Parama būstui įsigyti

Patvirtinti valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų limitai kredito įstaigoms

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. A1-51 „Dėl Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2016 metais limitų kredito įstaigoms patvirtinimo"(toliau - Įsakymas) patvirtinti valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo 2016 metais limitai kredito įstaigoms.
Asmenys ir šeimos, pageidaujantys gauti valstybės iš dalies kompensuojamus būsto kreditus, nustatyta tvarka gali kreiptis į Įsakyme nurodytas kredito įstaigas.


Valstybės iš dalies kompensuojami būsto kreditai

Parama būstui įsigyti teikiama valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito daliai apmokėti vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau - Įstatymas) ir Valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 325.
Teisę į paramą būstui įsigyti turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus Įstatyme nurodytus reikalavimus:
1) duomenys apie jų gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčiųjų gyvenamosios vietos - apie savivaldybę, kurios teritorijoje gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą;
2) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos neviršija Įstatyme nustatytų pajamų ir turto dydžių:
a) asmens be šeimos grynosios metinės pajamos - 8976 Eur ir turtas - 13158 Eur;
b) dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 12546 Eur ir turtas 26724 Eur;
c) keturių ar penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos - 15096 Eur ir turtas 35598 Eur;
d) šešių ar daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam asmeniui - 2550 Eur ir 8466 Eur.
3) įsigyja pirmą tinkamą būstą Lietuvos Respublikos teritorijoje arba atitinka vieną iš šių sąlygų:
a) neturi būsto nuosavybės teise pastaruosius 5 metus ir iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos nebuvo pasinaudoję šia paramos forma;
b) turi ar turėjo nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (arba) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų. Parama teikiama būstui įsigyti arba nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti;
c) neįgalusis ar šeima, kurioje yra neįgalusis, nuosavybės teise turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų poreikiams. Parama teikiama tik nuosavybės teise turimam būstui rekonstruoti pritaikant neįgaliųjų poreikiams.

Asmenys (šeimos), pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ir atitinkantys aukščiau nurodytas sąlygas, pateikia:
1. Nustatytos formos prašymą (pildoma vietoje, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriuje (102 kab.), J. Biliūno g. 23, Anykščiai);
2. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaraciją už kalendorinius metus;
3. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
4. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą (pastaruosius 5 metus turėtą) nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina;
5. Neįgalumo ar darbingumo lygio pažymos kopiją;
6. Likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinančių dokumentų kopijas:
6.1. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl laikinosios globos nustatymo;
6.2. teismo sprendimą dėl nuolatinės globos nustatymo;
6.3. mirties liudijimą.
Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyrių (102 kab.) arba telefonu 8-381-58047.

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •