Informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams tvarka

 

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS OFICIALIOS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2013 m. spalio 16 d. Nr. 1-AĮ-655
Anykščiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2000, Nr. 75-2272), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) ir Oficialios valstybės ir savivaldybių, valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų informacijos registravimo bei pateikimo žmonėms ar viešosios informacijos rengėjams tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1391 (Žin., 1996, Nr. 116-2720), nuostatas bei siekdamas užtikrinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos viešumą, gerinti ryšius su visuomene bei užtikrinti oficialios informacijos sklandų ir savalaikį pateikimą:
1. T v i r t i n u Anykščių rajono savivaldybės administracijos oficialios informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašą (pridedama).
2. Į p a r e i g o j u Bendrojo ir juridinio skyriaus vyriausiąją specialistę Editą Zelevaitę su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu tvarkos aprašu supažindinti Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojus.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.


Administracijos direktorius Audronius Gališanka
2019-01- 2019-01-
V. Juciuvienė G. Nargelienė
2013-10- 2013-10-
Parengė V. Ros Garcia
2013-10-


PATVIRTINTA
Anykščių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2013 m. spalio 16 d. įsakymu Nr.1-AĮ-655

2015 m. rugpjūčio 17 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS OFICIALIOS INFORMACIJOS SURINKIMO IR TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos oficialios informacijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašas (toliau - aprašas) nustato oficialios informacijos iš Anykščių rajono savivaldybės administracijos surinkimo ir teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams formą, tvarką ir būdus bei šią informaciją surenkančių bei teikiančių Anykščių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, funkcijas.
2. Šio aprašo tikslas - užtikrinti Anykščių rajono savivaldybės / Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) veiklos viešumą, gerinti ryšius su visuomene bei užtikrinti oficialios informacijos apie Anykščių rajono savivaldybės administracijos (toliau - Savivaldybė) veiklą pateikimą laiku.
3. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 71-1706; 2006, Nr. 82-3254), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008), Oficialios valstybės ir savivaldybių, valdžios ir valdymo institucijų bei kitų biudžetinių organizacijų informacijos registravimo bei pateikimo žmonėms ar viešosios informacijos rengėjams tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr. 1391 (Žin., 1996, Nr. 116-2720), ir kitais teisės aktais.
4. Aprašas taikomas Anykščių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal savo kompetenciją renkantiems ir teikiantiems informaciją apie Savivaldybės veiklą.
5. Oficiali informacija apie Savivaldybės veiklą teikiama laikantis šių principų:
5.1. informacijos išsamumo, reiškiančio, kad turi būti pateikta visa pagal teisės aktus teiktina jo viešosios informacijos rengėjo prašymo turinį atitinkanti informacija;
5.2. tikslumo, reiškiančio, kad teikiama informacija turi atitikti Anykščių rajono savivaldybės administracijos disponuojamą informaciją;
5.3. teisėtumo, reiškiančio, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiksmai teikiant informaciją grindžiami šiuo aprašu, įstatymais ar kitais teisės aktais;
5.4. objektyvumo, reiškiančio, kad Anykščių rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, teikdami informaciją turi būti nešališki ir objektyvūs.
6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme vartojamas sąvokas.


II. INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS SUBJEKTAI


7. Anykščių rajono savivaldybės administracijoje oficialią informaciją apie Savivaldybės veiklą teikia:
7.1. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, Anykščių rajono savivaldybės administracijos skyrių vedėjai pagal savo kompetenciją, struktūrinių padalinių vadovai, valstybės tarnautojai tiesiogiai pavaldūs administracijos direktoriui;
2015 m. rugpjūčio 17 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.
7.2. Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyriaus specialistas ryšiams su visuomene (toliau - Specialistas);
7.3. kitas administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
8. Neįgalioto asmens pateikta informacija apie Savivaldybės veiklą yra to asmens asmeninė nuomonė.


III. INFORMACIJOS TEIKIMO FORMA IR TVARKA


9. Oficialios informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams formos:
9.1. pranešimas spaudai;
9.2. vaizdo ir (ar) garso įrašas;
9.3. spaudos konferencija;
9.4. trumpoji spaudos konferencija;
9.5. interviu viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams;
9.6. atsakymai raštu ar žodžiu į viešosios informacijos rengėjų paklausimus;
9.7. pranešimas (apie renginį, Anykščių rajono savivaldybės administracijos darbuotojų kaitą ar kitką), teikiamas Anykščių rajono savivaldybės internetiniame puslapyje.
10. Anykščių rajono savivaldybės administracijos parengti pranešimai apie Savivaldybės veiklą teikiami rajono, regioninei arba šalies žiniasklaidai, atsižvelgiant į jos pobūdį ir aktualumą.
11. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų atvykimas į Anykščių rajono savivaldybės administraciją rengti reportažų, filmuoti ar / ir fotografuoti derinamas su Specialistu ar Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.
12. Viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai prašymus pateikti informaciją teikia teisės aktų nustatyta tvarka.
12‘ Viešosios informacijos rengėjai ir (ar) skleidėjai paklausimus juos dominančiomis temomis Savivaldybei gali teikti raštu pagal nustatytą „Vieno langelio" tvarką arba elektroniniu paštu Specialistui.
 2015 m. rugpjūčio 17 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.
13. Gavus viešosios informacijos rengėjo ar skleidėjo rašytinį prašymą pateikti informaciją, Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius jį nukreipia Specialistui ir pagal kompetenciją Anykščių rajono savivaldybės struktūrinio padalinio vadovui arba valstybės tarnautojui, nepriklausančiam struktūriniams padaliniams, kad šis paruoštų atsakymus (-ą):
13.1. Jei atsakymai (-as) nereikalauja papildomų duomenų surinkimo, analizės ar apibendrinimo, jis (-ie) Specialistui turi būti pateikiami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo valandas elektroniniu paštu arba raštu (jei reikia, pridedant papildomus dokumentus);
2015 m. rugpjūčio 17 d.. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.
13.2. Jei reikia kaupti papildomus duomenis - ne vėliau kaip per 3 dienas.
2015 m. rugpjūčio 17 d.. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.
13‘ Specialistas, gavęs viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo klausimus elektroniniu paštu, juos užregistruoja „Viename langelyje", o Administracijos direktorius nukreipia klausimus pagal kompetenciją struktūrinių padalinių vadovams arba valstybės tarnautojams, kad šie paruoštų atsakymą ir perduotų jį Specialistui 13.1. ir 13.2. papunkčiuose nustatyta tvarka ir terminais.
 2015 m. rugpjūčio 17 d.. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.
14. Specialistas oficialią informaciją viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams teikia pirmenybę teikdamas informacijos teikimui internetu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis:
14.1. jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų - ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;
14.2. jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomus duomenis - ne vėliau kaip per savaitę.
15. Parengta informacija viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams teikiama su pastaba, kad ją skelbiant būtų nurodomas informacijos šaltinis.
16. Savivaldybės struktūrinių padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai viešinimui paruoštą informaciją apie jų organizuojamus renginius elektroniniu paštu teikia Specialistui, kuris šią informaciją viešina Savivaldybės internetinėje svetainėje ir (ar) visuomenės informavimo priemonėse.
 2015 m. rugpjūčio 17 d.. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.

17. Anykščių rajono savivaldybė turi teisę atsisakyti pateikti asmenims jų prašomą informaciją, jeigu prašymas, pateiktas nesilaikant įstatymo (LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO) nustatytų reikalavimų. Įstaiga gali atsisakyti teikti informaciją, jeigu:

17.1   pagal pareiškėjo prašymą reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis;

17.2   prašymo turinys yra nekonkretus;

17.3   tas pats pareiškėjas pakartotinai prašo tos pačios informacijos;

17.4   prašoma informacija jau buvo viešai paskelbta; tokiu atveju įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos nurodo pareiškėjui jos paskelbimo šaltinį;

17.5   jeigu įstaiga tam tikros informacijos rinkimą ir tvarkymą nutraukia pasikeitus įstaigos funkcijoms ar dėl kitų priežasčių;

17.6   atsisakius pateikti informaciją, pareiškėjui išsiunčiamas apie tai pranešimas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis ir apskundimo tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


17. Visuomenės informavimo priemonei iškraipius pateiktos informacijos turinį ir paskelbus tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri pažeidžia Savivaldybės dalykinę reputaciją, Specialistas turi teisę surašyti motyvuotą paneigimą ir suderinęs jį su Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi, išsiųsti visuomenės informavimo priemonei, reikalaujant, kad šią informaciją paskleidusi visuomenės informavimo priemonė tokį paneigimą paskelbtų.
18. Specialistas užtikrina, kad galutinė viešosios informacijos rengėjams ar skleidėjams siunčiama informacija būtų aiški, suprantama ir pateikta viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams išsamiai ir laiku.
 2015 m. rugpjūčio 17 d.. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. AĮ-516 redakcija.


 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •