Naujienos

NEPELNO SIEKIANČIŲ ORGANIZACIJŲ DĖMESIUI

2023 m. spalio 19 d. duomenimis, per šiuos metus 3 Anykščių rajono bendruomeninėms organizacijoms pradėtos likvidavimo procedūros, 6 bendruomenės, kaip juridiniai asmenys, likviduotos. Daugiau kaip pusei mūsų rajono bendruomenių NVO teisinio statuso praradimas gresia, jei jos ir toliau laiku neteiks VšĮ Registrų centrui (toliau – RC) finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos. Remiantis teisės aktais metinių finansinių ataskaitų rinkinius ir veiklos ataskaitą kasmet turi teikti labdaros ir paramos fondai, asociacijos (99 proc. mūsų rajone veikiančių bendruomenių teisinis statusas – asociacija), viešosios įstaigos ir kitų teisinių formų juridiniai asmenys nepriklausomai nuo to, ar jie ataskaitiniais metais faktiškai vykdė veiklą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad ataskaitas privaloma teikti net ir tuomet, kai NVO veikla sustabdyta, o vadovas atšauktas iš pareigų ir apie tai pranešta kitoms institucijoms.

Dauguma bendruomenių turi paramos gavėjo statusą. LR Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnyje numatyta, kad juridiniam asmeniui paramos gavėjo statusas gali būti panaikintas RC iniciatyva, jei jis laiku nepateikė metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos. Juridinis asmuo, kuriam buvo panaikintas paramos gavėjo statusas, pakartotinai dėl šio statuso suteikimo gali kreiptis į RC ne anksčiau kaip po vienų metų. Detaliau apie Paramos gavėjo statuso suteikimą: Kokie dokumenta​​i pateikiami R​e​gistro tvarky​to​jui suteikti paramos gavėjo statusą? Ar yra galimybė pateikti prašymą elektroniniu būdu? | INFO (registrucentras.lt)

Juridiniai asmenys,  kuriems panaikintas paramos gavėjo statusas, taip pat negalės pretenduoti į Savivaldybės biudžeto lėšas, jei juridinis asmuo neatitinka projektų finansavimo konkursų nuostatuose nustatyto reikalavimo – turėti paramos gavėjo statusą.

RC panaikina juridinio asmens paramos gavėjo statusą, jeigu:
1. gauna bent vienos iš 
Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų kontrolės institucijų pažymą Labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais;
2. su prašymu panaikinti jam paramos gavėjo statusą kreipiasi pats juridinis asmuo;
3. juridiniam asmeniui įregistruojamas teisinis statusas „Inicijuojamas likvidavimas“, „Likviduojamas“, „Bankrutuojantis“, „Bankrutavęs“, taip pat išregistravus pertvarkyto juridinio asmens teisinį statusą „Pertvarkomas“ iš Registro;
4. paramos gavėjas labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga, nepateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo ar veiklos ataskaitos, arba labdaros ir paramos fondas ar asociacija, nepateikę metinės ataskaitos per Civilinio kodekso 2.66 straipsnio 4 dalyje nurodytą terminą, šių dokumentų nepateikė per 2 mėnesius nuo tada, kai buvo įspėti apie šį pažeidimą. Registro tvarkytojas įspėjimą apie pažeidimą išsiunčia Registre nurodytu elektroninio pašto adresu korespondencijai arba registruotu paštu labdaros ir paramos fondo, asociacijos ar viešosios įstaigos buveinės adresu, jeigu labdaros ir paramos fondas, asociacija ar viešoji įstaiga elektroninio pašto adreso korespondencijai nėra pateikusi Registro tvarkytojui.

Pagal LR Nevyriausybinių organizacijų įstatymo 10 str. Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos nevyriausybinėms organizacijoms negali būti skiriamos, jeigu nustatoma bent viena 10 str. numatyta aplinkybė. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439/asr

10 straipsnis. Finansavimo neskyrimo pagrindai

  1. Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos nevyriausybinėms organizacijoms negali būti skiriamos, jeigu nustatoma bent viena iš šių aplinkybių:

1) juridinio asmens veikla sustabdyta ar apribota įstatymų nustatytais pagrindais;

2) juridiniam asmeniui taikomas turto areštas ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas valstybės, savivaldybių biudžetų lėšas, juridinis asmuo yra likviduojamas arba pradėtos juridinio ar kito asmens bankroto procedūros ir išieškojimas galėtų būti nukreiptas į projektui įgyvendinti skirtas valstybės, savivaldybių biudžetų lėšas;

3) juridinis asmuo, prašydamas valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis arba suklastotus dokumentus;

4) juridinis asmuo, naudodamas valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšas, buvo neįvykdęs valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties, sudarytos su valstybės ar savivaldybės institucija, ar netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis (kaip nurodyta sutartyje) valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų naudojimo sutarties pažeidimas;

5) juridinis asmuo neatitinka asignavimų valdytojo patvirtintuose projektų finansavimo konkursų nuostatuose nustatytų reikalavimų;

6) juridinis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka nėra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinio, veiklos ataskaitos ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai neskelbia informacijos apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus.

  1. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiranda arba paaiškėja po sprendimo skirti valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų projektui įgyvendinti priėmimo, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų mokėjimas sustabdomas, o šiomis aplinkybėmis išmokėtos valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšos asignavimų valdytojo nustatyta tvarka per nustatytus terminus turi būti grąžintos atitinkamai į valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą valstybės iždo sąskaitą arba į savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą savivaldybės sąskaitą. Jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės išnyksta nepasibaigus projektų įgyvendinimo terminui, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų mokėjimas atnaujinamas projektams, kurių vykdymo terminai nėra pasibaigę, įgyvendinti.

Informuojame, kad 2024 m., kaip ir šiais metais, NVO, kurios teisės aktų nustatyta tvarka nebus RC pateikę finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitų bus traktuojamos kaip netinkamas pareiškėjas ir negalės gauti lėšų projektų finansavimui iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto ir / ar Valstybės skiriamų lėšų konkrečių programų finansavimui. Teikiant paraiškas Savivaldybei iki 2024 m. gegužės 31 d.  bus vertinama, ar NVO yra pateikusi finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitas už 2022 m., o pareiškėjai, kurie teiks paraiškas po 2024 m. gegužės 31 d. turės būti pateikę ataskaitas RC ir 2022 m. ir už 2023 m.

Kviečiame ir raginame Anykščių rajone veikiančias nevyriausybinės organizacijos nemokamai įregistruoti NVO statusą Registrų centre. Šiai dienai tik 4 (Anykščių naujų vėjų bendruomenė, Anykščių rajono Skiemonių seniūnijos Katlėrių bendruomenė, Anykščių rajono Mačionių ir  Daujočių bendruomenė) iš 45 bendruomeninių organizacijų turi įregistravusios minėtą statusą. Šis statusas leidžia ne tik lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, bet ir turėti tikslesnius duomenis apie rajone ir respublikoje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip užtikrinti efektyvesnį valstybės politikos formavimą, stiprinant nevyriausybines organizacijas. Planuojama 2024 m. į Savivaldybės konkursinių priemonių finansavimo tvarkos aprašus įtraukti nuostatą, kad NVO, turinčioms įregistruotą NVO žymą RC, paraiškų vertinimo metu būtų skiriami papildomi balai. Daugiau informacijos: Kokia tvarka Juridinių asmenų registre įregistruojama žyma, kad juridinis asmuo yra nevyriausybinė organizacija (NVO)? | INFO (registrucentras.lt)    

Konsultacijas dėl veiklos ataskaitų, teikiamų RC, pildymo teikia Loreta Pesliakienė, Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50731 el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Konsultacijas dėl ataskaitų teikimo VšĮ Registrų centrui teikia Konsultacijų centras tel. (8 5) 268 8262

Kontaktinės konsultacijos RC padalinyje Anykščiuose teikiamos iš anksto užsiregistravus vizitui tel. (8 5) 268 8262 K. Ladigos g. 1, Anykščiai.  Darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį  nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val., pietų pertrauka nuo 13.00 val. iki  14.00 val.


SKELBIAMA NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ BEI SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ ATSTOVŲ ATRANKA Į 2023–2025 M. ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBĄ


Bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas


Mokymų medžiaga "Esminiai aspektai pildant projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal  Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano priemones 2.1.2.03, 2.1.2.09 bei valstybės lėšomis finansuojamą priemonę 1.1.6 „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“


Mokymai / konsultacijos NVO sektoriui, įgyvendinančiam 2022 m. projektus

2022 m. gruodžio 20 d. 15 val.

(nuotoliniu būdu https://zoom.us/j/6101007400)

Š. m. gruodžio 20 d. nuo 15.00 val. iki 17.00 val. kviečiame projektų vykdytojus, įgyvendinančius projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano priemonę 2.1.2.03, 2.1.2.09 ir Valstybės lėšomis finansuojamą priemonę 1.1.6. „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“,  dalyvauti nuotoliniuose mokymuose / konsultacijose (programa pridedama).


Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio Jungtinės veiklos koordinatorius kviečia teikti prašymus tapti Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio nariu (partneriu), prašymai pildomi ir teikiami vadovaujantis pretendentų į Anykščių bendruomeninio ir socialinio verslo bei paslaugų klasterio narius atrankos aprašu.

Kvietimas tapti verslo bei paslaugų klasterio nariu (partneriu) | naujiena | Infoanyksciai.lt


BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS


Duomenys apie Lietuvos savivaldybių 2021 m. skirtą finansavimą NVO sektoriui ir planuojamą savivaldybių NVO finansavimą 2022 m. 

NVO galimybes įsitraukti į teisėkūros procesus

Anykščių rajone veikiančių bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų apklausos ataskaita (2021-12-29)

NVO atskaitomybė ir mokestinės lengvatos

NVO ir savivaldybių 2021 m. tyrimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“


KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS SOCIALINIO, BENDRUOMENINIO IR KITŲ VERSLO RŪŠIŲ, ĮGYVENDINANT BENDRUOMENIŲ INICIATYVAS, SKATINIMUI 


Rekomendacijos kaip saugiai organizuoti NVO savanorišką veiklą pandemijos metu
Anykščių rajono savivaldybės programinis finansavimas 2015-2020 m. (2020-12-29)
NVO teisinės ir mokestinės aplinkos tyrimas 2015-2019 m.

Bendruomenės stiprinimas krizės metu
 
Covid-19 poveikį jaučiame visi, tačiau kai kuriems žmonėms šio viruso poveikis ypač pavojingas. Kaip bendruomenės gali nustatyti pažeidžiamus asmenis ir užtikrinti, kad jie gautų reikiamą pagalbą? Įvairios rekomendacijos, kaip pagelbėti bendruomenėms, jau išsisėmė.
daugiau: http://www.lsd.lt/index.php?679052833

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ 1.1.5 „STIPRINTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE


Rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms


Kviečiame bendruomenes dalyvauti bendrovės MAXIMA LT bendruomenių projektų konkurse „Mes – bendruomenė“     Paraiškas Konkurso dalyviai turi pateikti nuo 2020 m. vasario 20 d. iki 2020 m. balandžio 10 d. imtinai. 

Daugiau informacijos: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene-2020-nuostatai


SKELBIAMAS PAPILDOMAS KVIETIMAS ANYKŠČIŲ RAJONE VEIKIANČIOMS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS, GAVUSIOMS FINANSAVIMĄ IŠ KITŲ RESPUBLIKINIŲ PROGRAMŲ


PASKIRTOS LĖŠOS PROJEKTAMS PAGAL 2 PROGRAMOS ,,KRYPTINGO VERSLO VYSTYMO IR INVESTICIJŲ PRITRAUKIMO PROGRAMA“ PRIEMONĘ NR. 2.1.2.09 ,,NVO SEKTORIAUS INSTITUCINIS STIPRINIMAS“


Iki š. m. balandžio 16 d. priimamos paraiškos pagal 2.1.2.09 priemonę „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“

Platesnė informacija čia

Paraiška

Finansavimo tvarkos aprašas

 


 Dėl Nacionalinės pažangos programos 2012–2020 m. rodiklio, kad iki 2020 m. bent 15 proc. viešųjų paslaugų būtų perduota vykdyti nevyriausybinėms organizacijoms

Platesnė informacija čia.


Projektas „Mes rūšiuojam. Vasara“ – kvietimas bendruomenėms

Išsami informacija http://www.mesrusiuojam.lt/vasaros-projektas/ ir čia.


SKIRTOS LĖŠOS 2018 METŲ NVO PROJEKTAMS FINANSUOTI PAGAL PRIEMONĘ NR. 2.1.2.09 „NVO SEKTORIAUS INSTITUCINIS STIPRINIMAS“


Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkursas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.2 papunkčio priemonę, skelbia Vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo 2018 metais projektų atrankos konkursą.

INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS

Konkurso tikslas – skatinti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų plėtrą, kultūrinę, tautinę, patriotinę, švietėjišką ir socialinę vyresnio amžiaus žmonių veiklą, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus vyresnio amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai, bendradarbiavimui remti.

Konkursui numatyta skirti – 123 000 (vienas šimtas dvidešimt trys tūkstančiai) eurų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma.

Didžiausia projektui galima skirti suma – 25 000 (dvidešimt penki tūkstančiai) eurų.

 PARAIŠKŲ TEIKIMAS

Paraiškos teikiamos iki 2018 m. balandžio 3 d. (imtinai).

Paraiškos turi būti siunčiamos vienu elektroniniu laišku kartu su Nuostatų 13 punkte nurodytais dokumentais, adresu Konkursas_VAZA_NVO@socmin.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

 Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių skyriaus vyriausioji specialistė Gailė Veršekienė (tel. 8 706 68 229, el. p. [email protected]), patarėjas Tomas Milevičius (tel. 8 706 68 132, el. p. tomas.milevicius@socmin.lt). Konsultacijos teikiamos iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.

Išsami informacija:

https://socmin.lrv.lt/lt/skelbimai/vyresnio-amziaus-zmonems-atstovaujanciu-nevyriausybiniu-organizaciju-veiklos-remimo-2018-metais-projektu-atrankos-konkursas


Iki š. m. balandžio 4 d. priimamos paraiškos pagal 2.1.2.09 priemonę „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“

Kviečiame bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas nuo š. m. kovo 14 d. iki š. m. balandžio 4 d.  teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės 2018–2020 m. strateginio veiklos plano priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

Teikiamas projektas turi būti viešojo pobūdžio, nesiekiantis pelno ir atitinkantis bent vieną prioritetinę sritį:

4.1. skatinantis bendruomeninį ar socialinį verslumą;

4.2. prisidedantis prie turizmo skatinimo ir vietos tapatybės populiarinimo;

4.3. prisidedantis prie viešosios aplinkos ir gyvenimo kokybės gerinimo;

4.4. stiprinantis užsienyje gyvenančių kraštiečių įsitraukimą į vietos veiklas ir jų organizavimą.

Rengiant paraiškas prašome vadovautis Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu 1-AĮ-169 „Dėl Anykščių  rajono savivaldybės  projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2018–2020 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 4.1.3.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pridedama.

Paraiškas priimama ir konsultacijas teikia Priemonės koordinatorė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jolanta Jucevičienė (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, 212 kab., tel. (8 381) 59 012; el. paštas jolanta.juceviciene@anyksciai.lt).

Paraiška ir kiti dokumentai.


Vyks renginys „Investicijų plano Europai teikiamos galimybės Lietuvos regionams“

Vyks renginys „Investicijų plano Europai teikiamos galimybės Lietuvos regionams“

Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, potencialius pareiškėjus ir vietos savivaldos atstovus apie Europos strateginių investicijų fondo (toliau – ESIF) finansavimą, Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu, Viešųjų investicijų plėtros agentūra (toliau – VIPA), organizuoja 10 renginių skirtinguose Lietuvos regionuose.

Maloniai kviečiame Jus į Utenos regione organizuojamą renginį, kuris vyks 2018 m. kovo 21 d. Utenos rajono savivaldybėje (posėdžių salėje), adresu: Utenio a. 4, LT-28503, Utena.

Maloniai prašome iki 2018 m. kovo 16 d. registruotis į renginį el. paštu renginiai@vipa.lt arba tel. 8 605 727 95.

Plačiau apie ESIF galite paskaityti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje puslapyje adresu: https://ec.europa.eu/lithuania/node/250_lt

Plačiau su 2016 m. VIPA ir MB „Jūsų projektai“ bendrai parengta studija apie ESIF įgyvendinimo Lietuvoje galimybes galite susipažinti Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje tinklapyje adresu: https://ec.europa.eu/lithuania/sites/lithuania/files/europos_strateginiu_investiciju_fondo_igyvendinimo_lr_galimybiu_studija.pdf

Renginio programą rasite paspaudę čia.

Renginio organizatorių informacija


​Iki š. m. spalio 13 d. papildomai priimamos paraiškos pagal priemonę „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas

Kviečiame bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas iki š. m. spalio 13 d. 15.45 val. teikti paraiškas pagal Anykščių rajono savivaldybės 2017–2019 m. strateginio veiklos plano priemonę Nr.2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

Prioritetas bus teikiamas pareiškėjams, kurie paraiškoje prašys:

•-          koofinansuoti 2017 m. įgyvendintus ar įgyvendinamus projektus;

•-          kompensuoti bendruomenių ir kitų NVO pastatų, kurių savininkė yra Anykščių rajono savivaldybė, nekilnojamo turto draudimo išlaidas.  

Paraiškas priimama ir konsultacijas teikia Priemonės koordinatorė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė  (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, 212  kab., telefonas (8 381) 59 012; el. paštas loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

Paraiška, finansavimo tvarkos aprašas ir kiti dokumentai.

 


 

Informuojame, kad 2015-05-15 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-438 „Dėl finansavimo skyrimo 2017 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano 2 Programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“ skirtas finansavimas projektų, pateiktų pagal priemonę Nr. 2.1.2.09, įgyvendinimui.

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017-2019 metų veiklos plano priemones Nr. 1.1.4.05, 2.1.2.07, 2.1.2.09, 3.1.1.03, 4.1.2.03, 6.1.2.06, 9.1.2.23 finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto 2017 m. kovo 27 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-268, 33 punktu, prašome pareiškėjus užpildyti 1 lentelę (pridedama) ir nuo 2017 m. gegužės 15 d.  per 10 darbo dienų atsiųsti el. paštu: loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Vadovaujantis Aprašo 32 punktu, jei Savivaldybės skirta lėšų suma projekto įgyvendinimui yra mažesnė nei pareiškėjas prašė paraiškoje, tačiau pareiškėjas sutinka pasirašyti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį, prieš pasirašydamas minėtą Sutartį turi teisę keisti projekto veiklos apimtis, nekeičiant paraiškoje aprašytos veiklos turinio, tikslų bei privalo Priemonę koordinuojančiam skyriui (Investicijų ir projektų valdymo skyriui, 212 kab. vyr. specialistei L. Pesliakienei, tel. 8 381 59012) pateikti patikslintą paraiškos 5. punkto lentelę „Projekto uždavinys (-iai), veikla (-os), planuojami rezultatai“ ir 6 punkto lentelę „Projekto biudžetas ir jo pagrindimas“.  

 

Pareiškėjas atvykdamas pasirašyti Biudžeto lėšų naudojimo sutartį taip pat turi turėti užpildytą:

1. Formą BFP-1 (Asignavimų valdytojo patvirtinta sąmata)

2.  Prašymą dėl lėšų skyrimo 


Informacija Anykščių rajone veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms

Informuojame, kad nuo 2017 m. kovo 28 d. iki balandžio 14 d. priimamos paraiškos įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2017–2019 metų veiklos plano priemonę 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas“.

Paraiškas priimama ir konsultacijas teikia Priemonės koordinatorė Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė  (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, 212  kab., telefonas (8 381) 59 012; el. paštas loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

Dokumentai:

Priemonės Nr. 2.1.2.09 „NVO sektoriaus institucinis stiprinimas" finansavimo tvarkos aprašas;

Paraiškos forma;

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita. Forma BFP 2;

Programos sąmata. Forma BFP 1.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •