Viešas projektų aptarimas

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI Atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros vystymo Anykščių r. sav., Viešintų sen., Balčiūniškių k., Burbeklių k., Kumpynių vs., Marinavos k., Meldiškių k., Paežerių k., Pagrandos k.,  Pūsčių k., Skudų k. bei Trakininkų k. teritorijose specialusis planas

Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 58035, el. p. info@anyksciai.lt.

Planavimo iniciatorius: UAB „Vėjo investicijos“, įmonės kodas 305348476, adresas korespondencijai: Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas – Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 27 d. sprendimas Nr. 1-TS-11 „Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros plano Anykščių r. sav., Viešintų sen., Balčiūniškių k., Burbeklių k., Kumpynių vs., Marinavos k., Meldiškių k., Paežerių k.,  Pagrandos k.,  Pūsčių k., Skudų k. bei Trakininkų k. rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Planavimo darbų programa (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr.S-VT-34-22-483):

Planuojama teritorija – Balčiūniškių k., Burbeklių k., Kumpynių vs., Marinavos k., Meldiškių k., Paežerių k., Pagrandos k.,  Pūsčių k., Skudų k. bei Trakininkų k.

Teritorijų planavimo lygmuo – vietovės.

Planavimo tikslai: numatyti ir nustatyti tinkamas teritorijas atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos)energetikos infrastruktūros vystymui Anykščių rajono savivaldybės Viešintų seniūnijos Teritorijose, įvertinant šių Teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus; nustatyti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdus, nustatyti privalomus teritorijos naudojimo reglamentus reikalingus atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros objektų vystymui atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus, valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius; sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę; derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo Teritorijose sąlygų.

Planavimo uždaviniai: vystyti atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūrą ir numatyti jos plėtrai reikalingas teritorijas; numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros statinių ir (ar) teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuoti inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų tinklą; numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus; numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros statinių išdėstymą; numatyti atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros naudojimo plėtrą.

Tyrimai ir galimybių studijos neatliekami.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis. Visos teritorijų planavimo proceso (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų) procedūros privalomai vykdomos per TPDRIS.

Koncepcijos rengimas – specialiojo plano koncepcija nerengiama.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (toliau – SPAV) atliekamas Vyriausybės nustatyta tvarka, jei bus priimtas sprendimas šį vertinimą atlikti.

Viešumo užtikrinimas: Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Išsamesnė informacija teikiama UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, kontaktinis asmuo – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos (viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu). Prašome teikiamų pasiūlymų kopijas pateikti plano rengėjui UAB CityForm LT, adresu S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius ar el. p. g.ratkute@cityform.lt.


Pranešimas visuomenei apie rengiamą Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą ir organizatoriaus sprendimą atlikti plano vertinimą

Rengiamo plano pavadinimas – Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. Plano tikslas – suderinti savivaldybių veiksmus organizuojant komunalinių atliekų tvarkymo sistemas ir steigiant kelioms savivaldybėms bendrus atliekų naudojimo ar šalinimo įrenginius.

Plano rengimo organizatorius – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, J. Basanavičiaus g. 59, 28241 Utena, tel. (8 389) 50 440, el. p. info@uratc.lt, interneto svetainės adresas https://uratc.lt/.

Planui bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – SPAV) procedūros. Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467, 6.1 papunkčiu, SPAV privaloma atlikti, kai rengiamas planas, skirtas atliekų tvarkymui, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ar 2 priedus, vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui. Rengiamo plano, kaip regioninio atliekų sektoriaus strateginio dokumento, SPAV privalomas, todėl atranka SPAV neatliekama ir pradedamas rengti Utenos regiono atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano SPAV apimties nustatymo dokumentas.

Susipažinti su SPAV ataskaita ir plano projektu bus galima ne vėliau kaip per 20 darbo dienų iki viešo supažindinimo – susirinkimo. Apie dokumentų parengimo, susipažinimo ir viešo pristatymo tikslias datas ir vietas bus informuota papildomai atskiru pranešimu.


Dėl Kaimo plėtros projekto viešinimo

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama).  Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šovenių  k., (kadastro Nr. 3475/0002:0280 ir unikalus Nr. 4400-1302-8586).

Informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 16 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-111696 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

          Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama).  Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Šovenių  k., (kadastro Nr. 3475/0002:0281 ir unikalus Nr. 4400-1302-8658).

Informuojame, kad nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. iki 2022 m. rugsėjo 26 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-111553 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto

          Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama).  Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vikonių  k., (kadastro Nr. 3454/0002:0436).

Informuojame, kad nuo 2022 m. rugpjūčio 25 d. iki 2022 m. rugsėjo 8 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-110901 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMĄ

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 2 dalimi bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“. 20.1 papunkčiu, informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 11 d. Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 1-AĮ-632 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo” yra patvirtinta Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programa (toliau – Planavimo darbų programa).

Su Planavimo darbų programa galima susipažinti Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt (rubrika: Turinys>Teritorijų planavimas>>Viešas projektų aptarimas), Anykščių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (J. Biliūno g. 23, 29111  Anykščiai), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-00-22-663), Anykščių rajono savivaldybės Anykščių seniūnijos (J. Jablonskio g. 23, 29111 Anykščiai) skelbimų lentoje.


INFORMACIJA APIE PRADEDAMAS RENGTI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO IR ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO MONITORINGO (SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS)

ATASKAITAS

Informuojame, kad pradedamos rengti Anykščių rajono savivaldybės teritrorijos bendrojo plano keitimo sprendinių už 2020-2021 metus ir Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių už 2021 metus monitoringo (sprendinių įgyvendinimo stebėsenos) ataskaitos.

Sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengiamos Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimui, patvirtintam 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ bei Anykščių miesto teritorojos bendrajam planui, patvirtintam 2010 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Stebėsenos organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai, tel. (8 381) 5 80 35; 4 23 15 el. p. info@anyksciai.lt.

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko  g. 4, LT-08244 , Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Rengėjo kontaktai: direktorė Gitana Mineikienė, tel.: +370 (616) 54100, el. p.: info@cityform.lt, projekto vadovė Dovilė Lazauskaitė, tel.: +370 (684) 93756, el. p.: d.lazauskaite@cityform.lt.

Ataskaitų rengimo pradžia/pabaiga – 2022 04 06/2022 12 06.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų, kurių sprendinių

įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos rengiamos, tobulinimo raštu iki 2022 m. lapkričio 11 d. šiais adresais: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiajai specialistei Dalei Vileitienei, J. Biliūno g. 23, LT-29111, Anykščiai, el. p.: dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel.: 8 381 41110 ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko  g. 4, LT-08244, Vilnius, +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt.

Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

                 Informuojame, apie rengiamą  žemės sklypo, esančio Šviesos g. 2., Kurklių miestelyje, Kurklių seniūnijoje, Anykščių rajone detalųjį planą.     

Planuojamos teritorijos adresas:

      žemės sklypas, esantis Šviesos g. 2, Kurklių miestelyje, Kurklių seniūnijoje, Anykščių rajono   

     savivaldybėje, plotas – apie 2,50 ha.    

Planavimo tikslas:

 1. detalizuojant Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, nustatytus sprendinius, nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 1. pertvarkyti esamą žemės sklypą, suformuojant optimalius žemės sklypus esamiems statiniams

            ir (ar) jų dalims eksploatuoti;

 1. suplanuoti du ar daugiau kitos paskirties žemės sklypus;
 2. planuojant optimalią urbanistinę struktūrą, esant poreikiui, vykdyti nustatytų žemės sklypų ribų

           ir ploto pakeitimus, nustatyti jiems teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentus;

 1. nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 2. nustatyti susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams reikalingas teritorijas ir jiems

          funkcionuoti reikalingus servitutus.     

 1. nustatyti urbanistinės struktūros, statybos ir architektūrinius-tūrinius reikalavimus;
 2. nustatyti reglamentus esamų želdynų apsaugai, naudojimui ir jų plėtrai;
 3. nustatyti automobilių stovėjimo vietas žemės sklypų ribose.              

               Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

               Planavimo procese koncepcija rengiama nebus.

Planavimo organizatorius: Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                              (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (proceso Nr.K-VT-34-21-361).

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-08-05 iki 2022-08-22 ne mažiau 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių  rajono savivaldybės patalpose, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose. 

Viešas svarstymas vyks 2022-08-22(pirmadienis) 16 val. plano organizatoriaus patalpose Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  iki sprendinių viešinimo ir viešo susirinkimo pabaigos.

PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS

                                                                                                                       PLANO RENGĖJAS

 

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

                 Informuojame, apie rengiamą  teritorijos tarp Sturtupio g., A. Vienuolio g. ir Ežero g., Ažuožerių kaime, Anykščių seniūnijoje, Anykščių rajone detalųjį planą.     

Planuojamos teritorijos adresas:

      teritorija tarp Sturtupio g., A. Vienuolio g. ir Ežero g., Ažuožerių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.,  

     plotas – apie 0,50 ha.    

Planavimo tikslas:

 1. detalizuojant Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-322 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo“, nustatytus sprendinius,  nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 1. performuoti teritorijoje esamą žemės sklypą, suformuojant žemės sklypus tinkamus esamiems

            statiniams ir (ar) jų dalims eksploatuoti;

 1. suplanuoti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą;
 2. nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti jiems teritorijos tvarkymo ir naudojimo

           reglamentus;

 1. nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 2. nustatyti susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams reikalingas teritorijas ir jiems

           funkcionuoti reikalingus servitutus.       

 1. nustatyti urbanistinės struktūros, statybos ir architektūrinius-tūrinius reikalavimus;
 2. nustatyti reglamentus esamų želdynų apsaugai, naudojimui ir jų plėtrai;
 3. nustatyti automobilių stovėjimo vietas žemės sklypų ribose.              

               Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

               Planavimo procese koncepcija rengiama nebus.

Planavimo organizatorius: Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                              (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (proceso Nr.K-VT-34-21-339).

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-08-05 iki 2022-08-22 ne mažiau 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių  rajono savivaldybės patalpose, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose. 

Viešas svarstymas vyks 2022-08-22(pirmadienis) 15 val. plano organizatoriaus patalpose Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  iki sprendinių viešinimo ir viešo susirinkimo pabaigos.

                                                                                                                      PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS

                                                                                                                       PLANO RENGĖJAS

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

 


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

                 Informuojame, apie rengiamą  ,,Žemės sklypo, esančio Troškūnų g. 4, Anykščių m.,

Anykščių r. sav. detaliojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimu Nr. TS- 102“, detaliojo plano keitimą.     

Planuojamos teritorijos adresas:

          žemės sklypas (kadastro Nr.3403/0021:145), esantis Troškūnų g. 4,Anykščių m., Anykščių r. sav., plotas – apie 1,00 ha.    

Planavimo tikslas:

 1. atsižvelgiant į Visuomeninės paskirties žemės sklypo Troškūnų g.4, Anykščių m., Anykščių r. sav. detaliojo plano (TPD registracijos Nr. T00007333, senas Nr.000343000650), patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-102 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“, sprendinius bei detalizuojant Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinius,  nustatyti teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus.

Planavimo uždaviniai:

 1. nustatyti naujus žemės sklypo tvarkymo ir naudojimo reglamentus;
 2. nustatyti papildomą žemės sklypo naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos;
 3. nurodyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos;
 4. nustatyti susisiekimo komunikacijoms ir inžineriniams tinklams reikalingas teritorijas ir jiems

          funkcionuoti reikalingus servitutus.        

 1.   nustatyti urbanistinės struktūros, statybos ir architektūrinius-tūrinius reikalavimus;
 2. nustatyti reglamentus esamų želdynų apsaugai, naudojimui ir jų plėtrai;
 3. nustatyti automobilių stovėjimo vietas žemės sklypų ribose.     

               Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

               Planavimo procese koncepcija rengiama nebus.

Planavimo organizatorius: Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                              (J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus ir plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (proceso Nr.K-VT-34-21-370).

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2022-08-05 iki 2022-08-22 ne mažiau 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių  rajono savivaldybės patalpose, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose ir plano rengėjo patalpose, Tilžės g. 170-420, Šiauliuose. 

Viešas svarstymas vyks 2022-08-22 (pirmadienis) 14 val. plano organizatoriaus patalpose Anykščių rajono savivaldybėje, J. Biliūno g. 23, Anykščiuose.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  iki sprendinių viešinimo ir viešo susirinkimo pabaigos.

                                                                                                                                                                                                        PLANAVIMO  ORGANIZATORIUS

                                                                                                                       PLANO RENGĖJAS

Aiškinamasis raštas

Sprendiniai


PRANEŠIMAS APIE

Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statybos ir eksploatavimo

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Troškūnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304961519, Subačiaus g. 1-1, 01302 Vilnius, tel. +37065788187, el. paštas troskunuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Panevėžio rajono sav., Miežiškių sen., Jočiūnų, Limeikių, Noriškių kaimuose, Gristupio viensėdyje ir Anykščių raj. sav., Traupio sen. Pailgamiškio kaime, Troškūnų sen., Kirmėlių, Kirmėliukų, Skauradų, Nausodės, Juostininkų, Bečerninkų, Skamarokų, Survilų, Tešliūnų kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 253 m aukščio apie 40 vnt. vėjo elektrinių (preliminarūs matmenys: galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos rengiamu Vėjo elektrinių išdėstymo Panevėžio rajono savivaldybės Krekenavos, Miežiškių, Panevėžio, Raguvos, Ramygalos, Upytės, Vadoklių ir Velžio seniūnijose specialiuoju planu, TPD Nr. S-VT-66-20-575 ir Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose (Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi). Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonose, apie 18-28 km atstumu nuo Panevėžio, apie 17-27 km atstumu nuo Anykščių, apie 16-26 km nuo Kavarsko,  ~9,5-20 km nuo Miežiškių, apie 3,2-12,7 km nuo Raguvos, apie 5,2-13 km nuo Traupio, apie 2,4-12,6 km nuo Troškūnų, apie 3,5-12 km nuo Raguvėlės. Planuojamos vėjo elektrinės į saugomas teritorijas nepatenka. „Natura 2000“ teritorija Užuraisčių kaimo apylinkės (LTANY0016), nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės nutolusi ~90 m, nuo tolimiausios elektrinės ~8,9 km, Natura 2000“ teritorija Žaliosios pievos (LTANY0014) ir Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis apie 1,9-11 km atstumu, Troškūnų miško beržo genetinis draustinis ~3,2-13 km, Natura 2000“ teritorija Žalioji giria (LTPAN0006) ~2,9-10,7 km. Planuojamos elektrinės nepatenka į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas: artimiausia vertybė Rytų Lietuvos partizanų srities štabo visuomeninės dalies viršininko, poeto Broniaus Krivicko-Vilniaus ir Vyčio apygardos Aušros tėvūnijos visuomeninės dalies vado Mykolo Blinkevičiaus-Nemuno kapas (kodas 38506) yra apie 1,26 km atstumu nuo artimiausios planuojamos vėjo elektrinės. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 66 km.

PAV subjektai: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamentas, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinis skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ KEISTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi bei Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 68 ir 71 punktais, informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybė administracija parengė Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo” projektą (toliau – Sprendimo projektas).

Numatoma keisti savivaldybės lygmens bendrojo teritorijų planavimo dokumentą – Anykščių miesto teritorijos bendrojo planą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo (toliau – Bendrasis planas).

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Sprendimo projekto 10 darbo dienų  t. y. nuo 2022-06-14 iki 2022-06-29 Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei  Dalei Vileitienei el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt,  tel. (8 381) 41110. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę, pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). ). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Kurklių sen., Staškūniškio k., (kadastro Nr. 3466/0002:0201).

Informuojame, kad nuo  2022 m. birželio 15 d. iki 2022 m. birželio 29 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-108559 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE PLANUOJAMĄ RENGTI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies nuostata, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-04-20 įsakymą Nr. 1-AĮ-318 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą”, Anykščių rajono savivaldybė administracija parengė Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimoDėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Vaičiuliškių k., Medžiočių k., Žaliosios k., Džiugių k. bei Janonių k. rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo projektą (toliau – Sprendimo projektas).

Numatoma parengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – Atsinaujinančių išteklių (saulės šviesos energijos) energetikos infrastruktūros vystymo Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Vaičiuliškių k., Medžiočių k., Žaliosios k., Džiugių k. bei Janonių k. teritorijose specialųjį planą (toliau – Specialusis planas).

Specialiojo plano iniciatorius – UAB „Stalita“, Geležinkelio g. 3-14A, Vilnius, tel.  +37068346557, el. p. info.stalita@gmail.com.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Sprendimo projekto 10 darbo dienų  t. y. nuo 2022-05-10 iki 2021-05-25 Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei  Dalei Vileitienei el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt,  tel. (8 381) 41110. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę, pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

          Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). ). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Kurklių sen., Buteikių  k., (kadastro Nr. 3427/0001:0242).

Informuojame, kad nuo 2022 m. gegužės 9 d. iki 2022 m. gegužės 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-106979 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Informacija apie planuojamą rengti teritorijų planavimo dokumentą

Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas Anykščių rajono tarybos sprendimo projektas „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo anykščių rajono savivaldybės troškūnų seniūnijos teritorijoje specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

Specialiojo plano iniciatorius – UAB „ARCHSTUDIJA“, Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel.  +370 5 210 1297, el. p. info@archstudija.lt.

Specialiojo plano organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorė, J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. +370 381 58088, el. p. info@anyksciai.lt.

Planavimo tikslai: 

 1. numatyti ir nustatyti tinkamas teritorijas saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymui ir plėtrai Anykščių sav., Troškūnų sen. teritorijoje, įvertinus šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus bei kitus reikalavimus;
 2. nustatyti žemės paskirtį ir reglamentus, reikalingus saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymui ir plėtrai, atsižvelgiant į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, geografinę padėtį, geologines sąlygas, esamas urbanistines, inžinerines, susisiekimo, agrarines sistemas, žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojų, naudotojų ir trečiųjų asmenų interesus ir teises, architektūros, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, gamtos apsaugos, paveldosaugos reikalavimus valstybės ir viešojo saugumo, gynybos ir kitus poreikius;
 3. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę;
 4. derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.

Su specialiojo plano planavimo tikslais ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektu galima susipažinti nuo 2022-04-08 iki 2022-04-28 (imtinai): Anykščių rajono savivaldybės administracijos tinklapyje www.anyksciai.lt; Troškūnų seniūnijos skelbimų lentoje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2022-04-28, planavimo organizatoriui.

PRIDEDAMA:

 1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-27 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano keitimą. 3 lapai.
 2. Anykščių rajono tarybos sprendimo projektas „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų seniūnijos teritorijoje specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”, 3 lapai.

Skelbimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-754 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų tikslinimo“, parengtas Anykščių rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų plotų schemos pakeitimo projektas. Organizatorius – Aplinkos ministerija. Rengėjas – Valstybinė miškų tarnyba.

Su projektu galima susipažinti Anykščių rajono savivaldybėje (J.Biliūno g. 23, Anykščiai) bei Valstybinės miškų tarnybos internetinėje svetainėje. Viešas projekto svarstymas įvyks 2022 m. balandžio 14 d. 10 val. nuotoliniu būdu. Prisijungimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWM3ZmQ4ZDMtZTEyYi00M2E3LWExMDYtMjc0MDJkYjgwZTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22921d51c1-8cd9-4bbe-858e-0202aa639ec9%22%2c%22Oid%22%3a%22b5afcbd2-c3c6-4ca8-92d9-43fd5b6d544c%22%7d

Informaciją teikia Valstybinė miškų tarnyba, Pramonės pr. 11a, Kaunas, tel. 8 601 69122, 868757353 el. p. vmt@amvmt.lt ; www.amvmt.lt


PRANEŠIMAS APIE

Planuojamo iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statybos ir eksploatavimo

POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Vašuokėnų vėjas“, juridinio asmens kodas 304960164, Pušyno g. 18A, Vaidlonių k. Troškūnų sen., Anykščių r. sav., LT-29300, tel. +37068011140, el. paštas anyksciuvejas@gmail.com.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Ekostruktūra“ Raudondvario pl. 288a-9, LT-47164 Kaunas, tel. (8 607) 23980, el. paštas info@ekostruktura.lt, internetinis puslapis www.ekostruktura.lt.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Iki 250  MW galios vėjo elektrinių parko Anykščių rajono savivaldybėje, Troškūnų seniūnijos, Kanapynės, Pelyšėlių I, Surdegio, Naujasėdžio, Vidugirių, Pelyšėlių II, Gerkiškių, Pienagalio, Latavėnų, Motiejūnų, Dubriškio, Pakapės kaimuose, Karčekų viensėdyje, Viešintų seniūnijos, Antalinos, Putino, Medinų, Laičių, Maldeikių, Čiunkių, Juodžgalio, Griežionių kaimuose statyba ir eksploatavimas.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos. Projektu planuojama pastatyti iki 252 m aukščio apie 40 vnt. vėjo elektrinių (galimas stiebo aukštis iki 179 m, bet ne žemesnis kaip 135 m, rotorius iki 170 m, bet ne mažesnis kaip 158 m).

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Vėjo elektrinių statyba patenka į Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1996-08-15 Nr. I-1495 (Suvestinė redakcija nuo 2022-01-20) 2 priedo sąrašo punktą (3.8.1), kai statomos trys ir daugiau elektrinių: 3.8. vėjo elektrinių įrengimas, kai: 3.8.1. įrengiamos 3 vėjo elektrinės, kurių bent vienos aukštis 50 m (matuojant iki aukščiausio konstrukcijų taško) ar daugiau, todėl privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo. Vadovaujantis PAV įstatymo antro skyriaus 11 punktu, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas gali pradėti poveikio aplinkai vertinimą be atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Vietos alternatyva nenagrinėjama, kadangi vėjo elektrinės numatomos Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje specialiuoju planu, patvirtinu 2013-06-27 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr., 1-TS-213, suplanuotose teritorijose. Specialusis planas 2014-04-24 Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-168 pripažintas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi. Atsižvelgiant į tai, bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys. Vėjo elektrinės planuojamos kaimiškose atvirose teritorijose, vėjo elektrinių plėtros zonoje, apie 12 km atstumu nuo Anykščių, apie 6 km nuo Subačiaus, apie 7,5 km nuo Raguvėlės, apie 4 km nuo Andrioniškio, apie 2,3 km nuo Troškūnų, apie 2 km nuo Viešintų. Saugomos gamtinės teritorijos į vėjo elektrinių parko zoną nepatenka. Artimiausios už planuojamo parko esančios saugomos teritorijos: „Natura 2000“ teritorija Viešinto ežeras (LTANY0023), nutolusi ~730 m. Šimonių girios biosferos poligonas, „Natura 2000“ teritorijos Šimonių giria (LTANY0013 ir LTANYB001) nutolusios ~1,2 km. Planuojamos elektrinės nepateks į kultūros paveldo objektų teritorijas ar jų apsaugos zonas. Iki kaimyninių valstybių toliau kaip 57 km.

PAV subjektai: Anykščių rajono savivaldybės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio - Utenos teritorinis skyrius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu Agentūra priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Suinteresuotoji visuomenė pasiūlymus anksčiau nurodytais kontaktais gali teikti raštu, el. paštu planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) arba poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui ir atsakingajai institucijai per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią paskelbia atsakingoji institucija, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.


Informuojame apie supaprastinta tvarka parengtą2008 m. birželio 26 d.  Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-225 patvirtinto žemės sklypų Kalno g. 6, Kęstučio g. 2A, Anykščių m. (kad. Nr. 3403/0011:81 ir kad. Nr. 3403/0011:82)  detaliojo plano koregavimą žemės sklype, adresu Anykščiai, Kalno g. 6, Kad. Nr. 3403/0011:108, nekeičiant pagrindinių teritorijos tvarkymo  režimo reikalavimų.

PRIDEDAMA:

 1. Pagrindinis brėžinys,
 2. Aiškinamasis raštas,
 3. Informacinis pranešimas.

Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Dabužių II k., (kadastro Nr. 3420/0001:0456).

Informuojame, kad nuo 2022 m. vasario 15 d. iki 2022 m. kovo 2 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-103632 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

          Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Anykščių r. sav., Anykščių sen., Inkūnų k., (kadastro Nr. 3426/0005:0422).

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 24 d. iki 2022 m. vasario 7 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-102664 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Anykščių rajono savivaldybės Svirnų žvyro telkinio naujų plotų išteklių naudojimo plano atrankos dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumento


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies nuostata, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-12-08 įsakymą Nr. 1-AĮ-1074 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano dokumentą”, Anykščių rajono savivaldybė administracija parengė Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano Anykščių r. sav., Viešintų sen., Balčiūniškių k., Burbeklių k., Kumpynių vs., Marinavos k., Meldiškių k., Paežerių k., Pagrandos k., Pūsčių k., Skudų k. bei Trakininkų k. rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ projektą (toliau – Sprendimo projektas).
Numatoma parengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Anykščių r. sav., Viešintų sen., Balčiūniškių k., Burbeklių k., Kumpynių vs., Marinavos k., Meldiškių k., Paežerių k., Pagrandos k., Pūsčių k., Skudų k. bei Trakininkų k. (Planuojama teritorija) , numatant saulės elektrinių energijos infrastruktūros plėtrą.
Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Sprendimo projekto 10 darbo dienų t. y. nuo 2021-01-12 iki 2021-01-26 Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei Dalei Vileitienei el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę, pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACIJA APIE  PARENGTUS ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO SPRENDINIUS

Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 389) 61620, el. p. info@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, mob. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. p. g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-176 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“; Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 07 d. įsakymas Nr. 1-AĮ-411 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr. S-RJ-34-20-361. Planuojamos teritorijos adresas – Anykščių rajono savivaldybės teritorija (apie 176 500 ha). Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės, teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Planavimo darbų atlikimo terminai: 2020-2021 metai.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;
 • nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nurodyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), numatyti finansavimo šaltinius.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 • nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas, žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Susipažinti su parengtais Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2021-12-31 iki 2022-01-13 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainės adresas -  www.tpdris.lt, numeris - TPD Nr. S-RJ-34-20-361.

Išsamesnė informacija teikiama: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8 381) 53704, mob. (8 626) 42514, el. p. simas.astrauskas@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Planavimo organizatorius pateiktus pasiūlymus išnagrinės ir atsakys raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. S-RJ-34-20-361), jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje, pasiūlymus teikusiems asmenims, nurodydamas ar į pasiūlymus atsižvelgta, ar neatsižvelgta ir pateikdamas motyvus, kodėl neatsižvelgta. Po viešo supažindinimo pasiūlymai nebus priimami. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

          Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Pajuostinio k., (kadastro Nr. 3410/0001:0466).

Informuojame, kad nuo 2021 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. gruodžio 30 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-101540 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE  PARENGTĄ ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ IR SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė - Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. info@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Planavimo pagrindas: Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-176 225 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-34-20-361).

Planuojama teritorija: Anykščių rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 176500 ha).

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.

Plano rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2020 m. IV ketvirtis, planavimo pabaiga – 2021 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;
 • nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nurodyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), numatyti finansavimo šaltinius.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 • nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas, žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

 Koncepcija: Informuojame, kas 2021 m. spalio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. 1-SD-3182(6.15) „Dėl pritarimo Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijai“  buvo pritarta Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai.

Sprendimas dėl SPAV procedūrų atlikimo: Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 1-SD-2659(6.20) “Dėl Anykščių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų”, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su parengta koncepcija ir priimto sprendimo dėl SPAV procedūrų motyvais galima susipažinti  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau–TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD numeris S-RJ-34-20-361 ir savivaldybės internetiniame puslapyje (www.anyksciai.lt).

 Išsamesnė informacija teikiama: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt; simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58147, mob. 8 626 42514.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ IR ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio  25 d. sprendimu Nr. 1-TS-176 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ buvo pritarta Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžiai ir planavimo tikslams, o 2020 m. liepos 1 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės sprendimu Nr. 1-AĮ-411 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Programoje nurodoma, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita rengiama pagal poreikį.

Su priimtais sprendimais išsamiau susipažinti galima Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, 101 kab., LT-29111 Anykščiai, el. p.: simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. (8 381) 58 147.


INFORMACIJA DĖL KVIETIMO DALYVAUTI VISUOMENĘ, SVARSTANT UTENOS APSKRITIES MIŠKŲ TVARKYMO SCHEMĄ

             Aplinkos ministerijos užsakymu rengiama Utenos apskrities miškų tvarkymo schema, su kuria galima susipažinti nuo 2021 m. lapkričio 26 d. iki 2022 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. S-NC-00-20-563), o nuo 2021 m. gruodžio 6 d. iki 2022 m. sausio   28 d. schemos rengėjo - VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje vivmu.lt/Veiklos sritys/Miškotvarka bei planavimo organizatoriaus – Aplinkos ministerijos internetiniame puslapyje ir Anykščių rajono savivaldybėje, adresu: J. Biliūno g. 23, Anykščiai, Anykščių rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje, 1 aukšte.

            Konsultavimasis su kompetentingomis suinteresuotomis organizacijomis ir suinteresuota visuomene vyks Anykščių rajono savivaldybės administracijoje – 2022 m. sausio 26 d. 11.00 val., adresu: J. Biliūno g. 23, Anykščiai, (Didžioji salė III a.).

            Baigiamasis susirinkimas – konferencija vyks 2022 m. vasario 11 d. 13.00 val. Utenos rajono savivaldybės administracijoje, adresu: Utenio a. 4, Utena (Didžioji salė III a).

            Atsižvelgiant į COVID-19 ligos epideminę situaciją Lietuvoje ir nesant galimybės vykdyti susirinkimų kontaktiniu būdu, susirinkimai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu. Daugiau informacijos apie susirinkimus tel. +370 616 88072 arba vivmu.lt.

            Pasiūlymus dėl šio teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui – Aplinkos ministerijai (Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius, tel. (8 5) 266 3661, faks. (8 5) 266 3663, el. paštas info@am.lt, http://www.am.lrv.lt) arba schemos rengėjui – VĮ Valstybinių miškų urėdijai         (Pramonės pr. 11a, LT-51327 Kaunas, tel. (8-37) 490 222, el. paštas kauno.adm@vmu.lt, http://www.vivmu.lt).

            Kviečiame visus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti Utenos apskrities miškų tvarkymo schemos viešame svarstyme.


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Andrioniškio k., (kadastro Nr. 3401/0003:0012).

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 26 d. iki 2021 m. gruodžio 10 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-100662 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

          Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Anykščių r. sav., Kurklių sen., Brazgių k., (kadastro Nr. 3466/0004:0345).

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 18 d. iki 2021 m. gruodžio 1 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-100226 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Anykščių sen., Janydžių k., Janydžių g. 33 (kadastro Nr. 3426/0001:0132).

Informuojame, kad nuo 2021 m. lapkričio 12 d. iki 2021 m. lapkričio 25 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-100012 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE  PARENGTĄ ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJĄ IR SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO (SPAV)

Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė - Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. info@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Planavimo pagrindas: Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-176 225 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-34-20-361).

Planuojama teritorija: Anykščių rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 176500 ha).

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.

Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.

Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.

Plano rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2020 m. IV ketvirtis, planavimo pabaiga – 2021 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;
 • nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • nurodyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), numatyti finansavimo šaltinius.

Planavimo uždaviniai:

 • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
 • nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą;
 • patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
 • patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
 • esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas, žemę paimti visuomenės poreikiams;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
 • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
 • numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
 • nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

 Koncepcija: Informuojame, kas 2021 m. spalio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos raštu Nr. 1-SD-3182(6.15) „Dėl pritarimo Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijai“  buvo pritarta Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo koncepcijai.

Sprendimas dėl SPAV procedūrų atlikimo: Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 30 d. raštu Nr. 1-SD-2659(6.20) “Dėl Anykščių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų”, strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su parengta koncepcija ir priimto sprendimo dėl SPAV procedūrų motyvais galima susipažinti  Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau–TPDRIS), interneto svetainės adresas www.tpdris.lt, numeris TPDRIS sistemoje: TPD numeris S-RJ-34-20-361 ir savivaldybės internetiniame puslapyje (www.anyksciai.lt).

 Išsamesnė informacija teikiama: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt; simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. Nr. 8 381 58147, mob. 8 626 42514.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos.


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Viešintų sen., Laičių k., (kadastro Nr. 3484/0001:0250).

Informuojame, kad nuo 2021 m. spalio 21 d. iki 2021 m. lapkričio 8 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-99193 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Anykščių sen., Vaišviliškių k. 3, (kadastro Nr. 3414/0003:0029).

Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-97853 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Kurklių sen., Paulinavos k., (kadastro Nr. 3456/0002:0178).

Informuojame, kad nuo 2021 m. rugsėjo 14 d. iki 2021 m. rugsėjo 28 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-97670 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ

Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad yra parengtas ir teikiamas viešai susipažinti žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Žemės sklypų (jų dalių) paėmimas visuomenės poreikiams nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos dviračių tako įrengimui) projektas (toliau – Projektas). Projekto tikslai ir uždaviniai – paimti visuomenės poreikiams Mažojo dviračių tako nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos, Anykščių sen., specialiojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274 ,,Dėl mažojo dviračių tako nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos Anykščių sen., specialiojo plano patvirtinimo“, sprendiniams įgyvendinti reikalingą privačią žemę, visuomenės poreikiams paimtus žemės sklypus (dalis) sujungti ir suformuoti valstybinės žemės sklypą (-us), kuriame (-iuose) bus tiesiamos susisiekimo komunikacijos (dviračių takas) ar pakeičiant pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą. Projekto rengimo pagrindas – Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. 1-TS-147 ,,Dėl žemės sklypų ar jų dalių paėmimo visuomenės poreikiams“, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. 1-TS-74 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-TS-147 ,,Dėl žemės sklypų ar jų dalių paėmimo visuomenės poreikiams“ pakeitimo ir techninės klaidos ištaisymo“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. 1P-303-(1.17.E) ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Mažajam dviračių takui nuo šaltinio ,,Karalienės Liūnas“ iki Anykščių miesto ribos įrengti) procedūros pradžios“, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriaus 2018 m. spalio 29 d. Nr. 38RE-39-(14.38.123) Pažyma apie nustatytus projekto reikalavimus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektui rengti, Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. lapkričio 2d. Nr. 7-TD-69 Pažyma apie nustatytus projekto reikalavimus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektui rengti, Anykščių regioninio parko direkcijos 2018 m. lapkričio 9 d. Nr. ŽM-18(9.25) Pažyma apie nustatytus projekto reikalavimus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektui rengti, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyriaus 2018 m. lapkričio 2 d. Nr. (12.94-U)2U-788 raštas ,,Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams“. Planuojama teritorija – Anykščių rajono savivaldybės Anykščių seniūnijos Ažuožerių, Pašventupio ir Šeimyniškių kaimuose esantys žemės sklypai, jų dalys. Planavimo organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius (J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai, tel. Nr. (8 381) 58041, faks. (8 381) 58088, el. p. info@anyksciai.lt. Kontaktinis asmuo – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausioji specialistė Rima Budreikienė, tel. Nr. (8 381) 58152, el. p. rima.budreikiene@anyksciai.lt. Projekto rengėjas – Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas 08105 Vilnius, Konstitucijos pr. 23-401 (A korpusas), tel. (8 5) 262 3000, faks. 2621672, el. p. geodezija@vzt.lt. Kontaktinis asmuo – Geodezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Irma Lenortavičiūtė, tel. (8 5) 262 0976, el. p. irma.lenortaviciute@vzf.lt. Susipažinti su parengtu Projektu ir jo sprendiniais bei teikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių galima nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d. iki 2021 m. rugsėjo 6 d. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje ŽPDRIS www.zpdris.lt, paslaugos Nr. ZPVP-48220 adresu: https://www.zpdris.lt/zpdris/jsf/zpdrsd/tabs/zpvp/viewtab-projsprend.jsf?docOid=efef42a0413f11e8af49b4f283c27453. Pasiūlymus per šį terminą ŽPDRIS priemonėmis arba raštu galima pateikti Projekto organizatoriui ir Projekto rengėjui šiame skelbime nurodytais adresais.      


 

INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., GALVYDŽIŲ K.   (kadastro Nr. 3470/0005:0376).

           Informuojame, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 16 d. iki 2021 m. rugsėjo 9 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-95454 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


NFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., MAČIONIŲ K.  (kadastro Nr. 3440/0002:0039).

           Informuojame, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki 2021 m. rugsėjo 2 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-85248 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE PARENGTAS VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ JŲ RIBŲ SCHEMAS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO NR. 652 „DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTĄ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 5 skyriaus 19 straipsniu, 7 skyriaus 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsnių nuostatomis, Gamtos paveldo objektų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. D1-214 “Dėl gamtos paveldo objektų nuostatų patvirtinimo“, Gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-113 „Dėl gamtos paveldo objektų schemų rengimo, registravimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 14 p informuojame apie parengtas valstybės saugomas gamtos paveldo objektų schemas ir aplinkos ministro įsakymo „Dėl valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ projektą.

Gamtos paveldo objektų schemose nustatytoms teritorijoms bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II ir III skirsniuose numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Gamtos paveldo objektų teritorijose ir jų buferinės apsaugos zonose veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas, Lietuvos Respublikos  specialiųjų žemės naudojimo įstatymas, Gamtos paveldo objektų nuostatai. Šiuo projektu yra tvirtinamos gamtos paveldo objektų schemos, skelbiami nauji gamtos paveldo objektai valstybės saugomais ir taip pat pripažįstami sunykusiais gamtos paveldo objektai.

Nuo š. m. rugpjūčio 16 d. su minėtu aplinkos ministro įsakymo projektu ir valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemomis visuomenė galės susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje https://vstt.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/planavimas/aplinkos-ministro-isakymo-del-valstybes-saugomu-gamtos-paveldo-objektu-saraso-patvirtinimo-projektas.

Daugiau informacijos apie parengtas valstybės saugomų gamtos paveldo objektų schemas kreipkitės į Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, LT -10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 32 84, faks. (8 5) 272 25 72, el. paštas vstt@vstt.lt, interneto svetainės adresas https://vstt.lrv.lt

Schemos rengiamos ES projekto Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0003 „Saugomų teritorijų planavimo dokumentų ir metodologinės medžiagos (vertybių būklės vertinimui ir kraštovaizdžio analizei) parengimas“ lėšomis.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., DEBEIKIŲ SEN., ANTUPIŲ K. 5  (kadastro Nr. 3436/0001:0151).

           Informuojame, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. rugpjūčio 16 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-95454 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).

Dokumentas pridedamas.


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL DETALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-539 „Dėl žemės sklypo, esančio Troškūnų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ yra pritarta žemės sklypo, esančio Troškūnų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) keitimo pradžiai ir planavimo tikslams, o 2021 m. birželio 21 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-553 „Dėl žemės sklypo,  esančio Troškūnų g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Programoje nurodyta, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas nerengiamas.

Išsamesnė informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, 106 kab., LT-29111 Anykščiai, el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-437 „Dėl teritorijos tarp Vilniaus g., Šaltinio g. ir Taikos g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ yra pritarta teritorijos tarp Vilniaus g., Šaltinio g. ir Taikos g., Anykščių m., Anykščių r. sav., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) rengimo pradžiai ir planavimo tikslams, o 2021 m. birželio 16 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-533 „Dėl  teritorijos tarp Vilniaus g., Šaltinio g. ir Taikos g., Anykščių m.,, Anykščių r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Programoje nurodyta, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas nerengiamas.

Išsamesnė informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, 106 kab., LT-29111 Anykščiai, el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-439 „Dėl žemės sklypo, esančio Šviesos g. 2. Kurklių mstl., Kurklių sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ yra pritarta žemės sklypo, esančio Šviesos g. 2, Kurklių mstl., Kurklių  sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) rengimo pradžiai ir planavimo tikslams, o 2021 m. birželio 16 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-532 „Dėl žemės sklypo,  esančio Šviesos g. 2, Kurklių mstl., Kurklių  sen., Anykščių r. sav., detaliojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Programoje nurodyta, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas nerengiamas.

Išsamesnė informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, 106 kab., LT-29111 Anykščiai, el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


Informacija apie parengtą planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

 1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius – UAB „European Energy Lithuania“, įm. k. 304887022, Mokslininkų g. 6A, LT-08412 Vilnius, el. p. europeanenergylithuania@gmail.com, tel. 8 69813536.
 2. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo (toliau – PVSV) ataskaitos rengėjas – VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas (toliau – PTPI), įm. k. 303211151, V. Berbomo g. 10-201, LT-92221 Klaipėda, el. p. info@corpi.lt, tel. (8~46) 39 08 18.
 3. PŪV pavadinimas, vieta (adresas) – vėjo elektrinių (toliau – VE) parko įrengimas ir eksploatavimas, Kurklių sen., Anykščių r.
 4. Trumpas PŪV aprašymas – planuojama įrengti 9 VE. PŪV yra numatoma vystyti žemės sklypuose kad. Nr. 3466/0001:436, 3466/0001:421, 3466/0001:425, 3466/0001:427, 3466/0001:424, 3466/0001:434, 3466/0001:438, 3466/0001:431, 3466/0001:429, esančiuose Kurklių sen., Anykščių r. PVSV apimtyje tikslinamos VE sanitarinės apsaugos zonos (toliau – SAZ) ribos, siūloma 9 VE SAZ ribas formuoti pagal triukšmo sklaidos rezultatų 45 dBA izolinijas.
 5. Viešai PVSV ataskaita eksponuojamanuo 2021 m. birželio 14 d. iki 2021 m. birželio 30 d. imtinai, Kurklių seniūnijos patalpose (Šviesos g. 2, Kurkliai, Anykščių r.) ir PTPI patalpose (V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda) darbo metu (I–IV 8.00–17.00 val., V – 8.00–15.45 val.). PŪV PVSV ataskaita paskelbta interneto svetainėje www.corpi.lt, skiltyje „Skelbimai“.
 6. Dėl ekstremalios situacijos ir karantino apribojimų visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimas įvyks 2021 m. birželio 30 d. 17 val. tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu prisijungimas:https://zoom.us/j/96825543063?pwd=WkRFVEJya2F5WjBKaUNmRyt5NFZwZz09, susirinkimo ID: 968 2554 3063, slaptažodis: 076335. Kilus nesklandumams prisijungiant skambinti tel. (8 670) 46891.
 7. Iki viešo visuomenės supažindinimo su PVSV ataskaita susirinkimo teikti visuomenės pasiūlymus Ataskaitos klausimaisraštu PTPI, adresu V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda arba el. p. info@corpi.lt.
 8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija – Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas, S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, Utena, el. p. utena@nvsc.lt, tel. (8 389) 61 941.

Informacija dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto viešinimo

Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Kavarsko sen., Kezių k., (kadastro Nr. 3474/0003:0545).

Informuojame, kad nuo 2021 m. birželio 10 d. iki 2021 m. birželio 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-92437 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL DETALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ BEI PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-438 „Dėl teritorijos tarp Sturtupio g., A. Vienuolio g. ir Ežero g., Ažuožerių k., Anykščių  sen., Anykščių r. sav. detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ buvo pritarta teritorijos tarp Sturtupio g., A. Vienuolio g. ir Ežero g., Ažuožerių k., Anykščių  sen., Anykščių r. sav. detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) rengimo pradžiai ir nustatyti planavimo tikslai, o 2021 m. birželio 8 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Nr. 1-AĮ-507 „Dėl teritorijos tarp Sturtupio g., A. Vienuolio g. ir Ežero g., Ažuožerių k., Anykščių  sen., Anykščių r. sav. detaliojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Detaliojo plano rengimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Programoje nurodoma, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas nerengiamas.

Išsamesnė informacija teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, 106 kab., LT-29111 Anykščiai, el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110.

Pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo susirinkimo pabaigos. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę arba juridinio asmens pavadinimą, adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., VIKONIŲ K., GYLIŲ G. 3F  (kadastro Nr. 3454/0002:0506).

Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 28 d. iki 2021 m. gegužės 12 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-88841 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


PRANEŠIMAS APIE UAB „RAGUVĖLĖS VĖJAS“ PLANUOJAMO VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANDRIONIŠKIO SEN., PAANDRIONIŠKIO K.   (kadastro Nr. 3426/0004:0334).

Informuojame, kad nuo 2021 m. balandžio 13 d. iki 2021 m. balandžio 27 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-88841 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., KASPARIŠKIŲ K.   (kadastro Nr. 3472/0003:0121).

           Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 19 d. iki 2021 m. balandžio 2 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-87603 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., BIKŪNŲ K.   (kadastro Nr. 3426/0002:0425).

           Informuojame, kad nuo 2021 m. kovo 5 d. iki 2021 m. kovo 22 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-86978 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMUOJAME APIE RENGIAMĄ ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMĄ

Planavimo organizatorius: Anykščių rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas: info@anyksciai.lt, www.anyksciai.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė - Skačkauskienė, tel. 8 698 79972, el. p. g.ratkute@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. 1-TS-176 225 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.

Planavimo darbų programa: Susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr.S-RJ-34-20-361.

Planuojama teritorija: Anykščių rajono savivaldybės teritorija (plotas apie 176500 ha).
Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės lygmuo.
Teritorijų planavimo rūšis: specialusis teritorijų planavimo dokumentas.
Visuomenės informavimo tvarka: Supaprastinta.
Plano rengimo etapai: Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: Planavimo pradžia – 2020 m. IV ketvirtis, planavimo pabaiga – 2021 m. III ketvirtis.

Planavimo tikslai:
nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;
nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
nurodyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), numatyti finansavimo šaltinius.

Planavimo uždaviniai:
nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijos teritorijos ribas;
nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis atsižvelgiant į esamą infrastruktūrą;
patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
esant poreikiui numatyti pagrįstas konkrečias vietas, žemę paimti visuomenės poreikiams;
numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros statinių vietas;
nurodyti specialiojo plano įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), apskaičiuoti sprendinių įgyvendinimui reikalingas investicijas, numatyti finansavimo šaltinius.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita rengiama pagal poreikį. Apie jas informacija bus teikiama papildomai.

Koncepcijos rengimas: Rengiama.

Išsamesnė informacija teikiama: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. paštas: [email protected], www.anyksciai.lt; simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. nr. 8 381 58147, mob. 8 626 42514.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką. Visuomenė, teikdama pasiūlymus, privalo nurodyti: vardą, pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą; motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas; pasiūlymo teikimo datą.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K.   (kadastro Nr. 3470/0003:0382).

           Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 27 d. iki 2020 m. vasario 10 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-85248 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TROŠKŪNŲ SENIŪNIJOS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO PRADŽIOS, PLANAVIMO TIKSLŲ IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo  24 d. sprendimu Nr. 1-TS-268 „Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ pritarta specialiojo plano rengimo pradžiai ir planavimo tikslams, o 2020 m. gruodžio 10 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės sprendimu Nr. 1-AĮ-884 „Dėl saulės šviesos energijos elektrinių infrastruktūros vystymo Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų seniūnijos teritorijoje specialiojo plano rengimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ patvirtinta specialiojo plano rengimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bus atliekamas.

Su priimtais sprendimais susipažinti galima Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., KLYKŪNŲ K.   (kadastro Nr. 3416/0001:0503).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. gruodžio 10 d. iki 2020 m. gruodžio 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-83608 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., PALIONIŲ K.   (kadastro Nr. 3430/0001:0342).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-83017 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., PALIONIŲ K.   (kadastro Nr. 3430/0001:0341).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-83019 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., BUTĖNŲ K.   (kadastro Nr. 3470/0004:0374).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. lapkričio 26 d. iki 2020 m. gruodžio 11 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-82960 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., BUIVYDŲ K.   (kadastro Nr. 3440/0001:0228).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 29 d. iki 2020 m. lapkričio 13 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-81767 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SKIEMONIŲ SEN., SARICKŲ K.   (kadastro Nr. 3457/0001:0521).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 28 d. iki 2020 m. lapkričio 12 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-81669 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., GRUBŲ K.   (kadastro Nr. 3426/0002:0565).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. spalio 26 d. iki 2020 m. lapkričio 10 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-81543 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMĄ RENGTI ANYKŠČIŲ RAJONO BENDROJO PLANO KEITIMO KOREGAVIMĄ

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies nuostata, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“,  142 punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-04 įsakymą Nr. 1-AĮ-579 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui koreguoti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą“, Anykščių rajono savivaldybė administracija  parengė Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įstatymo „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų projektą (toliau – Sprendimo projektas).

Numatoma parengti savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumento – Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koregavimą Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje, sudarant sąlygas energijos išteklių (vėjo) naudojimui tikslinant ir (ar) keičiant suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam bendrajam planui, pagal poreikį nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos reikalavimus, jei jie nebuvo nustatyti.

2020-09-04 įsakymas Nr. 1-AĮ-579 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui koreguoti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą“ bei Sprendimo projektas eksponuojami kartu su šiuo skelbimu.

Papildomai su 2020-09-04 įsakymu Nr. 1-AĮ-579 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui koreguoti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimą“ bei Sprendimo projektu bei kita informacija galima susipažinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai. Kontaktinis asmuo: vyr. specialistė  Dalia Vileitienė el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Sprendimo projekto 10 darbo dienų  t. y. nuo 2020-09-21 iki 2020-10-02 Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei  Dalei Vileitienei el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę, pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS RENGTI SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTUS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalies nuostata, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 17 punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-09-07 įsakymą Nr. 1-AĮ-583 ,,Dėl pritarimo pasiūlymui rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiojo plano dokumentą”, Anykščių rajono savivaldybė administracija  parengė Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo „Dėl vietovės lygmens specialiojo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ projektą (toliau – Sprendimo projektas).

Numatoma parengti vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentą – inžinerinės infrastruktūros vystymo planą Anykščių r. sav., Troškūnų sen. teritorijoje, numatant saulės elektrinių energijos infrastruktūros plėtrą.  

Visuomenė gali teikti pasiūlymus dėl Sprendimo projekto 10 darbo dienų  t. y. nuo 2020-09-08 iki 2020-09-23 Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyr. specialistei  Dalei Vileitienei el. p. dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 41110. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę, pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACIJA APIE PRIIMTUS SPRENDIMUS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ IR ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Informuojame, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio  25 d. sprendimu Nr. 1-TS-176 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“ buvo pritarta Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžiai ir planavimo tikslams, o 2020 m. liepos 1 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės sprendimu Nr. 1-AĮ-411 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo darbų programa (toliau – Programa). Programoje nurodoma, kad strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas ir ataskaita rengiama pagal poreikį.

Su priimtais sprendimais išsamiau susipažinti galima Anykščių rajono savivaldybės administracijoje adresu: J. Biliūno g. 23, 101 kab., LT-29111 Anykščiai, el. p.: simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. (8 381) 58 147.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANDRIONIŠKIO SEN., SEDEIKIŲ K.  (kadastro Nr. 3426/0001:0237).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d. iki 2020 m. rugsėjo 14 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-78607 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANDRIONIŠKIO SEN., MAGYLŲ K. 5A  (kadastro Nr. 3426/0005:0009).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 17 d. iki 2020 m. liepos 30 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-76124 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:033Turinys7).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 16 d. iki 2020 m. liepos 30 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-76153 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., ANTAPLAŠTAKIO K. (kadastro Nr. 3466/0003:0067). Informuojame, kad nuo 2020 m. birželio 26 d. iki 2020 m. lieps 9 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-76029 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


​INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMĄ DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

Informuojame, kad pradedamas rengti Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų (sprendimo projektas pateikimas žemiau):

„Projektas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ

2020 m.  birželio    d. Nr. 1-TS-

Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 39, 40 punktais, Anykščių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Pradėti rengti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-319 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano 2008-2014 metų laikotarpiui patvirtinimo“, keitimą.
 2. Nustatyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo planavimo tikslus siekiant, kad visi Anykščių rajono viešojo geriamojo vandens tiekimo teritorijos gyventojų gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas:

2.1. nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo aglomeracijas;

2.2. nustatyti paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

2.3. patikslinti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;

2.4. patikslinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;

2.5. nurodyti Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumas), numatyti finansavimo šaltinius.“

Planavimo organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8-381) 58088; el. p.: info@anyksciai.lt  

Sprendimo priėmimo data – 2020 m. birželio 25 d.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus tarybos sprendimo projektui dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vyr. specialistui Simui Aštrauskui adresu: J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, el. p.: simas.astrauskas@anyksciai.lt, tel. (8 381) 58 147. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITĄ

Informuojame, kad pradedama rengti Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo, patvirtinto 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės tarnybos sprendimu Nr. 1-TS-322, sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) ataskaita už 2018-2019 metus.

Stebėsenos organizatorius – Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel. (8-381) 58088; el.p.: info@anyksciai.lt

Stebėsenos rengėjas – UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08244 Vilnius, tel. +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Projekto vadovė Giedrė Ratkutė – Skačkauskienė, tel. +370 (698) 79972; el. p.: g.ratkute@cityform.lt.

Ataskaitos rengimo pradžia/pabaiga – 2020 05 22 / 2020 12 22.

Visuomenė gali teikti pasiūlymus bendrųjų planų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2018-2019 metus raštu Anykščių rajono savivakdybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, atsakingam asmeniui Architektūros ir urganistikos skyriaus vyriausiajai specialistei Dalei Vileitienei el.p.: dale.vileitiene@anyksciai.lt, tel. (8-381) 41110 ir/arba UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08244 Vilnius, tel. +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt. Teikiant pasiūlymus, prašome nurodyti vardą ir pavardę/pavadinimą, gyvenamosios vietovės/buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pasiūlymų teikimo datą, pasiūlymą pagrindžiančius motyvus.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:0336).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. vasario 10 d. iki 2020 m. vasario 24 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-71018 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:0336).

           Informuojame, kad nuo 2020 m. sausio 17 d. iki 2020 m. sausio 31 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-69872 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., TROŠKŪNŲ SEN., SMĖLYNĖS K. (kadastro Nr. 3410/0001:0033). Informuojame, kad nuo 2019 m. gruodžio 9 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-68625 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., UŽUŠILIŲ K. (kadastro Nr. 3427/0003:0164).

                 Informuojame, kad nuo 2019 m. lapkričio 8 d. iki 2019 m. lapkričio 22 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-67654 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., MARGIŲ K. (kadastro Nr. 3420/0001:0196). Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki 2019 m. spalio 8 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-65712 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “ (pridedama).  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., BIKŪNŲ K. (kadastro Nr. 3426/0002:0225).

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 10 d. iki 2019 m. rugsėjo 24 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-65214 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KURKLIŲ SEN., RUNDŽIŲ K. (kadastro Nr. 3466/0004:0336).

                 Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 6 d. iki 2019 m. rugsėjo 23 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-64910 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Anykščių sen., Jokūbėliškio k.

           Informuojame, kad nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. iki 2019 m. rugsėjo 9 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-64332 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Kurklių sen., Paulinavos k.

           Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 26 d. iki 2019 m. liepos 10 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-61501 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ 18.2 punktu Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyrius Anykščių rajono savivaldybės prašo interneto svetainėje patalpinti įsakymo projektą „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“ (Pridedama). Projektas rengiamas Anykščių r. sav., Andrioniškio sen., Zabelynės k. 9 .

           Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 20 d. iki 2019 m. liepos 5 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-62238 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE LIETUVOS GEOLOGIJOS TANYBOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS SPRENDIMO PROJEKTĄ „Dėl žemės gelmių naudojimo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., KAVARSKO SEN., SVIRNŲ ŽVYRO TELKINYS

sprendimo projektas


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamą  CENTRO daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos prie J.Biliūno, Liudiškių ir Dariaus ir Girėno gatvių Anykščiuose,  detalųjį planą:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , proceso Nr. K-VT- 34-17-512.

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-04-17, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J.Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose. Sprendiniai viešinami iki 2019-05-02.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr. K-VT- 34-17-512

iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamą PUŠYNO II  (prie J. Basanavičiaus, Šaltupio ir Storių gatvių Anykščiuose) daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų teritorijų  detalųjį  planą:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  - Pušyno II proceso Nr. K-VT-34-17-357.

            Papildomas sprendinių viešinimas numatomas nuo 2019-04-15, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J. Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose. Sprendiniai viešinami iki 2019-04-29.

            Pasiūlymus dėl plano rengimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, proceso Nr.K-VT-43-17-357 iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., ŠEPETIŠKIŲ K. (kadastro Nr. 3454/0002:378).

           Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 5 d. iki 2019 m. balandžio 19 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-59674 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., ANYKŠČIŲ SEN., RUBIKIŲ K. (kadastro Nr. 3416/0005:142).

           Informuojame, kad nuo 2019 m. balandžio 5 d. iki 2019 m. balandžio 19 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-59645 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


INFORMACIJA APIE NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ANYKŠČIŲ SKYRIAUS VEDĖJO ĮSAKYMO PROJEKTĄ „DĖL KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO “.  Planuojama teritorija ANYKŠČIŲ R. SAV., SVĖDASŲ SEN., VIKONIŲ K. (kadastro Nr. 3470/0004:62). Informuojame, kad nuo 2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. vasario 15 d. su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais susipažinti ir pateikti pasiūlymus galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriuje adresu J. Biliūno g. 19, 208 kab., Anykščių m. bei pateikti pasiūlymus elektroniniu būdu silvestra.petroniene@nzt.lt. arba NZT elektroninėje paslaugoje Nr. KPZP-57273 Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).


PRANEŠIMAS APIE TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO VIEŠINIMĄ

Informuojame, apie rengiamą  CENTRO daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo teritorijos prie J.Biliūno, Liudiškių ir Dariaus ir Girėno gatvių Anykščiuose,  detalųjį planą:

Planavimo uždaviniai:

 1. Detalizuoti Anykščių miesto teritorijos bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus;
 1. Nustatyti privalomą teritorijos reglamentą;
 2. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, suplanuojant inžinerinių ir susisiekimo komunikacijų tinklą;
 1. Numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudojimui;
 2. Numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis;
 3. Numatyti pėsčiųjų, dviračių ryšių sistemą, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingą servitutų poreikį;
 1. Suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės sklypus, suformuoti bendro naudojimo teritorijų, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei

                 kitus žemės sklypus.

              Planavimo procese SPAV atliekamas nebus;

              Planavimo procese koncepcija nebus rengiama.

Planavimo organizatorius:          Anykščių  rajono savivaldybės administracijos direktorius

                                                       (J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, tel.8 381 42315). 

Plano rengėjas:          UAB „Archinova“ filialas „ER projektai“, Tilžės g. 170-420, LT 76351 Šiauliai,

                                     tel.  (41) 522 411, mob. Tel.8 698 77238, el. paštas: ruta@rprojektai.lt

Informacija teikiama:  apie planavimo eigą ir darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano  iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , proceso Nr. K-VT- 34-17-512.

            Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2018-11-19, 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt , Anykščių rajono  savivaldybės patalpose, J.Biliūno g. 23, Anykščiai  ir plano rengėjo patalpose.

            Vieša

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •