Atmintinės

ATMINTINĖ: KAIP RAŠYTI RENGINIO PROGRAMĄ, SKELBIMĄ, KVIETIMĄ, KVIEČIAMĄJĮ PRANEŠIMą

2022-02-17

 

Renginio programa

Nuomonę apie renginį pirmiausia suformuoja renginio programa. Labai svarbu, kad ji būtų parašyta taisyklinga kalba, aiškiai, glaustai ir tiksliai. Programą sudaro duomenys apie renginį, darbotvarkė ir informacija apie rengėjus. Programos tekstas turi būti rašomas lengvai įskaitomo dydžio raidėmis.

Jeigu renginio programa rašoma lankstinuke, pirmajame lape nurodomas renginio organizatoriaus pavadinimas, renginio pavadinimas, renginio laikas ir vieta, gali būti skiriamasis ženklas, emblema ar atitinkamas grafinis piešinys.

Lankstinuko viduje surašoma darbotvarkė, t. y. kada ir kas vyks, kas dalyvaus ar skaitys pranešimą. Jei reikia, nurodoma ir vieta, kur renginys vyks.

Programoje pateikiamos darbotvarkės punktų pabaigoje nebūtina rašyti skyrybos ženklų, juos gali atstoti grafiškas skyrimas, t. y. kito punkto perkėlimas į kitą eilutę. Tačiau jei po kiekvieno punkto ar frazės rašomi skyrybos ženklai, jie turi būti vienodi –  kableliai, kabliataškiai arba taškai.

Prireikus, tarptautinių renginių programos gali būti rašomos ir dviem kalbomis (lietuvių ir kita, visiems suprantama kalba).

Paskutiniame lankstinuko lape gali būti nurodoma: rengėjo pavadinimas, adresas, telefonas arba informacija apie rėmėjus. Paskutinis lapas gali būti paliekamas ir tuščias. 

Skelbimas

Skelbimas – viešai skelbiamas apie ką nors informuojantis raštas. Dažniausiai rašomi skelbimai, informuojantys apie būsimą renginį. Svarbi ypatybė – skelbimai yra skiriami ne atskiram asmeniui, o visuomenei ar tam tikrai žmonių grupei.

Tekste nurodomas laikas, vieta, renginys; galima pateikti programą ar darbotvarkę. Tekstas grafiškai gali būti išdėstomas įvairiai, tačiau svarbu, kad visa informacija būtų taisyklinga, tiksli. Skaitytojams labai malonu skaityti skelbimą, parašytą vaizdinga kalba. Tačiau visada reikia prisiminti, kas skelbimo adresatas.

Paprasčiausi yra skelbimai, skirti tam tikrai įstaigai ar kolektyvui, ir kabinami įstaigos skelbimų lentoje. Bendresnio pobūdžio skelbimai dauginami spausdinimo būdu, kabinami viešose vietose ar platinami įstaigose. Paprastai skelbimas turi antraštinę dalį, tekstą ir parašą.

Dažniausiai skelbimai pradedami įtaigiu užrašu Dėmesio! Kai kartu su dėmesio prašymu pasakoma, kam skelbimas skiriamas, įmanomas „dėmesio“ naudininkas, pvz.: Specialistų dėmesiui! Skelbimą galima rašyti ir be žodžio dėmesio, pvz.: Konkurso dalyviams! Įtaigiausias būdas – skelbimą pradėti kreipiniu su mandagumo žodžiu, pvz.: Gerbiamieji konferencijos dalyviai! Mieli mokiniai! Būna skelbimų ir be antraštinės dalies.

Kvietimas ir kviečiamasis pranešimas

Kvietimas yra viešoji informacija, kuria informuojama apie renginį ir kviečiama jame dalyvauti.

Kvietimus tik su išlygomis galima laikyti dokumentais. Tai neformalūs, dažniausiai ir neoficialūs raštai, kurių nevaržo standartai ar raštvedybos taisyklės. Juos rengiant ir rašant visų pirma reikia laikytis tvarkos, etiketo, logikos ir taisyklingos kalbos reikalavimų.

Kvietimai gali būti spausdinami kaip atviri dviejų lapų (keturių puslapių) lankstinukai. Pirmajame puslapyje paprastai rašomas žodis Kvietimas; gali būti ir Kviečiame  arba parašytas kvietėjas ir veiksmažodis kviečia, pvz., AB Ąžuolo įmonė kviečia. Antrasis ir ketvirtasis puslapiai dažniausiai būna tušti, trečiajame rašomas kviečiamasis užrašas. Lankstinuką gali atstoti sulenkiamas atvirukas: jame ir žodis Kvietimas, ir tekstas rašomi trečiajame puslapyje.

Kviečiamojo užrašo viršuje rašomas adresatas (kviečiamasis asmuo), žemiau, po tarpelio – tekstas. Adresatas rašytinas su mandagumo žodžiais ar jų santrumpomis (rekomenduojama santrumpų vengti), geriausia naudininko forma: Gerbiamajam Seimo nariui Vardeniui Pavardeniui; Mokyklos auklėtiniams; Šventės dalyviams. Galima ir kreipinio (šauksmininko) forma, pvz.: Gerbiamasis Vardeni Pavardeni; Gerb. p. Vardeni Pavardeni. Po jų nebūtinas joks ženklas.  

Tekstas pradedamas didžiąja raide, veiksmažodžiu Kviečiame (kai kviečia vienas asmuo  Kviečiu)jis gali būti su mandagumo prieveiksmiu: Maloniai kviečiame... Kur kviečiama, galima nusakyti dvejopai: Kviečiame į šventę, susitikimą arba  Kviečiame dalyvauti šventėje, susitikime. Reikia nurodyti, kada ir kur renginys vyks. Kvietimą gali pasirašyti asmuo (rašomas vardas ir pavardė), pareigūnas (rašomas pareigų pavadinimas) arba įstaiga (organizacija).

Kvietimas gali būti paprastas, tipiškas arba originalus, žaismingas, net grafiškai paįvairintas.

Jei kviečiamajame tekste renginio programa neminima, po juo gali būti prirašyta darbotvarkė arba pridedamas atskiras lapas su programa. Jos būtinos platesnių renginių kvietimams ir kviečiamiesiems pranešimams.

Kviečiamuoju pranešimu galėtume vadinti oficialų raštą, pranešantį apie būsimą posėdį, kuriame informuojamam asmeniui reikia dalyvauti.

Kviečiamojo pranešimo adresatas nurodomas naudininko forma. Be pagarbos žodžių, čia prie asmenvardžio galima prirašyti pareigų pavadinimą, pvz., Gerb. Komisijos nariui Vardeniui Pavardeniui. Tekstas dažniausiai pradedamas santrumpa š. m. (arba rašomi metai), toliau nurodomas konkretus posėdžio (ar kito renginio) laikas ir vieta, renginio pavadinimas. Būtina tokio pranešimo dalis – darbotvarkė. Kviečiamasis pranešimas rašomas renginio pirmininko ar organizacijos vadovo vardu. 

Atmintinę sudarė Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Inga Radzevičienė.

Informacija apie skelbimus, kvietimus ir renginių programas imta iš Lietuvių kalbos žinyno (1998, K., „Šviesa“, 503–506) ir http://ualgiman.dtiltas.lt/reikalu_rastai.html


Atmintinė raštų rengėjams

2020-06-25

   Tikrinant raštvedybos taisyklių laikymąsi ir valstybinės kalbos vartojimą siunčiamuose raštuose Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose įstaigose atkreiptas dėmesys į šiuos raštvedybos dalykus:

   Siunčiamų dokumentų rekvizitai yra šie: herbas arba prekių ženklas, dokumento sudarytojo pavadinimas, įstaigos duomenys, adresatas, dokumento pavadinimas (raštuose – antraštė), dokumento data, registracijos numeris, gauto dokumento nuoroda (atsakomuosiuose dokumentuose), dokumento tekstas, parašas, dokumento rengėjo nuoroda. Užsienio korespondentams siunčiamų dokumentų rekvizitai gali būti rašomi pasirinkta užsienio kalba, išskyrus dokumento sudarytojo pavadinimo rekvizitą.

   Raštuose dokumento rūšies pavadinimas nenurodomas. Antraštė pradedama žodžiu „dėl“, rašoma nuo dokumento kairiosios paraštės ir nuo aukščiau esančio adresato rekvizito atskiriama didesniu nei vienos eilutės intervalu.

   Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis arba mišriuoju būdu taip:

   Rašant datą skaitmenų grupėmis, metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, pvz., 2011-12-05.

   Rašant datą mišriuoju būdu, nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa „m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“.

   Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz., 2020 m. birželio 8 d. Dokumento data rašoma po dokumento pavadinimu išilginiu centruotu būdu.

   Raštuose data rašoma dokumento dešinėje pusėje po įstaigos duomenų rekvizitu arba, jei įstaigos duomenys nurodomi dokumento apatinėje paraštėje, – dešinėje pusėje po dokumento sudarytojo pavadinimu.

   Adresatas rašomas po įstaigos duomenų rekvizitu arba, kai įstaigos duomenys išdėstyti dokumento apatinėje paraštėje, – po dokumento sudarytojo pavadinimu pagal šiuos reikalavimus:

   Adresatas rašomas nuo dokumento kairiosios paraštės kampiniu vėliaviniu būdu. Jei nurodomi keli adresatai, jie išdėstomi vienas po kitu ir skiriami kableliais arba atskiriami ne mažesniu kaip vienos eilutės intervalu.

   Adresatas rašomas naudininko linksniu. Adresatas gali būti nurodomas apibendrintai, pvz., Apylinkių teismams. Kai dokumentas siunčiamas pagal adresatų sąrašą, adresato rekvizito vietoje rašoma „Pagal adresatų sąrašą“.

   Kai dokumentas adresuojamas konkrečiam asmeniui, nurodomas jo pareigų pavadinimas, vardas (vardo raidė) ir pavardė naudininko linksniu, pvz.,

   Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos

   Aplinkos apsaugos departamento direktoriui

   Vardeniui Pavardeniui

   Pareigų, profesijų, teisinio statuso, rangų, titulų, mokslo laipsnių, pedagoginių mokslo vardų, kvalifikacinių laipsnių ir panašūs pavadinimai apibendrintai reiškiami vyriškosios giminės daiktavardžiais, pvz., direktorius, vadybininkas, vyr. finansininkas, buhalteris, vadybininkas, inžinierius ir pan., pavyzdžiui, laikinai einanti direktoriaus pareigas Saulė Saulaitienė.

   Moterims apibūdinti pagal pareigas, profesiją, teisinį statusą, rangą, titulą, mokslo laipsnį, pedagoginį mokslo vardą, kvalifikacinį laipsnį ir pan. vartojami moteriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.: direktorė Rūta Rūtelytė; vyriausioji finansininkė Jonė Jonienė; inžinierė Vytautė Vytautienė.

   Dokumento tekstas (lentelė, grafikas ar kita) raštuose išdėstomas po antrašte, teisės aktuose (nuostatuose, taisyklėse, programose ar kita) – po dokumento pavadinimo rekvizitu, kituose dokumentuose – po dokumento datos ir registracijos numerio arba po sudarymo vietos rekvizitais. Atsižvelgiant į dokumento paskirtį, jo tekstui taikomi tokie reikalavimai:

   Teksto pastraipų pirmosios eilutės pradedamos rašyti vienodu, ne didesniu kaip 22 mm atstumu nuo dokumento kairiosios paraštės.

   Tekstas gali būti dėstomas laisva forma, skirstomas skyriais, skirsniais, poskyriais, poskirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais.

   Dokumento rengėjo nuorodoje rašomi dokumentą parengusio asmens vardas (vardo raidė) ir pavardė, kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas). Dokumento rengėjo nuoroda išdėstoma dokumento pabaigoje, kairėje pusėje virš apatinės paraštės, pvz.,

   Vardas Pavardė, tel. (8 381)  XX XXX, mob. 8 618 XX XXX, el. p. emija.emilyte@kam.lt

   Pareigų nurodyti nereikia.

   Pridedami dokumentai dokumento tekste, išskyrus teisės aktus, nurodomi taip:

   Nuoroda į pridedamus dokumentus rašoma dokumento teksto paskutinėje pastraipoje, kuri pradedama didžiosiomis raidėmis rašomu žodžiu „pridedama“. Jei pridedami dokumentai įvardijami įstaigos dokumento tekste, teksto paskutinėje pastraipoje nurodomas tik jų lapų skaičius, pvz.,

PRIDEDAMA. 3 lapai.

   Jeigu pridedama daugiau negu vienas dokumento egzempliorius, nurodomas dokumento lapų (vieno egzemplioriaus) skaičius ir egzempliorių skaičius, pvz., PRIDEDAMA. 4 lapai, 3 egz.

   Kai pridedami dokumentai tekste neįvardijami arba įvardijami apibendrintai, teksto pabaigoje nurodomas kiekvienas pridedamas dokumentas ir jo lapų skaičius. Jei pridedama daugiau negu vienas dokumento egzempliorius, nurodomas ir egzempliorių skaičius.

Kiti dalykai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį:

   Dokumento tekste tarp pastraipų tarpų palikti nereikia.

   Brūkšnelis rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą (pvz., lopšelis-darželis). Brūkšnelis vartojamas, kai kalbama apie sugretintas pareigas. Rašant sugretintas pareigas su brūkšneliu iš abiejų ženklo pusių neturi būti tarpų. Tarp dviejų vieno asmens vardų brūkšnelis nerašomas, bet rašomas tarp asmens pavardžių (pvz., Upelytė-Ežerienė).

   Brūkšnys (klaviatūroje – Alt 0150) yra skyrybos ženklas, kuriuo skiriamos sakinio dalys, sakinių dėmenys, tiesioginė kalba. Brūkšnys rašomas vietoj praleistos tarinio jungties ar savarankiškos sakinio dalies.

   Brūkšnys taip pat rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas. Brūkšnys riboms žymėti rašomas be tarpų (pvz., Anykščiai–Svėdasai),  tarpai nepaliekami ir tarp ribas žyminčių skaitmenų (pvz., 5–10 kl., 8–17 val.).

 

Skaičių rašymo atmintinė

2020-06-29

 

Arabiškų ir romėniškų skaičių tekste rašymo taisyklės išdėstytos ir leidinyje „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ (V., 1992).

Daiktų kiekį žymintys skaičiai rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 24 puslapiai, 15 lapų, 6 egzemplioriai. Su daugiskaitiniais daiktavardžiais vartojame dauginius skaitvardžius, pvz.:  3 žirklės (trejos), 5 metai (penkeri), 2 marškiniai (dveji).

Daiktų eilę žymintys skaičiai gali būti rašomi ir arabiškais, ir romėniškais skaitmenimis, pvz.: 6 skyrius ir VI skyrius, bet su trumpiniu nr. rašomas tik arabiškas skaičius, pvz.: Nr. 2; Nr. 18.  Laikas irgi rašomas tik arabiškais skaičiais, pvz.: 10 val., 12:30 val.

Sakinyje prie arabiškų skaičių po brūkšnelio galima pridėti kelintinio įvardžiuotinio arba paprastojo skaitvardžio galūnes: 7-as, -a, -asis , -oji.

Romėniškiems skaitmenims galūnės nededamos, pvz.: II skyrius, XII festivalis.

Teksto skirstymą skyriais, skirsniais, punktais ir jų pastraipomis, punktų papunkčiais reglamentuoja    Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių 28 punktas.

Skyriai ir skirsniai žymimi romėniškais (I, III, V, XI, XX ) skaitmenimis ir turi pavadinimus. Punktai (2., 3. 13.) ir papunkčiai (1.1., 1.2., 1.3.) žymimi arabiškais skaitmenimis  ir visame tekste numeruojami iš eilės. Kai papunkčius sudaro sakinys, jie pradedami rašyti didžiąja raide, kai sudaro dalį sakinio, jie pradedami rašyti mažąja raide ir atskiriami vienas nuo kito kabliataškiu. Punktų pastraipos nenumeruojamos.

      Dokumentų dalys, punktai, papunkčiai numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Taškai taip pat rašomi po skaitmenų, žyminčių eilės numerius – lentelėse, sąrašuose.

Rišliame tekste tarp skaičiaus ar skaičių grupės, žyminčios tam tikrą skyrių, dalį, punktą, papunktį, ir žodžio taškas nerašomas: II skyrius, 20 punktas, 3.4.1 papunktis ir pan.

Jei tekste pateikiami skaičiai žymi matavimo vienetą, juos reikia rašyti arabiškais skaitmenimis, pvz.: 260 km; 20 m; 30 Eur. Kai rašomos sutartys ar kiti finansiniai dokumentai, tai lėšų sumas rašome ir skaičiais, ir žodžiais. Pvz.: Mokėjimo pavedimu reikia pervesti 665 (Šešis šimtus šešiasdešimt penkis) eurus. Po sutrumpinimų Eur (eurai) ir ct (centai) taškai nededami, išskyrus sakinio galą.

Arabiškais skaitmenimis žymimi dideli skaičiai. Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi:

grupuojamais skaitmenimis: 2 000, 25 000, 100 000, 1 000 000, 1 000 000 000 (tarp skaitmenų grupių nededamas nei kablelis, nei taškas);

skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais: 35 tūkstančiai arba 35 tūkst.; 8 milijonai arba 8 mln.; 7 560 800 arba 7 mln. 560 tūkst. 800.

Dešimtainės ir šimtainės skaičiaus dalys skiriamos kableliais (ne taškais): 2,5 kg (ne 2.5 kg), 0,25 g (ne 0.25 g); 25,50 Eur (ne 25.50 Eur).

Jei reikia nurodyti laiko tarpą, nuo kada iki kada kas nors vyks, tarp skaičių nepaliekant tarpelių rašomas brūkšnys (ne brūkšnelis), o valandos, dienos ir kt. santrumpos rašomos po paskutinio skaitmens 9.00–10.30 val. arba 2020 m. birželio 20–30 d.; 2020–2021 m.

 

Pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus, Konsultacijų banko informaciją atmintinę parengė Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Inga Radzevičienė.


IŠORINĖS REKLAMOS (KITŲ VIEŠŲJŲ UŽRAŠŲ) SAVININKAMS

Reklaminės veiklos subjektai, Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje projektuodami, įrengdami ir skleisdami išorinę reklamą, kartu naudodami prekių ženklus, turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų,  vadovautis Leidimo įrengti išorinę reklamą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas). Leidimas išduodamas, kai išorinės reklamos projektas atitinka nustatytų teisės aktų reikalavimus.

 Reklamos įstatymo 4 str. 1 d.:

Rašytiniam ir garsiniam reklamos tekstui taikomi Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatyti reikalavimai. 

Reklamos įstatymo 12 str. 4 d.:

Išorinė reklama turi būti įrengiama vadovaujantis projektavimą, statybą, kultūros paveldo objektų ir kraštovaizdžio apsaugą, teritorijų planavimą ir valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, Išorinės reklamos įrengimo taisyklėmis, savivaldybės institucijos patvirtintais išorinės reklamos specialiaisiais planais ar bendraisiais teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) juose nustatytais išorinės reklamos įrengimo reglamentais. 

Pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-07-30 įsakymu Nr. 4-670 patvirtintas Išorinės reklamos įrengimo taisykles: 

Iškaba – ant (prie) reklaminės veiklos subjekto buveinės pastato arba reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos įrengiamas reklaminis įrenginys, ant kurio pateikiama informacija: reklaminės veiklos subjekto pavadinimas ir (arba) reklaminės veiklos subjekto prekybos ar paslaugų teikimo vietos pavadinimas (parduotuvė, viešbutis, kirpykla ir kt.), ir (arba) parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas (avalynė, automobilių remontas ir kt.). Iškaba taip pat laikomas ant reklaminės veiklos subjekto buveinės arba prekybos ar paslaugų teikimo vietos pastato sienos, langų ar durų pateiktas reklaminės veiklos subjekto pavadinimas, jo prekybos ar paslaugų teikimo vietos arba parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų pavadinimas.

Iškaboje taip pat gali būti nurodytas prekių ženklas, emblema, darbo laikas, reklaminės veiklos subjekto (fizinio asmens) vardas, pavardė. 

Prekių ženklų įstatymo 2 str.:

Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes ar paslaugas nuo kito asmens prekių ar paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai.

Prekių ženklas gali būti teikiamas (toks, koks registruotas!) tik kaip sudėtinė iškabos ar kito viešojo užrašo dalis. 

Valstybinės kalbos įstatymo 17 str.:

Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose. 

Valstybinės kalbos įstatymo 23 str.:

Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi. 

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimas Nr. N-5(136) „Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“: 

 1. Tarptautinio bendravimo reikmėms viešoji rašytinė ir garsinė informacija transporte, muitinėse, viešbučiuose, bankuose, turizmo agentūrose, taip pat reklamos elementuose greta valstybinės kalbos gali būti teikiama ir užsienio kalbomis.
 2. Rašytinė ir garsinė informacija kitomis kalbomis neturi būti išsamesnė, o jos rašytinių tekstų formatas negali būti didesnis negu tekstų valstybine kalba.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 5 str.:

 1. Gamintojas, pardavėjas, paslaugos teikėjas vartotojams privalo valstybine kalba suteikti Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją ir teisės aktų nustatyta tvarka ženklinti prekes. Kituose įstatymuose gali būti nustatyta gamintojo, pardavėjo, paslaugos teikėjo pareiga Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytą informaciją vartotojams pateikti valstybine ir kita kalba.
 2. Valstybinė kalba privaloma visuose vartotojams skirtuose viešuosiuose išoriniuose ir vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus.

PASTABA. Savivaldybės kalbos tvarkytojas, gavęs paraišką su dokumentais, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas patikrinęs, ar projekte pateikti užrašai atitinka bendrinės lietuvių kalbos normas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų reikalavimus, pritaria arba nepritaria, motyvuodamas savo sprendimą. Jei reklamos tekste yra kalbos klaidų arba tekstas neatitinka valstybinės kalbos vartojimą reglamentuojančių teisės aktų, leidimas neišduodamas. Būtina ištaisyti klaidas ir pateikti derinimui iš naujo.

Reklaminės veiklos subjektai, norintys įrengti išorinę reklamą, turi gauti leidimą. Leidimus įrengti išorinę reklamą išduoda Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos  skyrius (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 106 kab., tel. (8 381) 46 546).


Adresato ir adreso rašymo atmintinė

2021-03-25

Adresatas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam siunčiamas (rašomas) dokumentas (raštas, laiškas). Dokumente adresatas rašomas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles. 

Adresas – informacija, kuri nurodo fizinio asmens gyvenamąją ar juridinio asmens buveinės vietą; rašomas adresas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintas Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles.

1. Siunčiant juridiniam asmeniui (įstaigai, organizacijai, klubui ir pan.), adresatas rašomas naudininko linksniu, nurodant:

1.1. įstaigą, pvz.:

Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

Akcinei bendrovei „X“

1.2. įstaigą ir įstaigos skyrių, pvz.:

Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriui

Akcinės bendrovės „X“ Personalo skyriui

1.3. konkretų asmenį (darbuotoją), kuriam dokumentas skirtas, pvz.:

Akcinės bendrovės „X“ Personalo skyriaus vedėjui Laurui Laurinkui (arba L. Laurinkui)

1.4. kai konkretaus asmens pareigos siuntėjui nežinomos, pirmiausia naudininko linksniu nurodomas vardas (vardo raidė) ir pavardė, o kitoje eilutėje įstaigos pavadinimas vardininko linksniu, pvz.:

Bitei Avilytei (arba B. Avilytei)

Akcinė bendrovė „X“

2. Adresatą dokumente galima nurodyti apibendrintai, pvz.:

Anykščių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

3. Jei tas pats dokumentas (raštas) siunčiamas juridinių ar fizinių asmenų grupei pagal sąrašą, dokumente rašome „Pagal adresatų sąrašą“, o kiekvienam adresatui kartu su dokumentu galime siųsti ir adresatų sąrašą. Pagal taisykles sąrašą siųsti kiekvienam adresatui nėra privaloma.

4. Kai vienam adresatui siunčiamas dokumentas, o kitam to dokumento kopija, nurodomi abu adresatai, pvz.:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui

prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  

5. Siunčiant dokumentą (raštą) fiziniam asmeniui, naudininko linksniu rašomas to asmens vardas (arba vardo raidė) ir pavardė ir būtinai nurodomas gyvenamosios vietos adresas, pvz.:

Saulei Saulaitei (arba S. Saulaitei)

Parko g. 6A

29234 Anykščiai

6. Jei raštas adresuojamas šeimai (pavyzdžiui, vyras ir žmona yra turto bendrasavininkiai ar norima juos kažkur pakviesti), adresatą taip pat rašome apibendrintai, pvz.:

Betai ir Iksui Ygrekaičiams

Rugiagėlių g. 19-29

29116 Anykščiai

7. Jei raštas adresuojamas į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet joje yra pašto paslaugų teikimo vieta (paštas),  adresą rašome  nurodydami gavėją, gatvę, kurioje gavėjas gyvena, namo ir buto (jei namas daugiabutis) numerius, vietovės pavadinimą ir savivaldybės pavadinimą su pašto kodu, pvz.:

Lakštingalai Čiulbuonytei

Upės g. 18

Troškūnai

26952 Anykščių sav.

8. Jei raštas adresuojamas į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras ir joje nėra pašto paslaugų teikimo vietos (pašto),  adresą rašydami papildomai nurodome gavėją aptarnaujančio pašto pavadinimą, pvz.:

Vyturiui Čirvirauskui

Debesų g. 3-7

Debesėlių k.

Kavarsko pšt.

29352 Anykščių sav.

9. Jei siunčiama iki pareikalavimoarba į pašto dėžutę, po gavėjo pavadinimo (adresato) paryškintai rašomi žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, pašto paslaugų teikimo vietos (pašto) pavadinimas, pašto kodas ir savivaldybės (miesto) pavadinimas, pvz.:

Rimbui Muštukui

Iki pareikalavimo

Svėdasų pšt.

29361 Anykščių sav.

Rūtai Žalialapytei

P. d. 46

3-iasis paštas

45006 Vilnius

10. Iš Lietuvos siunčiant į užsienio valstybę ir gavėjo, ir siuntėjo adresas rašomi lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis. Gavėjo valstybės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis anglų arba prancūzų kalba. Pvz.: (adresatas / gavėjas)

Monsieur Pierre Noir

Rue du Midi 26

1009 Pully

SUISSE

(Siuntėjas)

Vardas Pavardinskas

Pievų g. 78

LT-26345 Anykščiai

LITHUANIA

Parengta pagal Dokumentų rengimo ir Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles.

Atmintinę sudarė Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Inga Radzevičienė.


PASVIROJO BRŪKŠNIO VARTOJIMAS

   Pasvirasis (įžambusis) brūkšnys paprastai vartojamas tam tikrai alternatyvai žymėti (atitinka jungtuką arba) ir yra rašomas šiais atvejais:

 1. Tarp telefono ir fakso sutrumpinimų, jei jų numeris tas pats, pvz.,  / faks. (8 381) 52 311.
 2. Tarp alternatyvių gramatinių formų ar konstrukcijų, galinčių viena kitą pakeisti, pvz., Jis atsikratė įkyraus pašnekovo / įkyriu pašnekovu / nuo įkyraus pašnekovo.
 3. Tarp pasakymų keliomis kalbomis, pvz., valgiaraštyje (meniu): Sriuba / Soup.
 4. Pasvirasis brūkšnys vartojamas žymint tam tikras dimensijas, kai reikia nurodyti kokio nors fizinio dydžio santykį su pasirinktos vienetų sistemos pagrindiniais dydžiais, pvz., Vėjas 3–8 m/s(metrų per sekundę).
 5. Pasviruoju brūkšniu atskiriama tam tikra informacijos dalis dokumentų indeksuose, kompiuterių programose, bibliografiniuose aprašuose, pvz.: rašto Nr. 35/509Europos Tarybosdirektyva 76/308/EEB; www.vlkk.lt/naujienos.
 6. Pasvirasis brūkšnysnerašomas:

            - tarp žodžių santrumpų:

               asmens kodas – a. k. (ne a/k);

              atsiskaitomoji sąskaita – a. s. (ne a/s);

              įmonės kodas – į. k. (ne į/k);

              banko kodas – b. k. (ne b/k).

              - nurodant metų ribas:

              2012–2013 m. (ne 2012/2013 m.)

   Atkreiptinas dėmesys, kad vartojant pasvirtąjį brūkšnį tarp žodžių ar jų sutrumpinimų abipus brūkšnio paliekami tarpai. Vis dėlto rišliame tekste alternatyvai reikšti pirmiausia vartotinos žodinės raiškos priemonės – jungtukai ar, arba, pvz., Jums kavos ar arbatos?; iš ženklų pirmiausia – skliaustai, pvz., ir (ar). Tokiais atvejais pasvirasis brūkšnys netinka, taip pat ir norint pateikti abiejų giminių formas – tinka skliaustai, pvz.: Reikalingi padavėjai (-os).

Atmintinę sudarė Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė (kalbos tvarkytoja) Inga Radzevičienė.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •