Seniūno pavaduotoja :: Pareigų aprašymas

Reikalavimai

1. Turėti aukštąjį universitetinį, arba jam prilygintą išsilavinimą, vairuotojo pažymėjimą .
2. Būti susipažinusiam Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais , reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą. Gerai išmanyti civilinius teisinius santykius, civilinį ir administracinių teisės pažeidimų kodeksus, įstatymus reglamentuojančius gamybinę žemės ūkio veiklą, bei valstybės paramą žemės ūkiui ir mokėti juos taikyti praktikoje.
3. Mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti , naudotis informacija.
4. Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.
5. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, gebėti dirbti komandoje.

Funkcijos


1. Vykdo darbus, susijusius su paraiškomis tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius, pateiktos informacijos kontrole ir pareiškėjo bylos
bei elektroninio duomenų rinkinio suformavimu, pervedimu ir suvedimu į duomenų bazę.
2. Tvarko pagal kaimo plėtros programą „Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės su aplinkosauginiais apribojimais" ir „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas" priedus.
3. Tvarko seniūnijos teritorijoje esančių žemės ūkio subjektų žemės ūkio ie kaimo valdų registrą (įregistruoja ir atnaujina žemės ūkio kaimo verslo valdą, perkelia duomenis į Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registro duomenų bazės kompiuterines laikmenas).
4. Padeda įgyvendinti priemones, numatytas rajono savivaldybės tarybos bei rajono strateginiame plane žemės ūkio ir kaimo veiklos srityje.
5. Kaupia , sistemina ir apibendrina informaciją seniūnijos žemės ūkio veiklos srityje, rengia ataskaitas ir pažymas.
6. Konsultuoja seniūnijos gyventojus teikia informaciją žemės ūkio klausimais.
7. Rengia dokumentus notarinių veiksmų atlikimui
8. Ruošia dokumentus mirčių registracijai.
9. Pavaduoja, specialistą, jam nesant, tvarkantį seniūnijos gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą.
10. Rengia įvairias ataskaitas.
11.Organizuoja laisvalaikio centrų veiklą.
12. Tvarko gyvūnų apskaitą seniūnijoje
13. Registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamų gyvūnų padarytą žalą, ir teikia duomenis seniūnui.
14. Pagal administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus nagrinėja pažeidimus ir surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus.
15. Seniūnui nesant( ligos, atostogų, komandiruotės ir kt.) vykdo ir atlieka kitas seniūnui priskirtas funkcijas.