Priimamos paraiškos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti Anykščių rajone

Priimamos paraiškos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinėms priemonėms diegti Anykščių rajone

Anykščių rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Finansinės paramos, diegiant Anykščių rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-08-21 įsakymu Nr. 1-A1-530, kiekvienas žemės sklypo (tiek miško, tiek žemės ūkio paskirties), kuriame medžioklė neuždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs diegti žemės sklype medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencines priemones, iki š. m. gegužės 1 d. gali teikti paraiškas ir gauti finansavimą numatytoms priemonėms įgyvendinti. Vėliau pateiktos paraiškos nebus vertinamos.
Laiku pateiktas paraiškas planuojamoms prevencinėms priemonėms įgyvendinti vertina Anykščių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu (2015-09-11 Nr. 1-AĮ-582) sudaryta paraiškų vertinimo komisija. Apie numatytas skirti lėšas prevencinių priemonių diegimui kompensuoti paraiškas pateikę žemės sklypų savininkai, valdytojai ir naudotojai informuojami po sprendimo skirti lėšas priėmimo. Finansavimas pareiškėjui teikiamas išlaidų kompensavimo būdu.
Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos prevencines priemones, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos:
• repelentų pirkimas;
• želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
• želdinių ir žėlinių aptvėrimo tvoromis ir atlikti šiuos darbus reikalingų medžiagų pirkimas;
• medeliams (miško tikslinėms medžių rūšims vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1 199 „Dėl miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų“ patvirtintais miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais) individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
• laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas pamiškėse;
• specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
• papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
• miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
• neperspektyvių bebraviečių ardymo darbai;
• kitos priemonės, padedančios išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.
Paraiškų vertinimo komisija 2018 m. nustatė prioritetą paraiškoms, kuriomis bus siekiama išvengti vilkų daromos žalos.
Paraiškos priimami adresu: Anykščių rajono savivaldybės administracija J. Biliūno g. 23.
Informacija telefonu (8 381) 5 81 47.

Paraiškos ir atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto formos;

Finansinės paramos teikimo tvarkos aprašas.

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •