Apžvalga

INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ RAJONO ŽEMĖS ŪKĮ

Anykščių rajono savivaldybė yra rytinėje Lietuvos Respublikos dalyje, vakaruose ribojasi su Panevėžio, šiaurėje – su Kupiškio ir Rokiškio, pietuose – su Ukmergės ir Molėtų , rytuose – su Utenos rajonų savivaldybėmis. Anykščių savivaldybės centras – Anykščių miestas.
Rajonui būdingi pereinamieji iš Lietuvos Vidurio zonos į Rytų Lietuvos kalvotąją zoną veiksniai. Vakarinėje rajono dalyje vyrauja mažiau kalvoti reljefai ir sunkesni dirvožemiai. Rytinėje ir pietrytinėje rajono dalyje reljefas pasižymi didesniu kalvotumu, dirvos lengvesnės, daugiau eroduotos ir mažiau derlingos. Labai svarbus gamtinių veiksnių rodiklis yra nenašių ir mažo našumo žemių dalis, tačiau nuo 2018 metų Anykščių sen., Debeikių sen., Kavarsko sen., Traupio sen., Troškūnų sen., Viešintų sen.  neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso. Prie vietovių, kuriose esama didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių priskirtos Andrioniškio ir Skiemonių  seniūnijos, prie vietovių, kuriose esama mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių priskirtos Kurklių ir Svėdasų seniūnijos.

Anykščių rajone žemės ūkio naudmenos užima 93790,85 ha, tai sudaro 53 proc. viso rajono ploto, miškai užima 33 proc. ploto, iš to skaičiaus 73647,36 ha  melioruota žemė, 255 ha ploto užima 11 tvenkinių, 1255,70 km magistraliniai grioviai. Rajone mažas gyventojų tankumas ir didelis rajono teritorijos panaudojimas žemės ūkio paskirčiai lemia, kad Anykščių rajone vienam kaimo  gyventojui tenka net 7,08 ha žemės ūkio naudmenų.
             Pagal 2022 metų statistinius duomenis Anykščių rajone gyventojų skaičius sudarė 22697, iš jų 13229 kaimo gyventojai, tai sudaro 58 proc. nuo visų rajono gyventojų.
            2023 metų duomenimis rajone registruoti 1796 ūkininkų ūkiai ir 3483 žemės ūkio valdos, iš jų 61 juridinių asmenų. Iš visų rajone registruotų žemės ūkio valdų 2806 žemės ūkio valdų valdytojai užsiima žemės ūkio veikla ir deklaruoja žemės bei miškų plotus išmokoms gauti, bendras deklaruotas plotas sudaro 81377,99 ha. Rajone sertifikuoti 106 ekologiniai ūkiai, deklaruojantys 13775 ha, be to rajone deklaruojama „ Natura 2000“ miškų teritorijose 2162 ha, sodų plotai 517,29 ha, uogynų plotai 501,64 ha. Pateiktų paraiškų pagal plotų intervalus skaičiai pasiskirstę taip: iki 5 ha – 1201 paraiška, nuo 5 ha iki 50 ha – 1254 paraiškos, nuo 50 ha – 351 paraiška. Iš to matyti, kad rajone dominuoja smulkūs ūkiai, kurių deklaruotas plotas siekia 50 ha ir sudaro 88 proc. nuo visų rajone pateikusių paraiškas pareiškėjų. Žemės ūkio valdų valdytojai pagal amžiaus grupes pasiskirstę taip: iki 40 m. amžiaus 444 valdytojai, nuo 40 m. iki pensinio amžiaus 1661 valdytojas ir nuo pensinio amžiaus 1317 valdytojų. Rajone registruotų ūkinių gyvūnų pasiskirstymas: galvijai 12270, iš jų 3398 karvės (lyginant su 2017 metais karvių skaičius buvo 4875), mėsinių ir mišrūnų veislių galvijų 5232 (2017 metais 4332). Iš to galima daryti išvadą, kad karvių skaičius ženkliai mažėja, o plečiasi mėsinė gyvulininkystė. Be to rajone registruota 340 arklių, 7106 avys, 8855 bičių šeimos, 741 danielius, 28188 kiaulės,738 ožkos.   Rajone registruota žemės ūkio technikos: ekskavatorių 95, javų kombainų 243, krautuvų 132, ratinių traktorių 2960, vikšrinių traktorių 56.

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •