Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2018 sausis
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
1
2
3
4
5
7
8
9
10
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Visi
s

*print*Naujienos

2017-09-12

Anykščių rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Socialinės paramos skyriaus socialinio darbo organizatoriaus Kavarsko seniūnijoje pareigas

Pagrindiniai reikalavimai kandidatui - turėti socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį arba  iki  2014 m. gruodžio 31 d. būti įgijusiam kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar būti baigusiam socialinio darbo studijų  programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigus socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais, ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, asmens duomenų apsaugą; mokėti organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Organizatoriaus funkcijos:

1. konsultuoti seniūnijos/miesto gyventojus socialinės paramos ir socialinių paslaugų klausimais;

2. priimti gyventojų prašymus piniginėms socialinėms išmokoms gauti, juos pateikti socialinių išmokų specialistams;

3. rengti informaciją iš turimų duomenų bazių (Valstybės įmonės Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei kt.), ją atspausdinus patvirtinti savo parašu;

4. organizuoti paramos maisto produktais bei būtiniausiais drabužiais bei avalyne teikimą seniūnijos/miesto gyventojams, bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis;

5. nustatyta tvarka nagrinėti gaunamus fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, pasiūlymus, raštus socialinės paramos teikimo klausimais, susijusiais su seniūnijos/miesto gyventojais, rengti atsakymus;

6. bendrauti ir bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės įstaigomis, kitais juridiniais asmenimis savo kompetencijos klausimais, organizuojant socialinę paramą seniūnijos/miesto gyventojams;

7. informuoti Vaiko teisių apsaugos skyrių apie išaiškintą ar pastebėtą smurto prieš vaikus atvejį;

8. priimti reikiamus dokumentus teismui dėl globos ir rūpybos nustatymo globėjo ar rūpintojo paskyrimo, surašyti išvadas ir pateikti juos atsakingam skyriaus darbuotojui;

9. parengti dokumentus dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir užpildyti specialiųjų pagalbos priemonių, kuriomis tenkinami specialieji poreikiai ir jų nustatymo lygis, aprašą ir šiuos dokumentus pateikti asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo komisijai;

10. atlikti asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimą;

11. lankytis socialinės paramos gavėjų šeimose, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo ar apsilankymo aktus;

12. tikrinti ar tinkamai savo pareigas atlieka asmenų, kuriems nustatyta rūpyba arba globa rūpintojai ir globėjai, surašyti apsilankymo aktus, o apie nustatytus pažeidimus informuoti skyriaus vedėją;

13. užtikrinti tvarkomų asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka;

14. savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Socialinės paramos skyriaus vedėjo nurodymais ir šiais nuostatais.

15. teikti pasiūlymus, susijusius su tiesioginių pareigų vykdymu ir skyriaus veikla.

Pareigybės lygis A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, nuo 3,06 iki 10,5 pareiginės algos baziniais dydžiais.

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis 2 metų laikotarpiui.

Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, savo gyvenimo aprašymą (CV), išsilavinimą, bei darbo patirtį patvirtinančius dokumentus iki 2017 m. rugsėjo 29 d. el. pašto adresu  renata.mickeviciene@anyksciai.lt   arba pateikti raštu Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistei R. Mickevičienei, 214 kab. J. Biliūno g. 23, Anykščiai Informacija teikiama telefonu  (8 381) 51573, 58048.

Į pokalbį kviesime tik atrinktus kandidatus.

 

s