Iki š. m. liepos 4 d. pratęsiama nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bei savivaldybės įstaigų atstovų atranka į 2022–2024 m. Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą

Iki š. m. liepos 4 d. pratęsiama nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bei savivaldybės...

   Anykščių  rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) skelbia nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų bei Savivaldybės įstaigų atstovų atranką į Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybą (toliau – NVO taryba).

   Anykščių  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-179 ,,Dėl pavedimo Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai atlikti Anykščių rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas“, NVO tarybai buvo pavesta atlikti ir Anykščių  rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

   Anykščių  rajono savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 3 d. sprendimu Nr. 1-TS-177 ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Anykščių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatai (toliau – nuostatai), pagal kuriuos bus organizuojama NVO tarybos veikla. NVO tarybos kadencijos trukmė – dveji metai.

NVO tarybos funkcijos:

 1. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO stiprinimo;
 2. teikia Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl Savivaldybės prioritetų, susijusių su NVO palankios aplinkos Savivaldybėje kūrimu, nustatymo;
 3. dalyvauja rengiant Savivaldybės institucijų ir įstaigų teisės aktų, susijusių su NVO plėtra, projektus;
 4. dalyvauja darbo ar ekspertų grupėse nevyriausybinių organizacijų plėtros valstybės politikos klausimams svarstyti;
 5. dalyvauja Savivaldybės institucijoms ir įstaigoms atliekant analizę dėl Savivaldybės administruojamų viešųjų paslaugų teikimo ir teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo;
 6. inicijuoja NVO pasitarimus, seminarus, mokymus aktualiais NVO veiklos ir jų teikiamų paslaugų klausimais;
 7. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
 8. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėmis organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
 9. informuoja visuomenę apie NVO tarybos tikslą ir veiklą, skleidžia informaciją apie Savivaldybėje veikiančias NVO, jų iniciatyvas, teikiamas paslaugas, organizuojamus mokymus;
 10. kas metai viešai skelbia Savivaldybės interneto svetainėje www.anyksciai.lt NVO tarybos veiklos ataskaitą.

   Vadovaujantis nuostatų 12 punktu, 2022–2024 m. kadencijos NVO taryba bus sudaroma iš dešimties narių: trijų nevyriausybinių organizacijų ir trijų  bendruomeninių organizacijų atstovų, veikiančių Savivaldybės teritorijoje, vieno Savivaldybės administracijos atstovo, dviejų  Savivaldybės tarybos narių ir vieno Savivaldybės įstaigos atstovo.

   Kviečiame Nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas ir Savivaldybės įstaigas, pasiūlymą dėl atstovo delegavimo į NVO tarybą Savivaldybės administracijai pateikti raštu iki 2022 m. liepos 4 d. 17.00 val. Viena nevyriausybinė organizacija ar viena bendruomeninė organizacija gali siūlyti tik vieną atstovą. Pasiūlyme turi būti nurodoma siūlomo asmens vardas, pavardė, kontaktai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos organizacijoje). Pasiūlymas turi būti užpildytas lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašytas nevyriausybinės organizacijos ar bendruomeninės organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę bei pareigas.

   Jei siūlomų atstovų bus daugiau, nei yra kvotų NVO taryboje, susirinkimo, kurį organizuoja Savivaldybės administracija, metu reikalingas atstovų skaičius bus išrenkamas paprasta balsų dauguma.

   Informaciją teikia Savivaldybės Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (tel. (8 381) 50 745, mob. 8 687 50 731, el. p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

Informacijos teikimo laikas darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •