NVŠ programos

Kviečiame 1–12 klasių mokinius dalyvauti Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programose 2019 metais

KVIETIMAS TEIKTI  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2019 M.

2018-12-09

  Neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjai iki 2018 m. gruodžio 20 d. kviečiami teikti NVŠ programas 2019 metams (mokyklinio amžiaus (1–12 kl.) vaikams), vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr.V-758 (toliau – ŠMM aprašas) ir Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu (toliau – Anykščių tvarka)  (daugiau informacijos https://www.anyksciai.lt/turinys/veiklos-sritys/nvs-programos/196 ).

 PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS ( NVŠ rekomendacijos):

 1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. Gruodžio 11–19 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 201 kab.
 1. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR)

teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

Informaciją apie registrus rasite  www.itc.smm.lt (kiekvienas NVŠ teikėjas turi gauti iš Švietimo informacinių technologijų centro (ITC) prisijungimus prie dviejų registrų (KTPR ir Mokinių registrų).

 Registruojant NVŠ programą (ŠMM aprašo 1 priedą) reikia užpildyti:

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa),

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas).

 Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus (pridedama) siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. KTPRR (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistruoti. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką ŠMM aprašo 1 priede.  Po to KTPRR jau galima „teikti programą akredituoti".

 1. ŠMM aprašo 1 priedą pateikti Švietimo skyriui arba atsiųsti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt skenuotą (su parašu) iki gruodžio 20 d. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

            Rekomenduojama NVŠ programos trukmė – iki 10 mėn. (sausis-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

 Jei ankstesnė NVŠ programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota KTPRR.

 Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu iki gruodžio 31 d.

4.Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas:

 viešina NVŠ programą, kviečia vaikus dalyvauti programoje, sudaro NVŠ paslaugų teikimo sutartis (pagal patvirtintą formą) su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Sudarius sutartį, vaikus įregistruoja Mokinių registre, pažymi tikslinį finansavimą https://grupes.emokykla.lt/grupes/mokiniu-registro-aplinka-atvira/dokumentai?cat=52, sudaro sutartis dėl patalpų nuomos, NVŠ programos teikimo grafiką KTPRR, Švietimo skyriui laisvieji mokytojai pristato verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, pasirašo NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo sutartį su Savivaldybe,  iki sausio 16 d. (sausio 14 d. data) pateikia vaikų sąrašus iš Mokinių registro ir el. paštu atsiunčia sudarytas sutartis PDF formatu (vieno NVŠ paslaugų teikimo sutartis viename failiuke su vaiko vardo ir pavardės pavadinimu). NVŠ veiklas pradeda vykdyti ne vėliau kaip nuo sausio 14 d.

NAUJA:

NVŠ teikėjas gali dirbti tik pasitikrinęs sveikatą.  Kartu su NVŠ programa NVŠ teikėjas  pateikia Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a) arba jos kopiją, vėliau –  NVŠ teikėjo programos vykdymo vietos Higienos pasą. Dėl jo NVŠ teikėjas turi kreiptis į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Utenos departamento Anykščių skyrių K. Ladigos g. 1, Anykščiai dėl leidimo išdavimo (žr. Lietuvos higienos normą HN 20:2018 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“) .

Konsultacijas teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab. nila.melyniene@anyksciai.lt


NVŠ teikėjų kontaktai ir jų vykdomos programos 2018 m. rugsėjo–gruodžio mėn.

Anykščių kultūros centras. Programa „Šokis ir judesio terapija vaikams ir jaunimui“

Neformaliojo vaikų švietimo programa ,,KŪRYBOS VERSMĖ''

NVŠ programa Krepšinis įvairaus amžiaus ir skirtingo meistriškumo vaikams Svėdasuose

NVŠ  programa  „ŽAIDŽIU,  MOKAUSI,  KURIU“

Keramika – asmenybės ugdymas meno kalba

Anykščių kalnų slidininkai

Ažuožerių moterų klubas

Džiaugsmas judėti

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

Kultūros centras. Žodžio kelias

Mokausi groti gitara

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine Bangenis

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine Bangenis

Pilietinio ugdymo programa Anykščių krašto jaunimui

Pilietinio ugdymo programa Svėdasuose

Tobulėk fiziškai ir gerink plaukimo įgūdžius

Žaisminga joga vaikams

Teatrinio ugdymo programa Teatuiruotė 


 

2018 m. NVŠ teikėjų kontaktai


Informaciją apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“   

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.


Anykščių rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas 2018 metais

Kviečiame dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo programose nuo 2018 m. vasario 1 d.


KVIETIMAS TEIKTI NAUJAS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS

 ANYKŠČIŲ  RAJONO SAVIVALDYBĖJE 2018 M.

Kviečiame  iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. teikti naujas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Anykščių  rajono savivaldybėje.

NVŠ programų (tik 1–12 kl. mokiniams) įgyvendinimo pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

PRIDEDAMA:

 1. Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas),

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS forma – 1 priede).

 1. Anykščių rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarka),

 patvirtinta Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-12.

REKOMENDUOJAME NAUJIEMS NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai):

 • NVŠ teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma.

Rugpjūčio 20–22 d. konsultacijas teiks ir registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 210 kab.

 • NVŠ teikėjų registracija ŠMIR-e baigiama rugpjūčio 22 d.

2 žingsnis. Parengti NVŠ programą (Aprašo 1 priedas)  ir ją užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR) www.ktprr.smm.lt  elektronine forma iki rugpjūčio 24 d.

 • Prieš registruojant NVŠ programą reikia užpildyti:

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa),

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas).

 • Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

NVŠ teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką Aprašo 1 priede.  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui".

3 žingsnis. Iki rugpjūčio 27 d.  Švietimo skyriui (el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt) pateikti Aprašo 1 priedą – NVŠ PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKĄ (skenuotą).

NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei.

Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu rugsėjo 3–5 d. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

4 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais.

Po programos akreditacijos NVŠ programos trumpą aprašymą su kontaktais pateikti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt dėl viešinimo Savivaldybės interneto svetainėje.

Akreditavus NVŠ programą, NVŠ teikėjui reikės:

 1. Švietimo skyriui pateikti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (laisviesiems mokytojams),
 2. Pasirašyti sutartį su Savivaldybe;
 3. Viešinti savo programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje;
 4. Sudaryti sutartis su tėvais (pagal pavyzdį) ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoti

vaikus Mokinių registre (toliau – MR), pažymint finansavimo NVŠ lėšomis požymį (Švietimo teikėjas, siekiantis tapti MR duomenų tvarkytoju, turi gauti leidimą dirbti su MR duomenimis. MR naudotojo registravimo prašymą ir Pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį galite rasti adresu: https://grupes.emokykla.lt/grupes/mokiniu-registro-aplinka-atvira/dokumentai?cat=52).

 1. KTPRR nurodyti NVŠ programos vykdymo grafiką.
 2. Sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos (jei savo neturite);
 3. Turėti Vaiko sveikatos pažymėjimų kopijas;
 4. NVŠ programos vykdymo vietoje turėti Asmens medicininę knygelė (sveikatos pasą) (forma Nr. F048/a)

 ir sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ar jų kopiją;

 1. Pateikti iš MR mokinių sąrašus rugsėjo 14 d. data (galima el. paštu skenuotus su parašu) bei sutartis

 kiekvieną nuskenuotą PDF formatu (pavadintą vaiko vardu ir pavarde) el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt

 1. NVŠ veiklas pradėti vykdyti ne vėliau kaip nuo rugsėjo 17 d. jas suintensyvinant (turi būti pravesta ne

mažiau kaip 8 val. per mėnesį).

Konsultacijas teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab. K. Ladigos g. 1, Anykščiai, nila.melyniene@anyksciai.lt

2018-07-23

Kvietimas teikti  neformaliojo vaikų švietimo programas Anykščių  rajono savivaldybėje 2018 m.

 

Kviečiame teikti  neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programas Anykščių  rajono savivaldybėje.

 

NVŠ programas (tik mokyklinio amžiaus (1-12 kl.) vaikams) įgyvendinti planuojama pradėti 2018 m. vasario 1 d.( 2018 m. sausio 25 d. Savivaldybės taryboje bus tvirtinama nauja Anykščių rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos redakcija)

 

REKOMENDUOJAME NVŠ TEIKĖJAMS, PLANUOJANTIEMS VYKDYTI NVŠ PROGRAMAS, PRADĖTI PASIRENGIMO DARBUS:

 

1 žingsnis. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau-ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai).

 

• Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti  ŠMIR-e www.smir.smm.lt, elektronine forma. Gruodžio 14-22 d. konsultacijas teikia ir registraciją vykdys Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Pranckevičienė, tel. (8 381) 58 082, 210 kab.

 

• NVŠ teikėjų registracija ŠMIR-e baigiama gruodžio 22 d.

 

2 žingsnis. Užregistruoti Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau - KTPRR) teikiamą(as) NVŠ programą(as) www.ktprr.smm.lt  elektroninė forma.

 

• Registruojant programą reikia užpildyti:

 

 1) NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju (KTPRR_Teikėjo anketa),

 

 2) pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR_Pasižadėjimas).

 

• Šiuos užpildytus, pasirašytus skenuotus dokumentus (pridedama) siųsti ITC el. paštu mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6145), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius).

 

Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti KTPRR. Jame (www.ktprr.smm.lt) reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraišką Aprašo 1 priede.  Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui".

 

Teikėjai, jau turintys užregistravę programas KTPRR, šias programas gali tik pakoreguoti ir vėl pateikti įregistravimui. Aprašo1 priedą būtina taisyti, rašyti naujai ir jį teikti akreditavimui.

 

 Konsultacijas teikia Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, 211 kab.

 

3 žingsnis. Iki gruodžio 27  d.  Švietimo skyriui (el.paštu nila.melyniene@anyksciai.lt) pateikti užpildyto NVŠ programos paraiškos (Aprašo 1 priedas (pridedama) skenuotą variantą. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Anykščių rajono savivaldybei. Anykščių NVŠ teikėjai, teikę 2017 metais programas, gali teikti tą pačią, bet pakoreguotą programą (pavadinimo nereikia keisti). Atkreipti dėmesį į tai, kad birželio mėnesį vykdysianačios programas NVŠ teikėjai gali planuoti kaip stovyklą.Paraiškos ugdymo turinyje turi būti pateikta kiekvieno mėnesio tema, veiklos ir t.t.   

 

·          Programos trukmė iki 9 mėn. (vasaris-birželis, rugsėjis-gruodis). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį. Grupes formuoti po ne daugiau kaip po 25 mokinius. Vienoje programoje planuoti užimti  ne daugiau kaip 75 mokinius.

 

·         Jei senoji programa nebebus vykdoma, ji turi būti išregistruota.

 

·         Savivaldybės sprendimas dėl NVŠ teikėjo ir pateiktos NVŠ programos akreditacijos bus pateikta el. paštu sausio 2-8 d. Jei programos atitiktis Savivaldybėje patvirtinta, NVŠ teikėjas pereina prie 4 žingsnio.

 

4 žingsnis. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). Daugiau informacijos bus pateikta vėliau, kai žinosime apie skirtas ES lėšas.

 

Po programos akreditacijos NVŠ programos trumpą aprašymą su kontaktais pateikti el. paštu nila.melyniene@anyksciai.lt dėl viešinimo Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Akreditavus programą, reikės:

 

1.      Pasirašyti sutartį su Savivaldybe;

 

2.      Viešinti savo programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje;

 

3.      Sudaryti sutartis su tėvais (bus pavyzdys);

 

4.      Parengti užsiėmimų grafikus (bus pavyzdys);

 

5.      Sudaryti sutartį dėl patalpų nuomos (jei savo neturite);

 

6.      Iš mokinių surinkti vaiko sveikatos pažymėjimų kopijas;

 

7.      Pristatyti verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą (laisviesiems mokytojams);

 

8.      Pateikti iš MR vaikų sąrašus su sutartimis vasario 1 d. data.

 

9.      NVŠ veiklas pradėti vykdyti nuo vasario 1 d. (nes finansavimas bus skirtas nuo vasario mėn.)

 

 

 

NAUJA:

 

1.      Mokinių registre prie mokinio reikės prisegti skenuotą sutartį su tėvais.

 

2.      KTPRR bus nurodyta vieta, kur įrašysite programos vykdymo grafiką. Grafiko keitimai bus vykdomi tik KTPRR.

 

 

 

Parengė

 

Nila Mėlynienė, tel. (8 381) 54 310, nila.melyniene@anyksciai.lt

 


Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Anykščių rajone vykdomos neformaliojo vaikų švietimo veiklos


Anykščių savivaldybėje nuo 2017 m. kovo 1 iki gegužės 31 d. vykdomos  NVŠ programos


 LĖŠŲ PASKIRSTYMAS ANYKŠČIŲ RAJONO NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO AKREDITUOTOMS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2017 M. KOVO–GEGUŽĖS MĖNESIAIS

 


        

 


INFORMACIJA APIE NVŠ ORGANIZAVIMĄ ANYKŠČIŲ RAJONE

 

 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 2016 m. organizavimas

Anykščių rajone 2016 m. sausio mėn. 15 NVŠ akredituotų teikėjų pristatė 22 programas. Iš jų mokiniai pasirinko 12-os teikėjų 17 programų. Iš viso 2016 m. vasario-birželio mėnesiais NVŠ programose ketina dalyvauti 761 mokinys (t.y. 31 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus). Iš jų 193 mokiniai dalyvauja kaime vykdomose programose (t.y. apie 25 proc. mokinių).

NVŠ teikėjai pagal švietimo teikėjų grupes:

Kultūros įstaigos - 1;

Viešosios įstaigos - 2;

Asociacijos - 6;

Laisvieji mokytojai - 3;

2016 m. vasario-kovo mėn. panaudota 15088,00 Eur (Mokinio krepšelio lėšų).                      

                                     

Lėšų paskirstymo 2016 metų vasario-birželio mėnesiams Anykščių rajono neformaliojo vaikų švietimo akredituotoms programoms finansuoti lentelė:

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo programos teikėjas

Programos pavadinimas

Mokinių skaičius prioritetinės krypties programose

15 Eur vienam mokiniui

Mokinių skaičius neprioritetinės krypties programose

8,312 Eur vienam mokiniui

Iš viso mokinių skaičius

Iš viso Eur per mėnesį

 Iš viso Eur vasario-birželio mėnesiais 

 Iš viso Eur kovo-birželio mėnesiais

1.

Ažuožerių moterų klubas

Merginų gebėjimų stiprinimas

10

 150,0  

 

 

10

 150,0  

 750,0  

 

2.

Futbolo sporto klubas

Atrask save žaisdamas futbolą

 

 

54

449,0 

54

 449,0  

 2.245,0  

 

3.

Jūratė Vingrienė

Žaidžiu, mokausi, kuriu

22

 330,0  

12

100,0 

34

 430,0  

 2.150,0  

 

4.

Asociacija „Kalitos kalnas"

Anykščių kalnų slidininkai

 

 

70

582,0 

70

 582,0  

 2.910,0  

 

5.

Anykščių karatė sporto klubas

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

24

 360,0  

108

898,0 

132

 1.258,0  

 6.290,0  

 

6.

Anykščių kultūros centras

Savo asmenybę kuriu žaisdamas teatrą

 

 

13

108,0 

13

 108,0  

 540,0  

 

7.

Anykščių kultūros centras

Šokis ir judesio terapija vaikams ir jaunimui

16

 240,0  

31

258,0 

47

 498,0  

 2.490,0  

 

8.

VšĮ Robotikos akademija

Ankstyvoji robotika-Anykščiai

 

 

68

565,0 

68

 565,0  

 

 2.260,0  

9.

VšĮ Robotikos akademija

Smagioji robotika-Anykščiai

 

 

16

133,0 

16

 133,0  

 

 532,0  

10.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Mokinių fizinis užimtumas Anykščių baseine „Bangenis"

66

 990,0  

 

 

66

 990,0  

 4.950,0  

 

11.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Mokinių mokymas plaukti Anykščių baseine „Bangenis"

 

 

51

424,0 

51

 424,0  

 2.120,0  

 

12.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Mokinių sveikatinimas Anykščių baseine „Bangenis"

 

 

34

283,0 

34

 283,0  

 1.415,0  

 

 13.

Asociacija „Lietuvos šaulių sąjunga"

Anykščių krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa

32

 480,0  

28

233,0 

60

 713,0  

 3.565,0  

 

14.

Anykščių slidinėjimo sporto klubas„Viesulas"

Sportuok ir tobulėk

 

 

9

75,0 

9

 75,0  

 375,0  

 

15.

Rasa Sindikaitė

Žaisminga joga vaikams

70

 1.050,0  

 

 

70

 1.050,0  

 5.250,0  

 

16.

Daiva Gašpuitytė

Mokausi groti gitara

19

 285,0  

 

 

19

 285,0  

 1.425,0  

 

17.

VšĮ „Sveikatos oazė"

Savanoris turizmo agentas

 

 

8

66,0 

8

 66,0  

 330,0  

 

 

 

Iš viso:

259

 3.885,0  

502

 

4.174,0 

761

 8.059,0  

 39.597,0  

 

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) 2015 m. organizavimas

Anykščių rajone 2015 m. rugsėjo mėn. 19 NVŠ akredituotų teikėjų pristatė 27 programas. Iš jų mokiniai pasirinko 16-os teikėjų 19 programų. Iš jų 12 programų yra vykdomos kaime, jose dalyvauja 173 mokiniai (t.y. apie 29 proc. mokinių). Iš viso nuo spalio-gruodžio  mėn. pasiūlytose programose dalyvavo 601 mokinys (t.y. 24,5 proc. nuo bendro mokinių skaičiaus).

NVŠ teikėjai pagal švietimo teikėjų grupes:

Kultūros įstaigos - 1;

Viešosios įstaigos - 2;

Asociacijos - 8;

Laisvieji mokytojai - 4;

Kiti švietimo teikėjai - 1.

2015 m. spalio-gruodžio mėn. panaudota 24638,00 Eur (Mokinio krepšelio lėšų).

Lėšų paskirstymo akredituotoms Anykščių rajono neformaliojo vaikų švietimo programoms 2015 metais finansuoti iš specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui lentelė:

Eil. Nr.

Anykščių rajono NVŠ programų teikėjai

 

NVŠ programos pavadinimas

(2015 m. spalio 1-gruodžio 31 d.)

Mokinių skaičius

Lėšų suma (Eur)

3 mėn.

1.

Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT)

IT projektų vadyba ir komandinis darbas Anykščių r.

42

 

1734,00

2.

Anykščių slidinėjimo sporto klubas „Viesulas"

Sportuok ir tobulėk

6

248,00

3.

 Ažuožerių moterų klubas

Socialinės dramos galimybės ir praktika merginų grupėje

10

413,00

4.

VšĮ Robotikos akademija

FIRST LEGO League robotika-Anykščiai

17

702,00

Smagioji robotika-Anykščiai

8

330,00

5.

Anykščių kultūros centras

Šokis kaip raktas į save ir mus supantį pasaulį

42

1734,00

Teatro terapija asmenybės ugdyme

14

578,00

6.

Anykščių futbolo sporto klubas

Atrask save žaisdamas futbolą

46

1900,00

7.

Jūratė Vingrienė

Žaidžiu, mokausi, kuriu

12

496,00

8.

Viešoji įstaiga „SVEIKATOS OAZĖ"

Mokinių sportinių įgūdžių lavinimas, sveikatinimas ir užimtumas Anykščių baseine „Bangenis"

151

6235,00

9.

Lietuvos skautija

Skautai: pramoga su tikslu (Anykščių r.sav.)

7

289,00

10.

UAB „Pilnatvė"

Jogos, aromaterapijos ir sveikos gyvensenos praktikų pritaikymas spec.poreikių vaikų ugdyme

11

454,00

11.

Anykščių karatė sporto klubas

Karatė sportas, sveikas gyvenimo būdas

119

4914,00

12.

Rasa Sindikaite

<
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •