Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 sausis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-09-13

Kvietimas dalyvauti konkurse

Nuo 2017 m. rugsėjo 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 25 d.  Anykščių rajono savivaldybės administracija skelbia Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau-Priemonė) įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje paraiškų atrankos konkursą, pagal 2017 m. liepos 27 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-243 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ patvirtintą Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Anykščių rajono savivaldybėje aprašą (toliau – Aprašas).

Konkurso tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių (jų dalių ar kelių gyvenamųjų vietovių) bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų poreikius, stiprinti jų narių sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių viešųjų poreikių tenkinimo.

Galimi pareiškėjai – Kurklių seniūnijos teritorijoje registruotos ir/ar veikiančios bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, nevyriausybinės organizacijos.

Pareiškėjas Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriui, adresu: J. Biliūno g.  23, Anykščiai,  212 kab. pateikia paraišką (paraiškos forma – Aprašo 1 priedas), kuri turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta ir sunumeruota. Paskutinio lapo antroje pusėje įrašomas bendras paraiškos lapų kiekis skaičiumi ir žodžiu, patvirtintas pareiškėjo atstovo parašu ir antspaudu. Pareiškėjas iki kvietime nurodytos datos įskaitytinai privalo pateikti el. paraiškos versiją (Word formatu) ir jos priedus (PDF formatu) įrašytus į CD arba atsiusti el. paštu loreta.pesliakiene@anyksciai.lt.

Kartu su projekto paraiška pateikiama:

  1. Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija, patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
  2. Registracijos pažymėjimo, kopija, patvirtinta organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens;
  3. Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas - dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija;
  4. Organizacijos narių sąrašas;
  5. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu - bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija;
  6. Komerciniai pasiūlymai kainai pagrįsti;
  7. Kiti pareiškėjo pageidavimu pateikiami dokumentai.

2017 m. rugsėjo 12 d. Kurklių seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos šios prioritetinės ir tinkamos finansuoti veiklos: 1. Kultūrinė ir švietėjiška veikla; 2. Bendruomeninė veikla ir kita vietos bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla; 3. Bendruomeninės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. Didžiausia lėšų suma, galima skirti vienam projektui įgyvendinti yra ne didesnė kaip 1008,00 eurų.

Paraiškas vertins Kurklių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga. Su atrinktų projektų vykdytojais bus pasirašoma Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Projektų vykdytojai gautas projektui įgyvendinti lėšas turės laikyti banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje.

Priemonės lėšomis tinkamos finansuoti bus laikomos Aprašo 25 punkte nurodytos išlaidos.

Visi dokumentai (Aprašas, paraiškos forma ir kt.) susiję su Priemonės įgyvendinimu patalpinti Savivaldybės interneto svetainėje https://www.anyksciai.lt/lt/veiklossritys/nvo/2.3-priemone-remti-bendru-uhe2.html 

Informaciją dėl Priemonės įgyvendinimo pagal Aprašą teikia: Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Loreta Pesliakienė (8 381 5 90 12, mob. 8 687 50731, el.p. loreta.pesliakiene@anyksciai.lt).

 
Anykščių r. savivaldybės informacija 
s