PASIRAŠYTA FINANSAVIMO SUTARTIS ANYKŠTOS UPĖS EKOLOGINĖS BŪKLĖS PAGERINIMUI

PASIRAŠYTA FINANSAVIMO SUTARTIS ANYKŠTOS UPĖS EKOLOGINĖS BŪKLĖS PAGERINIMUI

   2020 m. lapkričio 24 d. Anykščių rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Buvusio vandens malūno užtvankos liekanų pašalinimas ir upės vagos sutvarkymas  Anykštos upėje Anykščių mieste ties Malūno gatve“ Nr. 05.3.1-APVA-V-012-01-0007 finansavimo sutartį.

   Norisi pasidžiaugti, kad Anykščių savivaldybė yra viena iš nedaugelio Lietuvos savivaldybių, kuriai yra ne tik svarbios ir aktualios pasaulinės upių išlaisvinimo aplinkosauginės iniciatyvos, bet kuri realiais darbais prisideda prie Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane numatytų priemonių, skirtų pagerinti žuvų migracijos sąlygas, įgyvendinimo – pradedama įgyvendinti projektą, kurio pagrindinis tikslas – įgyvendinti vandens būklės gerinimo ir žuvų migracijos kliūčių pašalinimo priemones. Šiam tikslui pasiekti numatoma buvusio vandens malūno užtvankos liekanų pašalinimas ir Anykštos upės vagos sutvarkymas. Anykštos upėje esanti migracijos kliūtis, kurią planuojama pašalinti – tai prieš daugelį metų pastatyta vandens malūno užtvanka – akmenų, betono, medžio slenkstis, kuris ne tik užtveria kelią žuvų ir kitų vandens gyvūnų migracijai upe aukštyn, bet ir yra pavojų aplinkiniams keliantis, potencialiai pavojingas, objektas.

   Siekiant suprasti šio projekto svarbą, būtina paminėti užtvankų keliamą neigiamą poveikį gamtai ir natūraliems upės gyvavimo procesams. Pavasarinių ir rudeninių potvynių metu upės natūraliai apsivalo nuo susikaupusių nešmenų – dumblo nuosėdų, yrančių sausumos ir vandens augalų dalių, į vandenį įkritusių rąstų, šakų ir kitų stambių objektų. Užtvankų pagalba dirbtinai sureguliavus ir sulėtinus upės tėkmę didelė nešmenų dalis taip ir lieka gulėti upių dugne, o ypač kaupiasi užtvankos suformuotame tvenkinyje. Dėl sulėtėjusios srovės smulkios dumblo dalelės nusėda upių dugne, dėl to paspartėja vandens telkinio eutrofikacija, vandens telkinio pakraščiuose įsitvirtina sumedėję augalai, o tvenkiniuose susiformuoja stovintiems vandenims būdingų augalų sąžalynai, pvz., plūdenos, vandens lelijos ir kt. Dėl šio užtvankų poveikio upės vaga ilgainiui užželia ir iš skaidraus, greitai tekančio upelio ji virsta vos tekančiu, užžėlusiu, sunkiai prieinamu grioviu. Nurodytas hidrologinių sąlygų pasikeitimas pražudo kai kurias žuvų ir (ar) kitų vandens gyvūnų rūšis, taip pat leidžia atsirasti arba įsivyrauti naujoms, upėse nebūdingoms rūšims. Dėl tokių hidrologinio režimo pasikeitimų taip pat sunaikinamos iki tol buvusios specifinės buveinės ar nerštavietės (pvz., lašišinių žuvų). Reikšmingai pasikeičia upėje gyvenančių gyvūnų bendrijos – sumažėjus srovės greičiui ir padidėjus temperatūrai ima vyrauti stovintiems vandenims būdingos gyvūnų rūšys, o būdingos tekantiems vandenims nebesugeba prisitaikyti ir dažniausiai išnyksta ar bent reikšmingai sumažėja jų gausumas ir biomasė. Taip pat svarbu ir tai, kad užtvankų sukeliama žala neapsiriboja vien tik aplinkosauginiu aspektu, bet tuo pačiu nulemia ir socialinę-ekonominę žalą, kuri iš esmės yra susijusi su užtvankų daroma įtaka laisvai žuvų, ypatingai lašišinių žuvų, migracijai. Estijos, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos ir kitų šalių pavyzdys rodo, kad užtvankų demontavimas yra ne tik vienas iš pagrindinių veiksnių atkurti nykstančių žuvų rūšis, bet ir viena iš pagrindinių priemonių vandens telkinių kokybei pagerinti, kuri leidžia ne tik sutaupyti užtvankų priežiūrai išleidžiamas lėšas, bet tuo pačiu užtikrina papildomas biudžeto pajamas iš šiose upėse vystomo tvaraus turizmo ir žuvininkystės.

   Taigi, vykdant šį projektą numatoma likviduoti apleistas ir potencialiai pavojingas buvusio vandens malūno užtvankos liekanas Anykštos upėje Anykščių mieste bei atlikti upės vagos pertvarkymą į kaip įmanoma artimesnį natūraliai upės vagai, taip sudarant tinkamas sąlygas žuvų ir kitų vandens gyvūnų migracijai aukštyn upe.

   Projekto įgyvendinimui pritrauktos Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-012 priemonę „Vandens telkinių būklės gerinimas“. Bendra projekto vertė siekia 273 004,37 Eur, iš jų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bus skiriama iki 252 529,04 Eur, likusi dalis – 20 475,33 Eur – iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto. 

   Tikimasi, kad įgyvendinus planuojamą projektą bus ne tik pasiektas esminis projekto tikslas, bet tuo pačiu tai įtakos ir tvaraus ekologinio, pažintinio turizmo, įskaitant vandens ir žvejybos turizmo, plėtros galimybes ateityje.

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •