Kokybės politika

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                        Anykščių rajono savivaldybės

                                                                                                                                                                             administracijos direktoriaus

                                                                                                                                                                             2021 m.  liepos 8 d.

                                                                                                                                                                              įsakymu Nr. 1-AĮ-592

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KOKYBĖS POLITIKA

 1. Anykščių rajono savivaldybės administracija (toliau – Įstaiga), pripažindama tarptautinį Kokybės vadybos sistemos standartą ISO 9001 ir veikdama pagal jį, gerina verslui skirtų paslaugų Anykščių rajone kokybę, viešųjų ir administracinių paslaugų teikimą gyventojams, skatina darnų vystymąsi, partnerystę ir bendradarbiavimą, įgyvendina kokybės vadybos metodus, tobulina procesų kokybę ir įsipareigoja:
  • siekti, kad tiesioginiams paslaugų gavėjams būtų teikiamos aukštos kokybės administracinės paslaugos;
  • tenkinti viešąjį interesą, atsižvelgiant į kitų suinteresuotų šalių poreikius;
  • užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (toliau – Darbuotojų) dalyvavimą procese ir atsakomybę.
 2. Įstaiga užtikrina kokybės valdymo sistemos veikimą šiomis pagrindinėmis kryptimis:
  • Vadovų veikla. Vadovai padeda politikams formuoti viešąją politiką, teikdami analizės, horizontaliojo tyrimo arba įžvalgų pagrindu parengtus patarimus, taip pat atsako už šios politikos įgyvendinimą Anykščių rajone. Vadovai perteikia organizacijai tokias vertybes, kaip teisėtumas, skaidrumas, teisingumas ir nešališkumas.
  • Strategija ir planavimas. Renkama informacija apie esamus ir būsimus suinteresuotųjų šalių poreikius, numatomas poveikis ir veiklos rezultatai, surenkama patikima informacija apie visų suinteresuotųjų šalių požiūrį, kritiškai stebimas strategijos ir planavimo įgyvendinimas, laiku atnaujinamos technologijos, diegiamos ir taikomos naujovės, padedančios kurti naujas, tobulesnes paslaugas gyventojams.
  • Komandinis darbas. Darbuotojai yra pats svarbiausias Savivaldybės administracijos turtas. Pagarba, dialogas, galimybių, sąlygų sudarymas, kvalifikacijos kėlimas, saugios ir sveikos aplinkos suteikimas lemia Darbuotojų įsipareigojimą organizacijai ir dalyvavimą, tobulinant organizacinę kultūrą. Administracija numato strateginius tikslus, atsižvelgiant į žmogiškuosius išteklius. Užtikrinamas visuotinis Darbuotojų dalyvavimas paslaugų kokybės gerinimo procese.
  • Integralios ir rezultatyvios sistemos sukūrimas, siekiant atitikti taikomus reikalavimus. Kuriama ir palaikoma sistema, kuri jungia į bendrą visumą procesus, informaciją ir žinias, planavimą, biudžetą, atskaitomybę ir visų padalinių veiklą.
  • Kokybės kriterijų nustatymas. Plėtojama ir įgyvendinama partnerystė su gyventojais ir suinteresuotomis šalimis, aiškiai apibūdinami kokybės reikalavimai kiekvienam padaliniui ir kiekvienai paslaugai, atsižvelgiant į Savivaldybės misiją ir gyventojų, Darbuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių apklausų rezultatus.
  • Nuolatinis gerinimas. Planingai ir periodiškai atliekamas veiklos vertinimas ir pasiektų rezultatų pagrindu sudaromas gerinimo veiksmų planas, kurio įgyvendinime dalyvauja savivaldybės Darbuotojai, siekiant tęstinio kokybės vadybos sistemos gerinimo proceso, atsižvelgiant į LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Už veiklos vertinimą ir jos gerinimą atsakingas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.
 3. Anykščių rajono savivaldybės administracijos įsipareigojimai:
  • Administracijos direktorius įsipareigoja numatyti konkrečius uždavinius, atitinkančius Įstaigos misiją ir viziją, siekti šių uždavinių įgyvendinimo bei kas dvejus-trejus metus, peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų efektyvi.
  • Administracijos Darbuotojai siekia, kad jų veikla atitiktų Įstaigos kokybės politikos nuostatas ir dalyvauja tikslų įgyvendinime.
 4. Kokybės politikos gairės skelbiamos viešai, yra žinomos ir suprantamos visiems Anykščių rajono savivaldybės administracijos Darbuotojams.
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •