ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS DIEGIANT VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS APLINKOS (VEGA) MODELĮ“

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS DIEGIANT VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS APLINKOS...

                              

Projekto pavadinimas ir kodas: ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS DIEGIANT VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS APLINKOS (VEGA) MODELĮ“ Nr. 09.2.2-ESFA-K-730-01-0004

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetas „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-K-730 priemonė - „Mokyklų pažangos skatinimas“

Projekto tikslai ir uždaviniai: Tikslas: Siekiant išvengti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų bei padidinti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikų iš socialiai jautrios aplinkos įtrauktį į švietimo sistemą, užtikrinti trūkstamą koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą

Projekto aprašymas: Esminė projektu sprendžiama problema – didėjantis koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, kurios dėl lėšų trūkumo yra visai neteikiamos, arba didžiajai daliai Anykščių rajono gyventojų yra neprieinamos, poreikis, ypatingai mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar vaikams iš socialiai jautrios aplinkos bei jų šeimos nariams.

Siekiant įgyvendinti projekto tikslą, įvairių sričių projekto partneriai veikdami kartu bei kooperuodami savo žinias ir patirtį, numato sukurti ir įdiegti vaiko emocinės gerovės aplinkos (VEGA) modelį, kurio sudėtinės dalys yra: įkurti mobilią komandą, kuri teiks koordinuotas mobilias švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikui ir šeimai; įsteigti mokinių savipagalbos klubą; didinti mokinių įtrauktį į švietimo sistemą užtikrinant tinkamą užimtumą po pamokų bei teikti visos dienos edukacijas numatomose mokinių užimtumo centruose atskirose Anykščių rajono seniūnijose ir visos dienos mokykloje – Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje.

Tikimasi, kad kompleksiškai taikomos priemonės diegiant VEGA modelį padės įveikti ne tik mokymosi, bet ir socialinius, psichologinius sunkumus, skatins mokinius palankiau žiūrėti į mokyklą, suprasti mokymosi naudą.

Sutartis pasirašyta: 2020 m. gruodžio 22 d.

Projekto veiklų užbaigimas: 2022 m. gruodžio 22 d.

Bendra projekto vertė: 314 393,20 Eur

ES fondų lėšos: 296 315,59 Eur

Savivaldybės biudžeto lėšos: 18 077,61 Eur

Projekto vykdytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Projekto partneriai:

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba;

VšĮ Šeimos idėjų centras;

Anykščių kultūros centras;

Svėdasų bendruomenė;

Troškūnų bendruomenė;

Anykščių r. Kavarsko pagrindinė mokykla-daugiafunkcinis centras;

Anykščių r. Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija;

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija;

Anykščių Antano Vienuolio progimnazija.

Už projektą atsakingas asmuo: Ema Abramovaitė, tel. +370 687 03540, el. paštas ema.abramovaite@anyksciai.lt

© 2017 Anykščių savivaldybė. Sprendimas: UAB "Fresh Media"
  •