Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“

   Anykščių rajono savivaldybės administracija nuo 2021 m. liepos 29 d. iki spalio 29 d. 16.00 val. kviečia teikti paraiškas (toliau – Paraiška) įgyvendinti projektus pagal Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2021–2023 metų veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ (toliau – Priemonė).

   Priemonės tikslas – remti ir skatinti verslumą, Anykščių rajono ekonomikos plėtrą, didinti jos konkurencingumą, teikiant finansinę paramą SVV subjektams, įregistruotiems ir savo veiklą vykdantiems Savivaldybės teritorijoje, padedantiems kartu siekti bendros vizijos, strateginių 2019–2025 metų plėtros plano tikslų.

Tinkamumo kriterijai pareiškėjams:

   Pareiškėjas – smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė ar Filialas, verslininkas, kurio registracijos ir veiklos vykdymo vieta – Anykščių rajono savivaldybės teritorija.

2021 m. prioritetinės Priemonės sritys:

 1. Kultūrinio turizmo vystymas ir kurortinės plėtros skatinimas;
 2. Ekonomikos augimo ir viešos infrastruktūros plėtros darnoje su gamtine aplinka vystymas;
 3. Anykščių rajono patrauklumo, išskirtinumo, siekiant ekonomikos augimo – kaip „Lėto miesto“ vystymas su gyvenimo kokybės ir ekonomikos augimu, skatinant aktyvų smulkaus ir vidutinio verslo dalyvavimą;
 4. Kokybiškų gyvenimo ir darbo sąlygų Anykščių rajono savivaldybės gyventojams bei palankios aplinkos atvykstantiems kurtis Anykščių rajone užtikrinimas.

Remiamos veiklos:

 • naujos įmonės ar filialo steigimas;
 • naujų darbo vietų įkūrimas;
 • verslo kūrimui / plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimas;
 • viešinimas bei reklamos priemonių diegimas;
 • vietinių užimtumo iniciatyvų projektų dalinis kompensavimas;
 • verslo idėjos / naujos veiklos krypties projektai, inovacijos.

   Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama visos ar dalis paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai. SVV subjektas iki paraiškos pateikimo projektą įgyvendina savo lėšomis ir teikia paraišką, kurioje deklaruoja projekto įgyvendinimo metu patirtas ir apmokėtas išlaidas, pridėdamas išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

   Rengiant paraiškas vadovautis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. 1-TS-237 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio  veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“ priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu „Anykščių rajono savivaldybės projektų, įgyvendinamų pagal Anykščių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 2 programos „Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa“  priemonę Nr. 2.1.2.02 „Smulkiojo ir vidutinio verslo skatinimas“ finansavimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas).

   Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 (vieną) paraišką ne daugiau  – 3 (trims) finansavimo veikloms.

   Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per 3 (trejus) (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 10 000,00 Eur.

Paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

 1. pristatant Paraiškos originalą adresu J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai;
 2. teikiant Paraišką naudojantis administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalu „Elektroniniai valdžios vartai“ www.epaslaugos.lt.

   Informaciją dėl Priemonės įgyvendinimo teikia Priemonės koordinatorė – Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius specialistė Vida Meliūkštienė adresu J. Biliūno g. 23, Anykščiai, 203 kab., tel. (8 381) 59012, mob. +370 606 36836, el. p. vida.meliukstiene@anyksciai.lt 

 

 

 

Anykščių r. savivaldybės informacija

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
 •