SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ, TURINČIŲ KOMPETENCIJŲ FINANSŲ, STATYBOS, STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SRITYSE, ATRANKOS UŽIMTI UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ANYKŠČIŲ KOMUNALINIO ŪKIO VALDYBOS NARIŲ VIETAS

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMŲ KANDIDATŲ, TURINČIŲ KOMPETENCIJŲ FINANSŲ, STATYBOS, STRATEGINIO...

    Uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis, bendrovės kodas 154111083, buveinės adresas Gegužės g. 47, Anykščių m.

    Informacija apie bendrovę patalpinta uždarosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio interneto svetainėje adresu: http://www.anykom.lt.

 1. Skelbia kandidatų į valdybos narius atranką:

    1.1. kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) srityje, vietą;

    1.2. kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją statybos srityje, vietą;

    1.3. kandidato į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją strateginio planavimo ir valdymo srityje, vietą.

 1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

     2.1. paštu (registruotu laišku) arba asmeniškai adresu: uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis, Gegužės g. 47, Anykščių m., įėjimas iš gatvės pusės, II aukštas, sekretorės kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais 800–1700 val., penktadieniais 800–1545 val., pietų pertrauka 1200–1245 val.;

     2.2. elektroniniu paštu: info@anykom.lt, patvirtinęs dokumentus saugiomis elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais;

     2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: uždaroji akcinė bendrovė Anykščių komunalinis ūkis, Gegužės g. 47, LT-29107 Anykščių m.

 1. Atrankos būdas: pokalbis.

      Atranką vykdys Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

 1. Konkretus laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamasi bendrovės valdybos narius: 4 (ketverių metų kadencija).
 2. Kandidatai turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

      5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

      5.2. neatimta ir neapribota kandidatų teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

      5.3. per pastaruosius 5 (penkis) metus kandidatai nėra atšaukti iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

      5.4. kandidatai nėra asmenys, kuriems nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmenys, kurie yra tokio akcininko atstovas.

 1. Kandidatai turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

      6.1. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) sityje kompetenciją, vietą asmuo turi:

      6.1.1. turėti aukštąjį finansų arba audito srities išsilavinimą arba 3 (trejų) metų darbo patirtį juridinio asmens finansininku, darbo finansų konsultavimo, finansinių paslaugų, audito srityse;

      6.1.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą;

      6.1.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

      6.1.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

      6.2. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio statybos srities kompetenciją, vietą asmuo turi:

       6.2.1. turėti statybos inžinerijos krypties aukštąjį išsilavinimą arba 3 (trejų) metų darbo patirtį statybos inžinerijos srityje;

       6.2.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą;

       6.2.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

       6.2.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

         6.3. kandidatuojantis į valdybos nario, turinčio strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją, vietą asmuo turi:

         6.3.1. turėti 3 (trejų) metų darbo patirties juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu, darbo strateginio planavimo arba juridinio asmens struktūrinio padalinio valdymo srityse patirtį;

         6.3.2. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius bendrovės veiklą;

         6.3.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

         6.3.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 1. Kandidatas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

          7.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos savivaldybės valdomos bendrovės, į kurią pretenduoja, ir susijusios bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas, ir paskutinius (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti iš bendrovės gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

          7.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;

          7.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos negali turėti ir per praėjusius 3 (trejus) metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas, ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris iš bendrovės negauna jokių pajamų (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);

          7.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

          7.5. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti bendrovės, į kurios kolegialaus organo vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytojas ar savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos darbuotojas ir paskutinius 3 (trejus) metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

         7.6. kandidatas neturi būti ėjęs bendrovės, į kurią pretenduoja, kolegialaus organo nario pareigų 2 (du) iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;

         7.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau einantis 3 (trijų) ar daugiau savivaldybės valdomų bendrovių kolegialių organų sudėtyje.

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

         8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

        8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

        8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

        8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

        8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

         8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).      

 1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

          Kandidatas teikia dokumentus uždarajai akcinei bendrovei Anykščių komunaliniam ūkiui 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo Anykščių rajono savivaldybės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2019 m. birželio 3 d.

 1. Uždarosios akcinės bendrovės Anykščių komunalinio ūkio kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

ekonomistė Daiva Valeikienė, tel. (8 381) 51 478, el. p. info@anykom.lt

viešųjų pirkimų specialistė Sandra Šablevičiūtė, tel. (8 381) 42 630, el. p. s.sableviciute@anykom.lt.

 1. Kita informacija:

          Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusių kandidatų gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatų, jeigu teisės aktuose nėra nustatytas tokios informacijos gavimo privalumas.

PRIDEDAMA:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).
© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •