Specialistė :: Pareigų aprašymas

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
1. kaimo vietovėse tvarko namų ūkio knygas, teisės aktų nustatyta tvarka;
2. ruošia Seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šeimos sudėtį, gyvenamąją vietą ir kitokias faktinę padėtį patvirtinančias pažymas bei kitas pažymas ir teikia Seniūnijos seniūnui juos tvirtinti;
3. vykdo gyvenamosios vietos seniūnijoje deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos tvarkymo funkcijas;
4. pildo paraiškas gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei kompensacines išmokas už ūkininkavimą mažiau palankesnėse ūkininkauti vietovėse;
5. tvarko žemės ūkio ir kaimo verslo valdų bei kitus registrus;
6. veda gyvūnų apskaitą;
7. veda asmenų, atliekančių Seniūnijos teritorijoje visuomenei naudingą veiklą, veiklos apskaitą, kaupia su šia veikla susijusius dokumentus ir nustatytu laiku pateikia ataskaitas Socialinės paramos skyriui;
8. pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir apie pasikeitimus informuoja Seniūnijos seniūną bei darbuotojus;
9. konsultuoja Seniūnijos gyventojus ir teikia jiems informaciją apie Savivaldybės institucijų bei valstybės institucijų veiklą Savivaldybės teritorijoje;
10. pildo Seniūnijos darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
11. pagal savo kompetenciją ruošia ataskaitas;
12. ruošia medžiagų inventoriaus nurašymo aktus;
13. registruoja seniūnijos siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;
14. pagal nustatytus reikalavimus ir terminus tvarko nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas ir iki nustatyto termino pateikia dokumentus nuolatiniam saugojimui;
15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Seniūnijos seniūno pavedimus, susijusius su Seniūnijos funkcijomis.