Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje 2022 m. tvarka

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano...

   Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas), patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-374 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) pradeda įgyvendinti Priemonę.

Šiais metais Savivaldybei Priemonės įgyvendinimui  skirta 16334 Eur.

   Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

   Priemonės įgyvendinimą organizuos Savivaldybė  paskelbdama atrankos konkursą atskiru pranešimu.

   Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti sutarties su projekto vykdytoju pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.
Savivaldybės tvarkos aprašo nustatyta tvarka įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti visų dešimties Savivaldybės seniūnijų ir šešių Anykščių miesto seniūnaitijų aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-385 „Dėl lėšų paskirstymo vienuolikai teritorijų, didžiausios ir mažiausios vienam projektui galimos skirti valstybės biudžeto lėšų sumos, įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, nustatymo“ paskirstytos lėšos vienuolikai teritorijų ir nustatyta didžiausia ir mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma kiekvienoje teritorijoje.

   Priemonei įgyvendinti Savivaldybėje bus sudaroma viena Vertinimo komisija iš septynių komisijos narių: keturi seniūnaičiai, du Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos deleguoti asmenys ir vienas Savivaldybės administracijos atstovas. Vertinimo komisija savarankiškai organizuos savo darbą, vertins paraiškas, priims sprendimus dėl konkrečių projektų finansavimo dešimtyje Savivaldybės seniūnijų ir šešiose Anykščių miesto seniūnaitijų teritorijose.

   Savivaldybės administracija sudarys sutartis su pareiškėjais, vykdys Priemonės įgyvendinimo stebėseną, tikrins projektų veiklų įgyvendinimą, skirtų lėšų tikslinį panaudojimą, jų teisėtumą, tinkamumą, teiks ataskaitas Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie LR SADM ir kt.

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMO EIGA:

 1. VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMAS

Į Vertinimo komisiją išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoja reikalingą seniūnaičių skaičių, nevyriausybinių organizacijų taryba – nevyriausybinių ir / ar bendruomeninių organizacijų atstovus, Savivaldybės administracijos direktorius – administracijos atstovą. Vertinimo komisijos personalinė sudėtis tvirtinama Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 1. KVIETIMAI

Savivaldybės administracija, pasirašiusi Valstybės lėšų naudojimo sutartį su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie LR SADM, paskelbia I etapo projektų atrankos konkursą (kurio terminas ne trumpesnis kaip 20 kalendorinių dienų) teikti paraiškas pagal tinkamų finansuotinų veiklų sąrašą. Jei po I kvietimo lieka nepanaudotų konkrečiai teritorijai Priemonei įgyvendinti skirtų lėšų, organizuojamas II etapo kvietimas, kurio paraiškų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 14 kalendorinių dienų.

 1. PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Savivaldybės administracija administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimo etape tikrina, ar paraiškos atitinka visus nurodytų formaliųjų kriterijų reikalavimus. Projektų naudos ir kokybės vertinimo etape, kurį atliks Vertinimo komisija, bus įvertinami projektai pagal turinį, naudą, apskaičiuojant kiekvienai paraiškai skirtų balų vidurkį ir reitinguojant projektus balų mažėjimo tvarka.

 1. SPRENDIMAS FINANSUOTI
  Savivaldybės administracijos direktoriaus priima sprendimą dėl atrinktų labiausiai atitinkančių bendruomenės narių (gyventojų) viešuosius poreikius ir interesus projektų finansavimo.
 2. FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS
  Su projekto vykdytojais Savivaldybės administracija pasirašo projektų įgyvendinimo sutartis.
 3. PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA

   Projektų vykdytojai įgyvendina veiklas ir siekia projektuose užsibrėžtų tikslų bei rezultatų. Savivaldybės administracija vykdo projektų kontrolę veiklų įgyvendinimo metu, tikrina, ar skirtos lėšos naudojamos laikantis projektų įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

KONSULTACIJA IR METODINĖ PAGALBA

Viso Priemonės įgyvendinimo metu konsultacijas ir metodinę pagalbą telefonu, elektroninėmis priemonėmis Vertinimo komisijoms / projektų pareiškėjams / vykdytojams darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. teikia:

Priemonės įgyvendinimo Savivaldybėje koordinatorė – Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

Priemonės įgyvendinimo Savivaldybėje finansininkė – Savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriaus specialistė Rasa Genienė (el. p. rasa.geniene@anyksciai.lt, tel. (8 381) 42316).
Kviečiame Anykščių rajono bendruomenines organizacijas aktyviai įsitraukti į vietos bendruomenių organizacijų veiklą ir aktyviai dalyvauti įgyvendinant Priemonę 2022 m., skirtą bendruomenių stiprinimui Savivaldybėje.


Dokumentai:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e1fb7f10afe511ec8d9390588bf2de65
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c548c280b56f11ec8d9390588bf2de65

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •