietos-veiklos-grupe/159

Pastabas ar pasiūlymus dėl VPS projekto dar galima teikti iki 2023 m. lapkričio 26 d. el. p. anyksciumvvg@gmail.com

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija

   

 


ŠAUKIAMAS ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vadovaujantis Anykščių miesto vietos veiklos grupės įstatų 36, 37 punktu, 2023 m. lapkričio 29 d.  šaukiamas Visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimas vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos III a. salėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) nuo 17.10 val.

Darbotvarkė:

 1. Dėl Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos tvirtinimo.
 2. Kiti einamieji klausimai.

Visuotinį susirinkimą inicijuoja Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos pirmininkė L. Pesliakienė

Visuotinį susirinkimą šaukia Anykščių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė G. Griauzdaitė-Patumsienė

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


2023 M. LAPKRIČIO 22 D.

VYKS ANYKŠČIŲ MIESTO 2024–2028 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTO PRISTATYMAS

Anykščių miesto vietos veiklos grupė, atsižvelgusi į pasikeitusias miestų vietos veiklos grupių strategijų rengimo ir atrankos taisykles (LR Vidaus reikalų ministro 2023 m. spalio 9 d. įsakymu  Nr. 1V-635 „Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“) teikia pakartotiniam svarstymui Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos projektą  (toliau – VPS).

Kviečiame anykštėnus, NVO, verslo, savivaldos atstovus į VPS projekto pristatymą, kuris vyks 2023 m. lapkričio 22 d. 17.00 val. J. Biliūno g. 23, Anykščiai,  III a. salėje.

VPS projektas viešinamas Anykščių rajono savivaldybės svetainėje www.anyksciai.lt https://www.anyksciai.lt/veiklos-sritys/nvo/anyksciu-miesto-vietos-veiklos-grupe/159

Dokumentai II etapas 2023 11 09  2 Priedas. Lentelės ir paveikslėliai  3 Priedas. Vietos plėtros strategijos lėšų poreikio pagrindimas veiksmams įgyvendinti   

Pastabas / pasiūlymus dėl VPS projekto prašome teikti iki 2023 m. lapkričio 26 d.

el. p. anyksciumvvg@gmail.com

 Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


Dėl korupcijos rizikos analizės išvadoje miestų VVG veiklos ir jos priežiūros srityse pateiktų pasiūlymų įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) atliko korupcijos rizikos analizę Miestų vietos veiklos grupių (toliau – VVG) veiklos ir jos priežiūros srityse. Korupcijos rizikos analizės išvada ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, Anykščių miesto VVG, Biržų miesto VVG, Marijampolės miesto VVG ir Skuodo miesto VVG   pateikti STT 2023 m. gegužės 11 d. raštu Nr. 4-01-3929. (pridedama).

Įvertinus Anykščių miesto VVG pateiktą ir viešai paskelbtą informaciją, STT nustatė, kad: Anykščių miesto VVG  įgyvendino 1 pasiūlymą ir planuoja įgyvendinti likusius 7 pasiūlymus dėl kritinių antikorupcinių pastabų bei planuoja įgyvendinti visus 4 pasiūlymus dėl kitų antikorupcinių pastabų.

Anykščių miesto VVG informacija


Vyko informacinis seminaras

2023 m. rugsėjo 8 d. LR VRM organizavimo nuotolinį seminarą miestų vietos veiklos grupėms. 

Informacinio seminaro metu buvo paaiškinta kodėl yra sustabdytas Strategijų surinkimas, atsakyta į klausimus.                                                                                                                                               

Seminaro medžiaga


Stabdoma miestų VVG parengtų strategijų atranka

   2023 m. rugsėjo 1 d. LR vidaus reikalų ministerija (toliau – Ministerija) 57 Miestų vietos veiklos grupėms išsiuntė raštą (toliau – raštas) (pridedama), kad Ministerija atsižvelgdami į matomą tendenciją, kad vietos plėtros strategijų įgyvendinimui prašomo finansavimo poreikis yra daugiau nei 3 kartus didesnis nei 2014–2020 m. laikotarpiu ir dėl ribotų išteklių nėra galimybės patenkinti viso finansavimo poreikio, bei dėl to kylančią riziką Ministerijai nepasiekti Investicijų programoje ir Pažangos priemonėje užsibrėžtų tikslų – pritraukti į BIVP daugiau suinteresuotų visuomenės atstovų ir finansavimu „padengti“ didesnę dalį Lietuvos teritorijos nei 2014–2020 metais, informuoja, kad vietos plėtros strategijų atrankos procesas, paskelbtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. kovo 6 d. įsakymu „Dėl vietos plėtros strategijų atrankos pradžios nustatymo“, yra stabdomas. Artimiausiu metu Ministerija planuoja koreguoti vietos plėtros strategijų atranką reglamentuojančius dokumentus ir skelbti naują kvietimą teikti vietos plėtros strategijas Ministerijai.

   Pagal iki 2023 m. rugsėjo 1 d. galiojančią tvarką, vietos plėtros strategijų pateikimo Ministerijai pradžia buvo nuo 2023 m. kovo 13 d. iki š. m. spalio 31 d.

   Anykščių miesto vietos veiklos grupė, laikantis visų vietos plėtros strategijų rengimo nuostatų, 2023 m. rugpjūčio 29 d. Visuotiniame narių susirinkime parengtą Anykščių miesto 2024–2028 m vietos plėtros strategiją (toliau –Strategija) patvirtino.

   Atsižvelgiant į Ministerijos raštą, Anykščių miesto vietos veiklos grupė parengtos Strategijos teikti Ministerijai nebegali ir lauks kol bus paskelbtas naujas kvietimas teikti miestų plėtros strategijas.

Dėkojame visiems kas teikė pasiūlymus ir dalyvavo Strategijos rengime.

           

 

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija

 


Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime patvirtinta Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategija

 

2023 m. rugpjūčio 29 d. nuo 17.00 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje vykusiame Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotiniame narių susirinkime vienbalsiai patvirtinta Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategija (toliau – Strategija). Susirinkimui pirmininkavusi Anykščių miesto VVG valdybos pirmininkė L. Pesliakienė pristatė pagrindines Strategijos dalis, Strategijos teikimo LR Vidaus reikalų ministerijai eigą, Strategijos įgyvendinimo laikotarpį.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


Visuomenei pristatytas Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos projektas

 

2023 m. rugpjūčio 24 d. po darbo valandų Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje vyko Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) projekto pristatymas.

Renginyje dalyvavo Anykščių miesto gyventojai, smulkaus ir vidutinio verslo bei nevyriausybinio sektoriaus atstovai, Anykščių miesto VVG nariai, Anykščių rajono savivaldybės vicemerė A. Savickienė, mero patarėjas L. Fergizas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai.

Strategijos rengimo konsultantė A. Kanapeckaitė pristatė Strategijos veiksmų planą, planuojamas gauti lėšas, detalizavo kokį juridinį statusą turintys pareiškėjai galės teikti paraiškas Strategijai įgyvendinti, atsakė į gausius susirinkusių klausimus.

Anykščių miesto VVG pirmininkė G. Griauzdaitė-Patumsienė priminė, kad Strategijos projektas yra viešinamas Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje https://www.anyksciai.lt/veiklos-sritys/nvo/anyksciu-miesto-vietos-veiklos-grupe/159  ir iki š. m. rugpjūčio 28 d. 17.00 val. vyksiančio visuotinio narių susirinkimo laukiama pasiūlymų / pastabų dėl  Strategijos projekto.

Anykščių miesto VVG valdybos pirmininkė L. Pesliakienė dėkodama renginio dalyviams, paprašė susirinkusiųjų ir toliau aktyviai domėtis Strategijos įgyvendinimo etapais, bei pakvietė renginyje dalyvavusius smulkaus ir vidutinio verslo bei nevyriausybinio sektoriaus atstovus jungtis prie Anykščių miesto VVG komandos ir tapti Anykščių miesto VVG nariais.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacijaDĖL LR SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS PATEIKTŲ REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ ĮGYVENDINIMO

LR Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) 2021–2023 m. atliko pasirinktų keturių Lietuvos miestų (Skuodo, Marijampolės, Biržų, Anykščių) vietos veiklos grupių korupcijos rizikos veiksnių analizę, minėtų organizacijų veiklos ir jų priežiūros srityse. STT atliktos analizės tikslas buvo antikorupciniu požiūriu įvertinti miestų vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ir kitą su vietos plėtros strategijų įgyvendinimu susijusią veiklą, siekiant nustatyti korupcijos rizikos veiksnius, galinčius sudaryti prielaidas darbuotojams ar kitiems asmenims padaryti korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus. Pažymėtina, kad STT analizėje nekalbama apie teisės aktų pažeidimus, o tik atkreipiamas dėmesys į dalį, miestų veiklos grupių, kaip nepelno siekiančių organizacijų, veiklos aspektų, miestų vietos veiklos grupių strategijas koordinuojančių institucijų parengtų teisės aktų, reglamentuojančių miestų vietos veiklos grupių įgyvendinamas strategijas, skaidrinimą, kurie kelia riziką ir / ar sudaro prielaidas korupcijos apraiškoms.

Anykščių miesto vietos veiklos grupė (toliau – AMVVG) atsakingai išnagrinėjo STT specialistų pateiktus rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus (toliau – Pasiūlymus) ir atsižvelgus į AMVVG galimybes įgyvendinti pateiktus Pasiūlymus, parengė ir pradėjo įgyvendinti veiksmų planą, kuris sumažins korupcijos rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę AMVVG veikloje. Veiksmų planas viešinamas Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt, AMVVG facebook paskyroje.

Pateiktų rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų įgyvendinimo planas

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


ANYKŠČIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2024–2028 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (PROJEKTAS)

 

Anykščių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Anykščių miesto VVG) vadovaudamasi LR Vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-672 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklėmis (toliau – Taisyklės) parengė Anykščių miesto 2024–2028 m. vietos plėtros strategijos projektą (toliau – VPS).

VPS įgyvendinimas bus finansuojamas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2022 m. rugpjūčio 3 d. sprendimu Nr. C(2022) 5742 (toliau – 2021–2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programa), 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.7 konkretų uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą“ ir 4.9 konkretų uždavinį „Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių grupių integraciją įgyvendinant integruotas priemones, įskaitant aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą“.

Anykščių miesto VVG VPS tikslas – socialinių inovacijų skatinimas paslaugų ir verslumo srityse.

Socialinės inovacijos yra naujoviškos idėjos, produktai, paslaugos ar procesai, kurie siekia išspręsti socialinius arba aplinkos iššūkius bei pagerinti visuomenės gerovę. Skatinant socialines inovacijas paslaugų ir verslumo srityse, galima pasiekti didelį pozityvų poveikį tiek verslui, tiek visuomenei.

 1. VPS uždavinys – Remti tvaraus (plačiąją prasme) socialinio verslo kūrimą ir vystymą.

„Tvarus“ reikšmė dažniausiai yra susijusi su verslu ir visuomenės gerove. Šis terminas apima idėjas ir veiksmus, kurie suderina ekonominį augimą su socialine atsakomybe ir aplinkosauga. Tvarus reikšmės konceptas akcentuoja ilgalaikį įsipareigojimą užtikrinti, kad veiksmai ir sprendimai šiandien nepakenktų ateities kartoms ir planetos ekosistemai.

 1. VPS uždavinys skirtas įgyvendinti 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos 4.9. uždavinį „Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtrauktį vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstu ir socialines paslaugas (ERPF)“. Skatinti bendruomenėse socialinį verslą, padedantį vietoje spręsti pažeidžiamų grupių atskirties problemas: palaikyti socialinio verslo (t. y. kuriančio darbo vietas, paslaugas ir (ar) prekes sunkiau integruojamoms bendruomenės gyventojų grupėms) kūrimąsi ir plėtrą, per vietos plėtros strategijas remiant reikalingos įrangos įsigijimą, socialinio verslo pradinių produktų ir paslaugų sukūrimą, testavimą, rinkodaros priemonių kūrimą ir taikymą ir kt.
 2. VPS uždavinys – Remti naujų socialinių idėjų vystymą, novatoriškų metodų ir praktikų įgyvendinimą, siekiant patenkinti socialinius ir ekonominius Anykščių miesto gyventojų poreikius, spręsti įsisenėjusias socialines bei aplinkosaugines problemas bei kurti naujus socialinius ryšius ir bendradarbiavimą.
 3. VPS uždaviniu siekiama skatinti integruotų paslaugų taikymą ir įgyvendinimą, plečiant socialines ir ekonomines paslaugas ir iniciatyvas Anykščių mieste. Formuojant uždavinį buvo atsižvelgiama į visus numatytus SSGG analizės teiginius, visas esamas Anykščių miesto stiprybes ir silpnybes bei esamas galimybes ir grėsmes, kadangi šis uždavinys skirtas „minkštų“ iniciatyvų igyvendinimui, kurių įgyvendinimo lygiagrečiai, tikėtina pareikalaus ir veiksmai numatyti 1.1. uždavinyje. Taip pat buvo atsižvelgta į esamus gyventojų poreikius, pateiktas projektines idėjas.

2.VPS uždavinys skirtas įgyvendinti 2021-2027 metų Europos sąjungos fondų investicijų programos 4.7. uždavinį „Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių grupių“. Užtikrinti pagalbą tiems, kuriems labiausiai jos reikia: socialinės integracijos, įskaitant kultūros edukaciją bei kūrybingumo skatinimą, paslaugos, kurios didina socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinę integraciją ir šalina galimybių dalyvauti darbo rinkoje kliūtis; paslaugų grįžusiems iš įkalinimo įstaigų sistemos įgyvendinimas ir tobulinimas; darbo su jaunimu sistemos plėtra, siekiant didesnės jų integracijos; koordinuotos intervencinės pagalbos esantiems benamystėje vystymas. Skatinti moterų ir vyrų lygybę: žmogaus teisių padėties gerinimas ir seksizmo padarinių šalinimas per visuomenės nuostatų keitimą ir lyčių lygybės aspekto integravimą vietos savivaldos lygiu, siekiant mažinti paplitusius stereotipus apie lytis; smurto artimoje aplinkoje mažinimas, užtikrinant tinkamą smurto prevenciją ir pagalbą nukentėjusiems nuo smurto. Stiprinti ir plėtoti savanorystę: socialinės įtraukties skatinimas sudarant sąlygas įsitraukti į ilgalaikę, kompetencijas ugdančią savanorišką veiklą, kuriant ir įgyvendinant nacionalinį savanoriškos veiklos modelį. Skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių dalyvavimą: per vietos plėtros strategijų rengimą ir įgyvendinimą spręsti vietos bendruomenei aktualias gyventojų skurdo ir atskirties problemas, t. y. taikyti prevencines priemones nepalankiose sąlygose gyvenantiems vaikams, padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, asmenims iš pažeidžiamų grupių – įsitraukti į darbo rinką ir joje išsilaikyti.

 

 Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija

 


Kviečiame dalyvauti Anykščių miesto vietos veiklos grupės veikloje

Anykščių miesto vietos veiklos grupė (toliau – AMVVG) – nevyriausybinė organizacija, kurios nariais gali būti Savivaldybės taryba, verslo įmonės ir nevyriausybinės organizacijos.

Pagrindinis AMVVG tikslas – rengti ir įgyvendinti projektus, gerinančius Anykščių miesto gyventojų socialinį ir ekonominį gerbūvį.

Kviečiame Anykščių mieste veikiančias bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas, asocijuotas verslo struktūras ir / ar įmones  jungtis prie Anykščių miesto vietos veiklos grupės ir tapus jos nariais kartu dalyvauti idėjų, skirtų anykštėnams, įgyvendinime.

Norintys tapti AMVVG grupės nariais ir savo idėjomis bei žiniomis prisidėti prie AMVVG veiklos tikslų įgyvendinimo, prašome užpildyti nustatytos formos prašymą (prašymo forma).

Informaciją apie naujų narių priėmimą teikia AMVVG pirmininkė Gabrielė Griauzdaitė-Patumsienė (mob. +370 624 41590, el. paštu: anyksciumvvg@gmail.com)

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


Įvyko Anykščių  miesto 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos projekto viešinimas

2023 m. liepos 27 d. Anykščių miesto vietos veiklos grupė organizavo du rengiamos Anykščių  miesto 2024–2029 m. vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) pristatymus / svarstymus. Nuo 10.00 val. prasidėjusio Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu (vyko ir tiesioginė transliacija per Yotoobe kanalą) Strategijos rengimo konsultantė Agnė Kanapeckaitė pristatė 2021–2027 m. ES fondų investicijų programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ uždavinius, Strategijos tikslų, uždavinių ir veiksmų plano projektą, atsakė į tarybos narių klausimus (pristatymo medžiaga).

Tą pačią dieną nuo 17.00 val. Anykščių rajono savivaldybės salėje vyko Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotinis susirinkimas, kuriame buvo pristatyta Strategijos rengimo pažanga ir tolesnė eiga, Anykščių miesto VVG vizija, kurioje numatyta iki 2030 metų gerinti gyvenimo kokybę Anykščių mieste, taikant socialiai, ekonomiškai bei technologiškai pažangius sprendimas, skatinti tvariai naudoti vietos išteklius ir stiprinti tarpusavio (sektorių) bendradarbiavimą. Susirinkimo metu buvo aptarti anykštėnų atsiųsti projektiniai pasiūlymai (idėjos). Diskusijų metu išgyninti ir patvirtinti pagrindiniai Strategijos tikslai, uždaviniai, veiklų ir finansinis planas. Po visuotinio narių susirinkimo vyko Anykščių miesto vietos veiklos grupės valdybos posėdis, kuriame buvo svarstomas naujų narių priėmimas, tolesnė Strategijos projekto viešinimo, svarstymo ir derinimo su Utenos regiono plėtros taryba eiga. Strategijos rengimo konsultantė Agnė Kanapeckaitė informavo, kad galutinis Strategijos projektas bus parengtas ir pateiktas visuomenės svarstymui iki š. m. rugpjūčio 17 d. Strategijos parengimas finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės lėšomis.

Foto

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


Kviečiamas visuotinis narių susirinkimas

Gerb. Anykščių miesto vietos veiklos grupės nariai,

kviečiame Jus aktyviai dalyvauti rengiamo 2024–2027 m. Anykščių miesto vietos plėtros strategijos projekto svarstyme, kuris vyks š. m.  liepos 27 d. Anykščių rajono savivaldybės III a. salėje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai) nuo 17.00 val. Susitikime dalyvaus Strategijos rengėjai / konsultantai.

Kviečiame visus dalyvauti ir išreikšti savo nuomonę. Į susitikimą kviečiame ir Jūsų atstovaujamų organizacijų narius.

Strategijos projektas š. m. liepos 27 d. bus pristatytas ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariams bei Savivaldybės vadovams.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuris prasidės liepos 27 d.  10.00 val.  galėsite matyti tiesiogiai.

Tiesioginė transliacija http://195.182.86.131/VideoV3/

Pagarbiai

Anykščių miesto VVG valdybos pirmininkė Loreta Pesliakienė


Pradedama rengti 2024–2027 metų Anykščių miesto vietos plėtros strategija

Pristatoma Anykščių miesto vietos veiklos grupės parengta galutinė Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo ataskaita

Pagal Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategiją  (toliau – Strategija) 7 nevyriausybinės organizacijos,  2 biudžetinės įstaigos, 1 smulkaus verslo įmonė sėkmingai įgyvendinimo

12 projektų.

 

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Anykščių mieste per gyventojų verslumo skatinimą

Anykščių naujų vėjų bendruomenė, NVO

Anykščių miesto gyventojų verslumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas

Viešoji įstaiga Anykščių jaunimo verslumo centras, NVO

Asmens gerovės paslaugos

Anykščių socialinės gerovės centras, NVO

Profesinio orientavimo ir konsultavimo  kūrybinės dirbtuvės

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba, biudžetinės įstaiga

Būk verslus!

Anykščių jaunimo klubas,  NVO

Pagaminta Anykščiuose

Anykščių miesto VVG,   NVO

Sociokultūrinės erdvės sukūrimas ir laisvalaikio organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems Anykščių miesto  gyventojams.

UAB ,,Pilnatvė”,  1 verslo įmonė

Naujos, gyventojų poreikius atitinkančios socialinės paslaugos, reikalingos socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas Anykščiuose

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Anykščių Viltis“,  NVO

Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą Anykščių mieste

Anykščių vadovų klubas,   NVO

Atokvėpio oazė

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, biudžetinės įstaiga

Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir kitas paslaugas sistemos sukūrimas ir palaikymas

Viešoji įstaiga Anykščių jaunimo verslumo centras, NVO

Socialinės priežiūros paslaugos prieinamumo ir kokybės gerinimas Anykščių mieste

Anykščių rajono socialinių paslaugų centras, biudžetinės įstaiga

 

Strategijos galutinė įgyvendinimo ataskaita

Projektai ir jų rodikliai

Informaciją dėl Strategijos įgyvendinimo teikiama el. paštu: anyksciumvvg@gmail.com ir / ar mob. +370 607 99621

 

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


Anykščių  miesto vietos veiklos grupės 2016-2020 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita už 2017 m. ir patvirtinimo protokolas

Anykščių miesto vietos veiklos grupės 2016-2020 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita už 2021 m. ir patvirtinimo protokolas

Anykščių miesto vietos veiklos grupės 2016-2020 m. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinė ataskaita už 2022 m. ir patvirtinimo protokolas

Kviečiame Anykščių miesto bendruomenę iki 2022 m. gruodžio 2 d. teikti pasiūlymus dėl Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo

   Anykščių miesto vietos veiklos grupė (toliau – Anykščių miesto VVG) inicijuoja Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos (toliau – Strategija) keitimą ir kviečia Anykščių miesto bendruomenę išsakyti / pareikšti nuomonę minėtu klausimu.

   Keičiamas Strategijos pavadinimas į „Anykščių miesto 2016-2022 m. vietos plėtros strategija”, nes visos Strategijos įgyvendinimo veiklos dėl pandemijos užsitęsė iki 2022 m. pabaigos.

   Strategijos 2. tikslo „Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą“, 2.1. uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“, 2.1.3. veiksmo „Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas“ numatyti tikslinės grupės dalyviai – pabėgėlio statusą turintys asmenys. Anykščių miesto VVG, įgyvendindama Vietos plėtros strategiją, 2021-10-11 d. raštu kreipėsi į Migracijos departamentą prašydama suteikti informaciją apie pabėgėlio statusą turinčius asmenis, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje. 2021-10-28 d. gautas Migracijos departamento raštas, kuriuo Anykščių miesto VVG buvo informuota, kad duomenų apie Anykščių rajono savivaldybės administracijos teritorijoje pabėgėlio statusą turinčius asmenis, deklaravusius minėtoje teritorijoje gyvenamąją vietą, nėra.

   Dėl išvardintų aplinkybių kyla grėsmė nepasiekti Strategijos 2. tikslo „Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą“, 2.1. uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“: „Integruota pabėgėlių, skaičius“ – 5 pabėgėliai. Dėl to Anykščių miesto VVG siūlo inicijuoti Vietos plėtros strategijos keitimą ir iš 2. tikslo „Prisidėti prie socialinės atskirties Anykščių mieste mažinimo skatinant socialinių paslaugų plėtrą ir gyventojų bendruomeniškumą“, 2.1. uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir atitikimą gyventojų poreikiams Anykščių mieste“, 2.1.3. veiksmo „Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas“ išbraukti pabėgėlių sociokultūrinės integracijos veiklas. Vietos plėtros strategijos stebėsenos produkto rodiklį „Integruota pabėgėlių, skaičius“ – 5 pabėgėliai, išbraukti, o rodiklyje „Teikiamos kitos paslaugos socialinės atskirties mažinimui, skaičius“ – 3 projektai, pakeisti rodiklį į 4 projektus.

   Taip pat, Strategijoje 1. tikslo „Paskatinti gyventojų ekonominį aktyvumą ir pagerinti įsidarbinimo galimybes Anykščių mieste“,  1.1. uždavinio „Skatinti smulkaus, bendruomeninio ir socialinio verslo kūrimą ir plėtrą Anykščių mieste“, 1.1.1. veiksme „Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose, išnaudojant sukurtą viešąją infrastruktūrą“ siūlome veiksmo pavadinime ir veiksmo turinio aprašyme išbraukti naudojamas sąvokas apie viešosios infrastruktūros naudojimą.  Siūlome 1.1.1. veiksmo pavadinimą išdėstyti taip: „Vietos valdžios, verslo ir bendruomenės bendradarbiavimo pagrindu veikiančio socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio sukūrimas Anykščiuose“.

   Atsižvelgiant į pagal Strategiją jau įvykdytų ir dar vykdomų projektų kiekį ir finansavimo sumas keičiamas visas Strategijos finansinis planas ir kiekvienam Strategijos uždaviniui ir veiksmui numatytos finansavimo sumos bei produktų rodikliai. Visas sumas ir rodiklius galima matyti lyginamajame Strategijos keitimo

   Kviečiame Anykščių miesto bendruomenę el. paštu: anyksciumvvg@gmail.com ir / ar mob.  +370 607 99621 iki 2022 m. gruodžio 2 d. teikti pasiūlymus ir / ar pastabas  dėl Anykščių miesto 2016 – 2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

 

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


Išsamią informaciją apie Anykščių miesto vietos veiklos grupę rasitehttps://www.infoanyksciai.lt/anyksciu-miesto-vietos-veiklos-grupe-vvg/


Kviečiame  2018 m. spalio 19 d. 9.00 val. į praktinį seminarą skirtą galimiems pareiškėjams Anykščių miesto VVG strategijai įgyvendinti. Seminaras vyks Anykščių menų inkubatoriaus mažojoje salėje. (programa pridedama).   Iš karto po seminaro, bus galimybė konsultuotis dėl paraiškų užpildymo.  

Anykščiuose vyko miesto VVG mokymai

Š. m. rugsėjo mėn. Anykščių miesto vietos veiklos grupė organizavo mokymus asociacijos valdybos nariams ir būsimiems pareiškėjams, kurie planavo teikti paraiškas projekto „Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ kvietimo atrankai Nr. 1.

Mokymų metu buvo pristatytas 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, pabrėžta, kad visų projektinių pasiūlymų veiklos turi būti vykdomos Anykščių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, o sukurti produktai, rezultatai ir nauda turi atitekti šios teritorijos gyventojams.


 

Anykščių miesto vietos veiklos grupės mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams

2017 m. rugsėjo 14 d. 10 val. ir 14 val. Nykščio namuose (Liudiškių g. 18, Anykščiai) organizuojami mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams, kurie planuoja teikti paraiškas projekto „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas" kvietimo atrankai Nr. 1.

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu [email protected]

Primename, kad kvietimo atrankai Nr. 1 paruoštas projektinis pasiūlymas turi būti pristatomas iki 2017 m. rugsėjo 30 d. 10.00 val.  į Anykščių miesto vietos veiklos grupės buveinę, adresu J. Biliūno g. 53, Anykščiai  (105 kab.).

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Renata Gudonienė, J. Biliūno g. 53, Anykščiai (105 kab.), tel. (8 614) 47676, el. paštas: verslocentras@res.lt


Kvietimas teikti Anykščių miesto vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1

  Anykščių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus finansuoti projektus pagal Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategijos veiksmus (projektas „Anykščių miesto  vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas 08.6.1-ESFA-T-910-0-001, projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų:

1.2.1. veiksmas. Naujų profesinių įgūdžių įgijimas (kriterijai).

1.2.2. veiksmas. Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą (kriterijai).

2.1.1. veiksmas. Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra (kriterijai).

2.1.2. veiksmas. Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir kitas paslaugas užtikrinimas (kriterijai).

2.1.3. veiksmas. Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas (kriterijai).

Kvietime  numatoma vietos plėtros projektams paskirstyti finansavimo lėšų suma yra 205 000 eurai.

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų pareiškėjai:

 1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje; projektų, apimančių 6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašo) 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);
 2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje;
 3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Tinkami vietos plėtros projektinių pasiūlymų partneriai:

 1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje (Anykščių mieste);
 2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;
 3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas);
 4. savivaldybės, kurios teritorija ribojasi su teritorija tos savivaldybės, kurioje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).

Pareiškėju ir partneriu gali būti juridiniai asmenys ar jų filialai, atstovybės.

Paraiškos, nurodytos Aprašo 57 punkte, pateikimo įgyvendinančiajai institucijai dieną pareiškėjas turi būti įregistruotas Juridinių asmenų registre ir veikti ne trumpiau nei 2 metus (šis reikalavimas netaikomas vietos veiklos grupėms, atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms įstaigoms).

 

Kvietimo pabaiga: 2017 m. rugsėjo mėn. 30 d. 10.00 val.

Mokymai valdybos nariams ir pareiškėjams bus organizuojami:

2017 m. rugsėjo 14 d. 10 val. ir 14 val.

2017 m. rugsėjo 20 d. 10 val.

Mokymų vieta – Liudiškių g. 18, Anykščiai

Registracija būtina! Registracija į mokymus vykdoma el. paštu [email protected]

Konsultacijos kvietimo klausimais: Anykščių miesto vietos veiklos grupės administracijos vadovė Renata Gudonienė, J. Biliūno g. 53, Anykščiai (105 kab.), tel. (8 614) 47676, el. paštas: verslocentras@res.lt

 

Kvietimo dokumentai:

 1. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.2.1. veiksmą. Naujų profesinių įgūdžių įgijimas.
 2. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 1.2.2. veiksmą. Neaktyvių asmenų įtraukimas į aktyvią profesinę, švietimo ar savanorišką veiklą.
 3. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.1.1. veiksmą. Esamų socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir naujų gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra.
 4. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.1.2. veiksmą. Efektyvaus gyventojų informavimo apie Anykščių rajone teikiamas socialines ir kitas paslaugas užtikrinimas.
 5. Kvietimas teikti vietos plėtros projektinius pasiūlymus pagal 2.1.3. veiksmą. Priemonių skirtų pabėgėlių integracijai įgyvendinimas.
 6. Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo vidaus tvarkos aprašas.
 7. Projektinio pasiūlymo forma.
 8. Nevyriausybinės organizacijos deklaracija.
 9. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas, patvirtintas Vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1V-77 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo" (TAR, 2017-01-30, Nr. 1658).

 (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c6e25a00e6b911e68503b67e3b82e8bd).


 

Viešųjų pirkimų dokumentai 


Įvyko antrasis asociacijos „Anykščių miesto vietos veiklos grupė" visuotinis narių susirinkimas

Š. m. liepos 12 d. Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centre įvyko antrasis visuotinis asociacijos Anykščių miesto vietos veiklos grupės (toliau-AMVVG) narių susirinkimas. Jo metu buvo aptarti itin svarbūs klausimai, kurie lėmė svarbius pokyčius asociacijoje.

Vienas svarbiausių svarstytų klausimų susirinkime buvo tuometinės AMVVG pirmininkės Venetos Veršulytės pareiškimas palikti einamas pareigas. Prašymas buvo patvirtintas.
Atsistatydinus V. Veršulytei vyko naujo AMVVG pirmininko rinkimai. Buvo iškelta V.Šližio kandidatūra, kuriai pritarė visi susirinkimo dalyviai, todėl naujuoju asociacijos pirmininku paskelbtas Vygantas Šližys, Anykščių vadovų klubo atstovas. V. Šližys teigė, jog vadovauti asociacijai yra sudėtingas darbas, kuris reiklaus daug laiko ir pastangų, tačiau patikino, kad stengsis savo pareigas atlikti tinkamai.
Susirinkimo metu aptarti ir kiti aktualūs su asociacijos veikla susiję klausimai.

Iki šios dienos AMVVG vienija 14 narių - juridinių asmenų. Tačiau asociacija atvira visoms bendruomeninėms organizacijoms, nevyriausybines organizacijoms, asocijuotoms verslo struktūroms ir (ar) įmonėms, veikiančioms Anykščių mieste, kurias kviečia tapti AMVVG nariais.

 


Anykščių  miesto vietos veiklos grupės parengta strategija – tarp 3 geriausių Lietuvoje   

        LR vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1V-505 patvirtinta Anykščių  miesto vietos veiklos grupės (Anykščių miesto VVG) parengta Anykščių miesto 2016–2020 m. vietos plėtros strategija. Jos įgyvendinimui per visą laikotarpį bus skirta 422 921,00 eurų suma. Pagal parengimo kokybę Anykščių miesto VVG strategija yra geriausiųjų trejetuke. Iš viso finansavimą gavo tik 17 miestų VVG parengtos strategijos. 14 miestų VVG parengtų strategijų finansavimas neskirtas. Planuojama, kad kvietimai teikti paraiškas strategijos įgyvendinimui prasidės 2017 m. pradžioje. Apie planuojamus kvietimus bus informuojama vietos žiniasklaidos priemonėse, susirinkimų metu, savivaldybės interneto svetainėje.

        Naujausia informacija apie Anykščių miesto VVG  veiklą talpinama Anykščių savivaldybės internetiniame puslapyje (NVO skyrelyje) http://www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/httpwww.anyksciai.ltltnau-pmre.html  

Patvirtinta Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija.

Strategijos priedas Nr.1; Nr. 2; Nr. 3.

Anykščių miesto vietos veiklos grupės informacija


 

2016 m. vasario 11 d. LR  Vidaus reikalų ministerijai pateikta Anykščių miesto vietos veiklos grupės parengta Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategija: 1 dalis, 2 dalis

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Utenos miesto VVG

Anykščių miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos projektas pristatytas visuomenei

2015 m. lapkričio 30 d. Anykščių menų inkubatoriuje-menų studijoje vyko Anykščių miesto vietos plėtros strategijos tikslų, uždavinių, veiksmų plano projekto pristatymas   Renginio medžiaga

Kvietimas į konsultacijas dėl rengiamos Anykščių miesto vietos plėtros strategijos

Mokymai apie pradedamą kurti Anykščių miesto vietos plėtros strategiją (mokymų medžiaga).

Įvyko visuotinis asociacijos Anykščių miesto vietos veiklos grupė narių susirinkimas

Anykščių miesto VVG įstatai, registracijos pažymėjimas

Tarybos sprendimas dėl pritarimo steigti Anykščių miesto VVG 2015 06 25 su  AVVG įstatų ir steigimo sutarties projektais

Kviečiamas Anykščių miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame tapti Anykščių miesto vietos veiklos grupės nariais

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •