Informacija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad  Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 10805), Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u.k.10811) individualūs apsaugos reglamentai (patvirtinti 2018-02-19 Nr.7-KP-01, 2017-02-14 Nr.7-KP-01) bei jų tvirtinimo aktai ( 2018-02-20 Nr.7-KP-02, 2017-02-15 Nr.7-KP-02) pripažinti netekusiais  galios  (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10805), esančios Vilniaus g. Anykščių m.,  Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas ir registruoti Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10811), esančios Anykščių g,, Kurklių mstl.,  Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas ir registruoti Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)


Patvirtinti 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai

Informuojame, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos  direktoriaus 2021-01-11 įsakymais Nr. Į-4, Nr. Į-6 patvirtinti Kultūros paveldo centro ir Kultūros paveldo departamento teritorinių skyrių 2021 metų kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planai.

Pateikiame susipažinti objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašus – Nr. 1–4

Objektų, kuriems 2021 m. bus rengiami apskaitos dokumentų projektai, sąrašai:

1.Statinių ir vietovių, kuriems Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.

  1. Vietų, kurioms Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas.
  2. Kilnojamųjų kultūros vertybių ir dailės pobūdžio vertingųjų savybių, esančių kultūros paveldo statiniuose, kurioms Kultūros paveldo centras 2021 m. rengs aprašo projektus, sąrašas.
  3. Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2021 m. rengs apskaitos dokumentaciją, sąrašas.

Išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų projektų rengimą bei terminus teikia Kultūros paveldo centras www.kpc.lt ir Kultūros paveldo departamento  teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijoje yra objektas, adresu www.kpd.lt.

Patvirtintuose planuose 2021 m. numatoma parengti ir Anykščių rajono kultūros paveldo objektų apskaitos dokumentaciją. Pateikiame sąrašą  kultūros paveldo vertybių, esančių  Anykščių rajono teritorijoje, kuriems bus rengiami apskaitos dokumentai:

Andrioniškio Šv. Petro ir Šv. Povilo bažnyčia (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17235),  Bažnyčios g. 2, Andrioniškio mstl., Anykščių r. sav.

Judinio pilkapynas (unikalus kodas kultūros vertybių registre 3223), Judinio k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Judinio pilkapynas II (unikalus kodas kultūros vertybių registre 3224), Judinio k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Kurklių, Užušilių pilkapynas ( unikalus kodas kultūros vertybių registre 25973), Užušilių k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Kurklių pilkapynas vad. švedkapiais (unikalus kodas kultūros vertybių registre 876), Užušilių k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Liudiškių senovės gyvenvietė (unikalus kodas kultūros vertybių registre 17150), Liudiškių k., Anykščių sen., Anykščių r. sav.

Miškinių pilkapynas ( unikalus kodas kultūros vertybių registre 16275), Miškinių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta ir Vytauto apygardos Vaižganto rinktinės, Gintaro tėvūnijos vadavietė,  Šilagalių k., Andrioniškio sen.,  Anykščių r. sav.

Lietuvos partizano Steponjo Šukio-Mauzerio kautynių ir žūties vieta, Šimonių giria, Juodeglynio vnk., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

Svėdasų valsčiaus pirmoji partizanų štabo slėptuvė-bunkeris, Kušlių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

Vikonių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizano Broniaus Bražiūno-Vaidilos, (bei) partizanų ryšininkės Zofijos Baronaitės-Mašauskienės kapas, Vikonių k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (slėptuvė-bunkeris) (P. Kukta-Girininkas, J. Juras-Žilvinis ir kt.), Kurklių šilas, Kurklių I k., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (slėptuvė-bunkeris) (Alfonsas Aukštuolis-Erelis, Česlovas Krikščiūnas-Tautvydas ir kt.), Kurklių šilas, Kurklių I k., Kurklių sen.  Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų stovyklos vieta (Kazimiero Tūbio-Žvalgo būrio 3-ys slėptuvės bunkeriai), Kurklių šilas, Kurklių I k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos laisvės armijos Žaliosios rinktinės vadavietė, stovyklavietė ir kautynių vieta, Burbiškio k., Anykščių sen.,  Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų Broniaus Petronio-Uosio ir Broniaus Tylos-Kapitono kautynių ir žūties ir vieta,  Baltenių  k., Skiemonių sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Jonas Mitašiūnas, Jonas Butkus-Karklas, Antanas Šukevičius ), Repšėnų k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Antanas Jogėla-Ąžuoliukas, Danutė Dovydėnaitė-Laumė, Jonas Dagelis-Gintaras), Troškūnų miškas, Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizano Antano Blauzdžio-Konkurento kautynių ir žūties vieta,. Skauradų k., Troškūnų  sen., Anykščių r. sav.

Algimanto apygardos partizanų kautynių ir žūties vieta, Jackagalio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Aukštaitijos partizanų vadavietė 1951 05-08 (J. Kimštas-Žalgiris, Viktoras Sabaliauskas-Kirvis), Žviliūnų k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Petras Masilionis, Antanas Juodelis ir kt.), Žukauskų k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Kryžius, žymintis Lietuvos partizanų užkasimo vietą ir kapai (unikalus kodas kultūros vertybių registre 2752 ) Moliakalnio k., Kurklių sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (Jonas Slučka-Žalgiris (1921-1945), Jonas Binkis-Bilinis(1924-1945), Jonas Bajorūnas-Deimantas (1919–1945),  Dabužių I k., Kavarsko sen.,  Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų Edvardo Augulio ir Aniceto Paurazo kapai, Traupio kapinės, Traupio sen., Anykščių r. sav.

Lietuvos partizano Vinco Pesliako-Griausmo kautynių ir žūties vieta (Algimanto apygardos Merkio (?) būrio partizanas, g. 1902 m., 1953 08 20 nužudė agentai-smogikai), Rakutėnų k., Troškūnų sen.,  Anykščių r. sav.

Lietuvos partizanų užkasimo vieta ir kapai, Troškūnų mstl. Kapinės, Troškūnų sen., Anykščių r. sav.

Sodybų vieta (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10807), Knebių vns., Debeikių sen.,  Anykščių r. sav.

Sodyba I (unikalus kodas kultūros vertybių registre 1322 ), Žviliūnų k., Troškūnų sen.,  Anykščių r. sav.


​Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Debeikių valsčiaus pastato (unikalus kodas kultūros vertybių registre 2427), esančio J. Biliūno g. 48, Debeikių mstl., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas ir registruoti Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Laviškio dvaro svirno (unikalus kodas kultūros vertybių registre 57), esančio Ežero g. 4A Laviškio, k., Kavarsko sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas ir registruoti Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtinti Kunigiškių  I kaimo etnoarchitektūrinės sodybos (unikalūs kodai kultūros vertybių registre 1324, 37184, 37176), esančios Kunigiškių I k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., individualūs apsaugos reglamentai ir jų tvirtinimo aktai, kurie įregistruoti Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai bei jo tvirtinimo aktai (čia)


Sudaryti kultūros paveldo objektų sąrašai, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys kultūros vertybių registre 2020 m. (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Pelyšų I dvaro rūmų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 61), esančių Pelyšų I k., Viešintų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris įregistruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtinti Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10478), sodybos namo (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33364) sodybos svirno-vežiminės (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33453), esančių Griežionėlių k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav., individualūs apsaugos reglamentai, kurie registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai bei jų tvirtinimo aktai (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Kunigiškių pradinės mokyklos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10813), esančios Kunigiškių g.16,Kunigiškių I k., Svėdasų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Rašytojos  Bronės Buivydaitės namo (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16972), esančio Vilniaus g.21, Anykščių m., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Pastato (unikalus kodas kultūros vertybių registre 38593), esančio Tilto g.3, Anykščių m., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos planuodamas kultūros paveldo apskaitą, sudarė kultūros paveldo objektų, kuriems bus rengiama apskaitos dokumentacija ir tikslinami duomenys Kultūros vertybių registre 2019 m., sąrašus. Šie sąrašai paskelbti Kultūros paveldo internetinėje svetainėje adresu http://www.kpd.lt/news/4014/158/Patvirtintas-Kulturos-paveldo-departamento-2019-m-apskaitos-dokumentacijos-rengimo-planas.html  

Taip pat sudarytas ir Anykščių rajono kultūros paveldo objektų, kuriems 2019 m. numatoma  parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektus, sąrašas. Norintys su juo susipažinti gali  (čia)

Didžiajai daliai kultūros paveldo objektų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktus rengia Kultūros paveldo centro specialistai, norėdami gauti išsamesnę informaciją apie konkrečių objektų apskaitos dokumentų rengimą bei terminus, galite duomenis peržiūrėti adresu: www.kpc.lt


 

 

 

 

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Kurklių II dvaro malūno (unikalus kodas kultūros vertybių registre 56), esančio S. Kairio g.3  g.  Kurklių II k.,  Kurklių sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Kavarsko senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 40616), esančių Laukų g.  Kavarsko vs. Kavarsko sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Kavarsko žydų pirmųjų senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 38013), esančių P. Raudonikio  g.  Kavarsko m.,  Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtinti poeto Antano  Baranausko ir rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio sodybos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 38500), namo (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10476), klėties ( unikalus kodas kultūros vertybių registre 10475), Antano Žukausko-Vienuolio kapo (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10477), esančių A. Vienuolio g.2 Anykščių m., individualūs apsaugos reglamentai, kurie registruoti Kultūros vertybių registre.

Kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai bei jų tvirtinimo aktai (čia)


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Sabaliūnų kaimo senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 12363), esančių Sabaliūnų  k., Andrioniškio sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 40428), esančių K. Inčiūros g., Troškūnų m.,Troškūnų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Pienagalio senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33340), esančių Pienagalio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Kiaušagalio  senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33338), esančių Kiaušagalio k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Bareišių senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33336), esančių Bareišių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Karčių senųjų kapinių (unikalus kodas kultūros vertybių registre 33337), esančių Karčių k., Troškūnų sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10805), esančios Vilniaus g., Anykščių m., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre. Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Janapolio dvaro sodybos fragmentų (unikalus kodas kultūros vertybių registre 54), esančių Janapolio k., Traupio sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre.
Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 10811), esančios Anykščių g. Kurklių mstl., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre.
Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Šeimyniškėlių piliakalnio su papiliais ir gyvenviete (unikalus kodas kultūros vertybių registre 1886), esančio J. Biliūno g. 123 Anykščių m., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre.
Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia )


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Stepono Kairio gimtinės vietos (unikalus kodas kultūros vertybių registre 23133), esančios Užunvėžių g. 2, Užunvėžių k., Kurklių sen., Anykščių r. sav., individualus apsaugos reglamentas, kuris registruotas Kultūros vertybių registre.
Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)
 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad patvirtintas Kurklių sinagogos (unikalus kodas 37596), esančios S. Nėries g.4A Kurklių miestl., Kurklių sen., individualus apsaugos reglamentas, kuris yra registruotas Kultūros vertybių registre.
Kultūros paveldo objekto individualus apsaugos reglamentas bei jo tvirtinimo aktas (čia)

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •