ANYKŠČIŲ DARŽELIŲ MODERNIZAVIMUI PASIRINKTA VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ

ANYKŠČIŲ DARŽELIŲ MODERNIZAVIMUI PASIRINKTA VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ

   Liepos mėnesį posėdžiavusi Anykščių rajono savivaldybės taryba pritarė pirmajai viešojo ir privataus sektorių partnerystei Anykščiuose. Lietuvoje viešojo ir privataus sektorių partnerystės apibrėžimas yra nustatytas Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme – tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto įstatymų nustatyti bendradarbiavimo būdai, kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą. Anykščių rajono savivaldybės taryba pritarė projektų „Lopšelio-darželio „Žilvitis“ ir „Lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimui energijos taupymo tiekėjo pagrindu“ įgyvendinimui, pasitelkiant viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelį, kurio pagrindu privatus subjektas per metus modernizuos darželių energetinio efektyvumo infrastuktūrą ir užtikrins paskesnę modernizuotos infrastruktūros priežiūrą 11 metų. Už atliktus modernizavimo darbus ir priežiūrą privačiam subjektui numatytas sumas sumokės per 11 metų.

   Pagrindinis projektų uždavinys – kompleksiškai atnaujinti dviejų Anykščių rajono savivaldybės lopšelių-darželių pastatus įgyvendinant technines pastatų atnaujinimo priemones: modernizuoti šildymo, karšto vandens ir apšvietimo, vėdinimo sistemas, apšiltinti pastatų stogus, išorines sienas ir cokolio, pakeisti langus, duris ir kt. Tokiu būdu modernizuoti lopšelių-darželių „Žilvitis“ ir „Eglutė“ pastatus.

„Pasirinkta viešojo ir privataus sektorių partnerystė po ilgų diskusijų, nes tiesiog nėra kitos alternatyvos. ES lėšų darželių rekonstrukcijai nėra, savivaldybė skolintis negali, administracijos biudžetas ribotas, tokių darbų atlikti negali – per didelė našta. Sovietinės statybos pastatai sensta, juos rekonstruoti būtina. Pasirinktas rekonstrukcijos būdas leidžia modernizaciją padaryti greitai, per vienerius metus“, – teigia Anykščių rajono savivaldybės meras Sigutis Obelevičius. „Dvylikos metų laikotarpį lemia protingumo kriterijai ir konsultantų skaičiavimai. Į dvylikos metų laikotarpį išdėliojus dviejų darželių rekonstrukcijos sumas, rajono biudžetui nebus skausminga atsiskaityti su rangovais, juolab iš anksto biudžetą planuojant.  Didžiausi savivaldybės įsipareigojimai, žinoma, finansiniai. Visa kita išsprendžia privačios partnerystės esmė“, – tęsė Sigutis Obelevičius.

   Paklausta lopšelio-darželio „Žilvitis“ direktorė Virginija Padūmienė apie didžiausias identifikuotas problemas darželyje, kurias padės išspręsti projektas, neslėpė džiaugsmo dėl Tarybos pritarimo šiam projektui. „Darželis pastatytas 1983 metais ir pastatas niekada nebuvo kompleksiškai tvarkytas. Pastato išorė ypatingai blogos būklės: trupa ir byra lauko sienų plytos, kurios kelia didžiulį nesaugumą, pastato nuogrindos įgriuvusios, šilumos atžvilgiu yra nesandarios, todėl lankosi nuolatiniai svečiai – žalčiai. Dalies pastato sienų konstrukcijos yra avarinės būklės. Nekokybiška pastato šildymo sistema netolygiai šildo pastatą, nes neįmanoma sureguliuoti vienodo šildymo visuose korpusuose. Taip nėra užtikrinami higienos normose nustatyti šildymo normatyvai. Šalta grupėse, salėje, administracijos patalpose, temperatūra žiemos metu siekia vos 15–17 laipsnių.  Kadangi darželio sanitariniai mazgai buvo tvarkomi 10 metų ir skirtingų rangovų, šilto vandens sistema veikia prastai (vienur šyla geriau, kitur visai nešyla). Kaltųjų surasti neįmanoma, nes išsikvietus rangovus, jie mato tik savo remontuotą dalį, o ne bendrą sistemos veiklą. Mano nuomone, nesvarbu, koks yra projekto pavadinimas, iš kokių šaltinių gaunamas finansavimas, svarbu galutinis rezultatas – sutvarkytas, šiltas, saugus, jaukus, ekonomiškas pastatas, atitinkantis šiuolaikinės ugdymo įstaigos kriterijus. Priimtą sprendimą vertinu teigiamai ir labai teigiamai“, – pasakojo V. Padūmienė.

   Atsižvelgiant į vieną iš projekto pagrindinių tikslų – energijos efektyvumo sutvarkymą, darželio-lopšelio direktorė juokavo, sakydama, kad vaiką ir šiandieną galima išmokyti skaičiuoti, skaityti ir su parankinėmis priemonėmis: pagaliukais suskaičiuoti, smėlyje lazdele rašyti. „Dar niekas neuždraudė rašyti ir su žąsies plunksna, bet naudojamės šiuolaikinėmis rašymo priemonėmis, nes šiandieną, XXI amžiuje taip nebegyvename. Retorinis mano klausimas Anykščių rajono savivaldybės tarybos nariams, nepritarusiems projektui: ar galima vaikų sąskaita taupyti, jeigu, jūsų nuomone, taip, tai kokią kuriame ateitį?“. Darželio direktorės išsakytai nuomonei paantrino ir viena iš darželio auklėtinių mamų. „Vienareikšmiškai pritariame, kadangi dabartinė darželio būklė yra apgailėtina, sienų plytos griūna, į pamatą įbetonuota stiklo šukių, kurias patys vaikai randa, kas kelia tiesioginį pavojų jų sveikatai. Taip pat liūdina faktas, kad koridoriuose, salėje yra šalta. Žinome, kad netvarkingos elektros instaliacijos, nuolat „išmušami“ elektros saugikliai. Visa tai neabejotinai blogina ir ugdymo kokybę. Apibendrindami norime pasakyti, kad esame labai patenkinti mokytojų, administracijos darbu, tačiau mus išties neramina pastato būklė, todėl esame įsitikinę, kad renovacijos darbus būtina pradėti nedelsiant, kol neįvyko didesnės griūtys, galinčios sukelti nelaimę, juk kalba eina net ne apie estetiką, o apie vaikų saugumą, kurį privaloma užtikrinti“, – nuomonę išsakė Monika Tekutienė.

   Anykščių rajono savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistai pakomentavo viešosios ir privačios partnerystės modelį ir paaiškino, kaip tai veikia: „Tiek lopšelio-darželio „Eglutė“, tiek lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato modernizavimo energijos taupymo paslaugų tiekėjo pagrindu tikslas – pagerinti Anykščių rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo paslaugų kokybę, užtikrinant energetiškai efektyvią bei higienos normas ir esminius statinio reikalavimus atitinkančią infrastruktūrą. Tikslas suformuluotas detaliai įvertinus minėtų darželių pastatų būklę, pagal parengtus šių darželių pastatų energijos vartojimo auditus ir investicijų projektus, kuriuose nustatyta, kad šie pastatai yra energetiškai neefektyvūs, dėl to patiriamos didesnės nei turėtų būti pastatų šildymui ir apšvietimui tenkančios išlaidos, pastatų viduje yra jaučiama šalto oro infiltracija, pastatų išorinės konstrukcijos neatitinka STR (statybos techninio reglamento) reikalavimų ir pan. Nustatyta apibendrinta, šiais projektais sprendžiama problema – pasenusi ir neefektyvi lopšelio-darželio „Eglutė“ ir lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastatų inžinerinių sistemų ir energinių savybių būklė“.

   Šiais projektais siekiama ne tik sumažinti pastatų šildymo ir apšvietimo sąnaudas, bet ir pagerinti komfortines vaikų ikimokyklinio ugdymosi sąlygas, padidinti pastatų gyvavimo trukmę. Deja, pastatų energijos taupymo priemonių diegimas (modernizuoti šildymo, karšto vandens ir apšvietimo, vėdinimo sistemas, pastatų stogo, išorinių sienų ir cokolio šiltinimas, langų ir durų keitimas ir kt.), t. y. pastatų modernizavimo galimybės Savivaldybės biudžeto ar skolintomis lėšomis yra ribotos. Savivaldybė pati šių projektų savarankiškai dėl finansų stygiaus ir esamų skolinimosi limitų nėra pajėgi įgyvendinti, todėl numatomas galimas šių projektų įgyvendinimo būdas – viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP), kurios metu privatus subjektas (rangovas, energijos taupymo paslaugų tiekėjas (ETPT)) savo ar skolintomis lėšomis modernizuotų darželių pastatus ir vykdytų šių pastatų modernizuotų dalių tolesnę priežiūrą, siekiant išlaikyti ne mažesnę nei C energetinę pastatų klasę, užtikrinant ne mažesnius kaip 30 proc. šildymo energijos sutaupymus ir tuo pačiu tinkamą higienos normas atitinkančią ikimokyklinio ugdymo aplinką (mikroklimatą), o Savivaldybė, tiekiant šias paslaugas, mokėtų už atliktus darbus. Konkrečių VPSP projektų sutarčių kontekste numatoma, kad privatus subjektas (rangovas, energijos taupymo paslaugų tiekėjas (ETPT)) per 1 metus modernizuotų darželių pastatus, o Savivaldybė už atliktus darbus išsimokėtų per 11 metų, kada privatus subjektas teiks pastatų modernizuotų dalių priežiūros paslaugas, t .y. Savivaldybė kontroliuotų šių pastatų energijos taupymo paslaugų teikimą ir tik esant visiems planuojamiems sutaupymas ir užtikrintoms higienos normoms, standartams ir kitiems VPSP sutartyje apibrėžtiems būtiniems pasiekti rodikliams, vykdytų atsiskaitymus už modernizuotus darželių pastatus.

   Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Jacunskas Tarybos posėdžio metu pritarė pristatytiems sprendimams, motyvuodamas, kad akcentuoti reikia ne finansus, o vaikų sveikatą. „Darželius modernizuoti būtina. Tai ypatingai aktualu šiuo metu, kai šildymo kainos stipriai išaugo ir labai tikėtina, jog augs toliau. Pagrindinė ir nuolat akcentuojama rizika yra ta, jog šis jau patvirtintas variantas gali kainuoti šiek tiek brangiau nei modelis, kai kiekvienais metais pagal turimą pinigų kiekį būtų vykdomi daliniai remonto darbai. Manau, kad įvertinus  šiandieninę infliaciją, finale kainos neturėtų labai skirtis. Neatlikus modernizavimo, sunku bus pasiekti reikalingą patalpų temperatūrą šaltuoju metų laiku. Tai susiję su dabartinio karo ir to pasėkoje išaugusių kainų  pasekmėmis. Jau dabar planuojama šaltuoju metų laiku patalpų temperatūrą palaikyti tiktai apie 18oC. Suaugusių asmenų tai rimčiau paveikti neturėtų, tačiau darželinukų sergamumas peršalimo ligomis gali išaugti. Renovavus darželių pastatus minėtų pasekmių pavyktų išvengti. Šiuo konkrečiu atveju viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimui pritariu. Pritariu todėl, kad neturime jokių rimtų alternatyvų.  Arba renkamės minėtą variantą, arba įsitraukiame į „amžiaus statybas“, kai kiekvienais metais būtų skiriama po tam tikrą nedidelę pinigų sumą, atliekama po keletą smulkių darbelių, ko pasėkoje visa vaikų darželio teritorija taptų nuolatine statybų aikštele. Vyktų kasmetiniai remonto darbai, darželinukai kartu su auklėtojomis būtų kilnojami iš vienų patalpų į kitas, kieme nuolat būtų tam tikras kiekis statybinių medžiagų. Natūralu, jog šios medžiagos domintų mažuosius darželių lankytojus, jie bandytų laipioti ant jų, kas didintų įvairių traumų rizikas. Darželinukų tėvai bei auklėtojos taip pat nebūtų tuo patenkinti. Mano nuomone, geriau per vienerius metus atlikti visus reikalingus darbus ir toliau ramiai vykdyti įstaigų veiklas“, – komentavo K. Jacunskas.

   Anykščių rajono savivaldybės tarybai pritarus darželių modernizacijos projektų įgyvendinimui, toliau bus rengiami viešojo ir privataus sektorių partnerystės konkurso viešojo pirkimo dokumentai, kurie siekiant maksimalaus skaidrumo bus derinami su viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektus prižiūrinčiomis institucijomis bei tik gavus jų pritarimą bus organizuojamos viešųjų pirkimų procedūros viešajam subjektui (rangovui) parinkti. Viliamasi, kad racionaliai ir skaidriai naudojant viešąsias lėšas pavyks kaip įmanoma greičiau atlikti visas būtinas procedūras ir sudaryti tinkamas sąlygas mažiesiems anykštėnams turėti galimybę ugdytis modernizuotose darželių pastatuose.

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

 

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •