Pirminė teisinė pagalba


Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) vykdo viešąsias konsultacijas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje, kurių tikslas išsiaiškinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gavėjų nuomonę dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemos patogesnio prieinamumo ir teikiamų paslaugų kokybės. Nuo 2019 m. rugsėjo 25 d. iki spalio 25 d. vyks asmenų elektroninė apklausa (anketa) e-pilietis portale. Tikimės, kad jos metu gauti duomenys leis įgyvendinti geriausius sprendimus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje.

http://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-valstybes-garantuojamos-teisines-pagalbos


Valstybės garantuojama teisinė pagalba

Valstybės garantuojamą teisinę pagalbą finansuoja valstybė

PIRMINĖ TEISINĖ PAGALBA


Pirminė teisinė pagalba - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą.
Pirminę teisinę pagalbą turi teisę gauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys ir kiti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nurodyti asmenys.
Pirminę teisinę pagalbą organizuoja ir (ar) teikia savivaldybių institucijos.
Asmenys, norintys gauti pirminę teisinę pagalbą, turi kreiptis į savivaldybės vykdomąją instituciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba, jei asmuo neturi gyvenamosios vietos, į savivaldybės, kurioje asmuo gyvena, vykdomąją instituciją.
Pirminė teisinė pagalba turi būti suteikta iš karto, kai asmuo kreipiasi į savivaldybės vykdomąją instituciją. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminę teisinę pagalbą, pareiškėjui pranešama apie priėmimo laiką, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 dienos nuo kreipimosi dienos.
Pirminę teisinę pagalbą teikia savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, kurių pareigybių aprašymuose nustatytos teisinio pobūdžio funkcijos, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriose numatytos teisinio pobūdžio darbo funkcijos, ir gaunantys darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto (toliau - savivaldybių tarnautojai), arba advokatai (advokatų profesinės bendrijos), arba viešosios įstaigos, su kuriais savivaldybės yra sudariusios sutartį. Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto asmens sprendimu.
Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą. Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
- pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
- pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė;
- yra akivaizdu, kad pareiškėjas advokato konsultaciją gali gauti nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba.
Jeigu, teikiant pirminę teisinę pagalbą, paaiškėja, kad pareiškėjui reikės antrinės teisinės pagalbos, pirminę teisinę pagalbą teikiantis asmuo pareiškėjui padeda surašyti ar surašo prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

 
ANTRINĖ TEISINĖ PAGALBA

Antrinė teisinė pagalba - tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę teisinę pagalbą turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys. Antrinę teisinę pagalbą šie asmenys gauna, kai jų turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą.
Įstatyme yra nustatyti šie asmenys, kuriems antrinė teisinė pagalba teikiama, neatsižvelgiant į jų turtą ir pajamas:
- asmenys, kurie turi teisę gauti teisinę pagalbą nagrinėjant baudžiamąsias bylas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 51 straipsnį ir kitais įstatymų nustatytais atvejais, kai gynėjo dalyvavimas yra privalomas;
- nukentėjusieji dėl nusikaltimų atsiradusios žalos atlyginimo bylose, įskaitant atvejus, kai žalos atlyginimo klausimas yra sprendžiamas baudžiamojoje byloje;
- asmenys, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą;
- asmenys, išlaikomi stacionariose socialinės globos įstaigose;
- asmenys, kuriems nustatytas sunkus neįgalumas arba kurie yra pripažinti nedarbingais, arba sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, taip pat šių asmenų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti bei ginti;
- asmenys, pateikę įrodymus, kad dėl objektyvių priežasčių negali disponuoti savo turtu ir lėšomis ir dėl to jų turtas ir metinės pajamos, kuriais jie gali laisvai disponuoti, neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal šį įstatymą;
- asmenys, sergantys sunkiomis psichikos ligomis, kai sprendžiami jų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimai pagal Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymą, ir jų globėjai (rūpintojai), kai valstybės garantuojama teisinė pagalba reikalinga globotinio (rūpintinio) teisėms ir interesams atstovauti;
- skolininkai vykdymo procese, kai išieškoma iš paskutinio gyvenamojo būsto, kuriame jie gyvena;
- nepilnamečių vaikų, kai sprendžiamas jų iškeldinimo klausimas, tėvai ar kiti atstovai pagal įstatymą;
- nepilnamečiai vaikai, kai įstatymų nustatytais atvejais savarankiškai kreipiasi į teismą dėl savo teisių ar įstatymų saugomų interesų gynimo, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka sudariusius santuoką ar teismo pripažintus visiškai veiksniais (emancipuotais);
- asmenys, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais, bylose dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu;
- asmenys bylose dėl gimimo registravimo;
- kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

 Antrinė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:

1. pareiškėjo reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2. atstovavimas byloje yra neperspektyvus;
3. pareiškėjas kreipiasi dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė turtinės žalos;
4. prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl pareiškėjo ūkinės komercinės veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos;
5. pareiškėjas gali gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
6. pareiškėjas kreipiasi ne dėl savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
7. reikalavimas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo perleistas pareiškėjui siekiant gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą;
8. pareiškėjas piktnaudžiauja valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;
9. pareiškėjas, kuriam nustatomas antrasis turto ir pajamų lygis, nesutinka apmokėti 50 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų.


KUR KREIPTIS ?

Anykščių rajono savivaldybės gyventojams pirminė teisinė pagalba teikiama Anykščių rajono savivaldybės administracijoje , (J. Biliūno g. 23, Anykščiai).
Pirminę teisinę pagalbą teikia:
Specialistė  Aistė Gogelienė, 108a kab,
tel. (8 381) 50 744, mob. 8 682 00 635, el. p. aiste.gogeliene@anyksciai.lt

Pirminė teisinė pagalba teikiama:


Pirmadienį - ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val.

Penktadienį - nuo 8 iki 15.45 val.

Pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.

Antrinę teisinę pagalbą Anykščių rajono savivaldybės gyventojams organizuoja  valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyrius.
Tarnybos skyriaus adresas: Klaipėdos g. 72, LT-35193,
tel. (8 45) 57 01 52, faks. (8 45) 43 62 01.

Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galite rasti interneto tinklalapyje

Naudinga informacija:

VGTPT lankstinukas (pirminė ir antrinė teisinė pagalba)

VGTPT teikiamos administracinės paslaugos

VGTPT lankstinukas nepilnamečiams asmenims

VGTPT lankstinukas nukentėjusiems

 

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •