Turto pardavimas

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

       Anykščių rajono savivaldybė skelbia Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ dalininkų teisių pardavimą viešojo aukciono būdu.

       Informacija apie viešąją įstaigą:

       Viešoji įstaiga ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“, kodas 300010823, buveinė Ateities  g. 23, Ignalinos m.

      Veiklos tikslai: daryti įtaką regiono veiklos procesui ir kartu išnaudoti galimybes, kurias jis suteikia, įtraukiant į Euroregiono „Ežerų kraštas“ veiklą atskirus gyventojus, organizacijas ir savivaldybes, bendradarbiaujant šalies nacionaliniu lygiu.

       Anykščių rajono savivaldybei priklausantis dalininko kapitalas 2021-01-01 – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).

       Dalininkų skaičius – 8.

       Anykščių rajono savivaldybė viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ dalininkų susirinkime balsuojant turi 1 iš 8 balsų.

       Su viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ ataskaita ir visuotinio dalininkų susirinkimo patvirtintu paskutiniu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti Anykščių rajono savivaldybės administracijoje (J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 201 kabinete arba Registrų centro duomenų bazėje).

       Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ dalininkų teisių pradinė pardavimo kaina – 0,29 Eur (dvidešimt devyni centai).

       Viešojo aukciono būdu Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ dalininkų teisių pardavimo vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės administracija (kodas 188774637, J. Biliūno g. 23, Anykščių m.).

       Minimalus kainos didinimo intervalas – 1 Eur (vienas euras).

       Aukciono dalyviai registruojami Anykščių rajono savivaldybės administracijoje (J. Biliūno g. 23, Anykščiuose, 201 kab.) 2021 m. spalio 8 d. nuo 9 iki 1045 val. Registruodamasis aukciono dalyviu fizinis asmuo nurodo – vardą, pavardę, dokumento, patvirtinančio asmens tapatybę, pavadinimą ir numerį, o juridinis asmuo, organizacija, jų filialai ir atstovybės – pavadinimą, kodą, buveinę ir įgalioto asmens vardą, pavardę.

       Viešasis aukcionas Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ dalininkų teisių pardavimui įvyks Anykščių rajono savivaldybės administracijos patalpose (J. Biliūno g. 23, Anykščių mieste, 212 kab.) 2021 m. spalio 8 d. 11 val.

       Kontaktinis asmuo pasiteirauti Vilma Vilkickaitė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja, adresas – J. Biliūno g. 23, Anykščių m., 212 kab., tel. (8 381) 58 054, el. paštas vilma.vilkickaite@anyksciai.lt.

       Sąlygos žiūrovo teisėmis stebėti aukcioną nebus sudarytos.

       Aukciono laimėtojas už aukcione įsigytas dalininko teises atsiskaito per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo duomenų mokėjimo pavedimui suformuoti pranešimo gavimo.

       Dalininko teisių pirkimo-pardavimo sutartį Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-225 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos ,,Euroregiono Ežerų kraštas direktorato biuras“ dalininko teisių pardavimo“ įgaliotas pasirašyti Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius.


ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SKELBIMAS

         Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia pripažinto nereikalingu Anykščių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio šiuo metu Anykščių rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomo trumpalaikio materialiojo turto pardavimą viešame prekių aukcione:

BūklėAnykščių rajono savivaldybė viešame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą


Anykščių rajono savivaldybė viešame aukcione parduoda nekilnojamąjį turtą


El. aukcionų procedūrų aprašas

Parduodamų objektų sąrašas


Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo vieši aukcionai vykdomi Valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimu Nr. 1178 (TAR, 2014, Nr. 2014-15252).

Pateikiamų dokumentų sąrašas juridiniams asmenims:

Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/ vardas, pavardė, buveinė/ gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks asmuo privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;
 6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 7. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir dokumentus, įrodančius atliktą registracijos mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą.

Pateikiamų dokumentų sąrašas fiziniams asmenims:

 1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas/ vardas, pavardė, buveinė/ gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);
 2. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);
 3. Asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir dokumentus, įrodančius atliktą registracijos mokesčio ir garantinio įnašo apmokėjimą.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ PARDAVIMO VIEŠAME AUKCIONE ŽIŪROVO BILIETO ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS

 1. Anykščių rajon savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Anykščių rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione (toliau – Aukcionas) žiūrovo bilieto įsigijimą ir žiūrovo bilieto formos nustatymą.
 2. Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti Aukciono žiūrovai. Jie į Aukciono vykdymo patalpą įleidžiami tik su įsigytais žiūrovo bilietais.
 3. Kiekvienam Aukcionui stebėti perkamas atskiras žiūrovo bilietas.
 4. Žiūrovo bilieto kaina – 10 Eur. Pinigai už bilietą pervedami į Anykščių rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT167182100000130648, AB Šiaulių bankas..
 5. Aukciono žiūrovas, sumokėjęs už žiūrovo bilietą, su apmokėjimą patvirtinančių dokumentu kreipiasi į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyrių (102 kab.), J. Biliūno g. 23, Anykščiai, Aukciono dalyvių registracijos metu, kur jam bus išduotas žiūrovo bilietas.
 6. Aukciono komisija turi teisę iš patalpos, kurioje vyksta Aukcionas, pašalinti trukdančius vykdyti Aukcioną žiūrovus.

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •