2.3 priemonė ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

 
 
2019 m. Anykščių rajone įgyvendinta 16 projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Paskirtas finansavimas įgyvendinti 2019 m. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo
2.3. priemonės “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” projektus

 

2019 M. PARAIŠKŲ REGISTRAS PAGAL PRIEMONĘ 2.3. "REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE"


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ 2.3. „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ 


1. Priemonės 2.3. “Remti bendruomenių veiklą savivaldybėse” įgyvendinimas Anykščių rajone 2018 m.     

2. Priemonės 2.3. įgyvendinimo pasiekimai ir iššūkiai

3. 2018 m. Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai 


PASKIRSTYTOS LĖŠOS finansuoti  bendruomeninių organizacijų 2018 m. projektus pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  

    Informuojame, kad 2018 m. spalio 8 d. Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 1-AĮ-790 „Dėl finansavimo skyrimo 2018 m. įgyvendinamiems projektams, finansuojamiems pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonę 2.3.„Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) skirtas finansavimas projektų, pateiktų pagal Priemonę,  įgyvendinimui.

Kviečiame pareiškėjus nuo š. m. spalio 15 d. atvykti į Bendrojo ir ūkio skyriaus „Vieno langelio“ padalinį (J. Biliūno g. 23, Anykščiai), pasirašyti Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartis. Detalesnė informacija projektų vykdytojams pateikiama čia https://www.anyksciai.lt/veiklos-sritys/nvo/2.3-priemone-remti-bendruomenine-veikla-savivaldybese/161

Konsultacijas teikia Anykščių rajono savivaldybės administracijos Bendrojo ir ūkio skyriaus vyr. specialistė Loreta Pesliakienė tel. 8 381 50649; 8 687 50731 loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

 


Išplėstinių seniūnaičių sueigų protokolai dėl lėšų paskirstymo pagal priemonę 2.3. “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”

Šaukiamos išplėstinės seniūnaičių sueigos


KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL PRIEMONĘ 2.3. „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“

2018 m. priemonės “2.3. Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” dokumentai


 


Šaukiamos išplėstinės seniūnaičių sueigos

Vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų, patvirtintų 2018 m. gegužės 30 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-163, 27 punktu šaukiamos išplėstinės seniūnaičių sueigos (grafikas pridedamas – 1 lentelė).

1 lentelė. Išplėstinių seniūnaičių sueigų grafikas

Seniūnijos pavadinimas

Sueigos data ir laikas

Sueigos vieta

Kontaktai pasiteiravimui

Andrioniškio seniūnija

2018-07-02  17.15 val.

Anykščių g. 13, Andrioniškio mstl.

Raminta Čelkauskienė (8 381) 43942,

el. p. raminta.celkauskiene@anyksciai.lt

Anykščių seniūnija

2018-07-02  13.00 val.

J. Jablonskio 32, Anykščiai

Eugenijus Pajarskas, tel. (8 381) 50775,

el. p. eugenijus.pajarskas@anyksciai.lt

Skiemonių seniūnija

2018-07-03 14.00 val.

Šilo g. 3, Skiemonys

Stasys Steponėnas, tel.(8 381) 47846,

el. p. stasys.steponenas@anyksciai.lt

Debeikių seniūnija

2018-07-03 14.00 val.

J. Biliūno g. 46, Debeikiai

Alvydas Simonavičius, mob. 861130311

el. p. alvydas.simonavicius@anyksciai.lt

Svėdasų

seniūnija

2018-07-03 16.00 val.

J. Tumo –Vaižganto g. 16 Svėdasai

Valentinas Neniškis, mob. 861130047,

el. p. valentinas.neniskis@anyksciai.lt

Kurklių seniūnija

2018-07-03  14.00 val.

Šviesos g. 2, Kurkliai

Dainora Banevičienė, tel. (8 381) 49289, 

el. p. dainora.baneviciene@anyksciai.lt

Troškūnų seniūnija

2018-07-04 17.00 val.

Vytauto g. 2, Troškūnai

Gina Petraškienė,  tel.(8 381) 56 242,

el. p. gina.petraskiene@anyksciai.lt

Traupio seniūnija

2018-07-04  12.00 val.

Nevėžio g. 9, Traupis

Daiva Tolušytė, mob. 861130012,

el. p. daiva.tolusyte@anyksciai.lt

Kavarsko seniūnija

2018-07-04   9.00 val.

Respublikos a. 8, Kavarskas

Šarūnė Kalibataitė, mob. 861496304

el. p. sarune.kalibataite@anyksciai.lt

Viešintų seniūnija

2018-07-05  14.00  val.

Televizijos g. 4, Viešintos

Eglė Sabaliauskienė, tel. (8 381) 47474,

el. p. egle.sabaliauskiene@anyksciai.lt

Darbotvarkė:

 1. Dėl išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko ir sekretoriaus rinkimų;
 2. Dėl priemonės 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Aprašo pristatymo;
 3. Dėl prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, įgyvendinant priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", nustatymo.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje kviečiami dalyvauti 1 lentelėje nurodytų seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičiai ir seniūnijos teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų deleguoti atstovai.

Bendruomeninės organizacijos, ketinančios dalyvauti išplėstinėje seniūnaičių sueigoje, ne vėliau kaip prieš 4 (keturias dienas) iki išplėstinės turi pateikti sueigą organizuojančiam asmeniui (seniūnui) pranešimą dėl dalyvavimo sueigoje, nurodant deleguojamo atstovo kontaktinius duomenis bei įgaliojimo terminus.

Išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise kviečiami dalyvauti konkrečios seniūnijos teritorijoje, veikiančių nevyriausybinių organizacijų, tradicinių religinių bendruomenių atstovai, kurių pasiūlymai bus įtraukiami į išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžio protokolą.

Anykščių rajono seniūnijų informacija

 


2017 m. pagal priemonę 2.3. “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” pasiekti rezultatai

2017 m. pagal priemonę 2.3. „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" patvirtinti projektai. 

Ataskaitų už 2017 m. vykdytus projektus šablonai 

Kvietimas dalyvauti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo paraiškų teikimo konkurse

Nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. iki 2017 m. rugsėjo 22 d.  Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau-Priemonė) įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą, pagal 2017 m. liepos 27 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-243 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašą (toliau – Aprašas).

Konkurso tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Aprašo 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. 4.11. papunkčiuose nurodytose teritorijose registruotos ir/ar veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriui, adresu: J. Biliūno g.  23, Anykščiai,  212 kab. pateikia paraišką (paraiškos forma – Aprašo 1 priedas), kuri turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota. Paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas pareiškėjo atstovo parašu ir antspaudu. Pareiškėjas iki kvietime nurodytos datos įskaitytinai privalo pateikti el. paraiškos versiją (Word formatu) ir jos priedus (PDF formatu) įrašytus į CD arba atsiusti el. paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt

Kartu su projekto paraiška pateikiama:

 1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija, patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
 2. Registracijos pažymėjimo, kopija, patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
 3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
 4. Organizacijos narių sąrašas;
 5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija;
 6. Komerciniai pasiūlymai kainai pagrįsti;
 7. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

Paraiškas vertins Išplėstinės seniūnaičių sueigos. Išplėstinių seniūnaičių sueigų sprendimu patvirtinti paraiškų pagal Priemonę vertinimo kriterijai, balai, prioritetinės ir tinkamos finansuoti veiklos, didžiausia lėšų suma, galima skirti vienam projektui įgyvendinti.

Su atrinktų projektų vykdytojais bus pasirašoma Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Projektų vykdytojai gautas projektui įgyvendinti lėšas turės laikyti banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje.

Priemonės lėšomis tinkamos finansuoti bus laikomos Aprašo 25 punkte nurodytos išlaidos.

Informaciją dėl Priemonės įgyvendinimo pagal Aprašą teikia: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (8 381 5 90 12, mob. 8 687 50731, el.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).


NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017-2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖ ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE"

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •