Seniūnas :: Pareigų aprašymas

Reikalavimai

1. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisiniai aktais. Išmanyti darbo teisę, teisės pažeidimo kodeksą, mokėti juos taikyti praktikoje.
2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį išsilavinimą.
3. Mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Word", Internet Explorer programomis, mokėti naudotis dokumentų paieškos sistemomis). Analizuoti, sisteminti ir kaupti surinktą informaciją. Daryti išvadas ir priimti sprendimus.
4. Sugebėti organizuoti pavaldžių asmenų darbą ir darbą komandoje.
5. Mokėti užsienio kalbą.
6. Turėti vairuotojo pažymėjimą.


Funkcijos


1. Administruoja seniūnijai skirtus asignavimus.
2. Organizuoja seniūnijos kaip atskiro padalinio darbą. Kontroliuoja pavaldžių asmenų darbo kokybę, atliktų darbų kokybiškumą.
3. Užtikrinti seniūnijai priskirto turto tinkamą eksploatavimą, panaudojimą ir priežiūrą. Dalyvauti inventorizuojant, realizuojant ir nurašant seniūnijos turtą.
4. Užtikrinti priešgaisrinę saugą seniūnijos pastate.
5. Dalyvauti organizuojant civilinės saugos mokymus seniūnijos teritorijoje.
6. Administruoja gatvių apšvietimo, vietinės reikšmės kelių, šaligatvių priežiūros darbus.
7. Organizuoja seniūnijai priskirtų kapinių priežiūros darbus- rūpinasi vandens tiekimu, medžių kirtimu, šienavimu, atliekų surinkimu.
8. Išduoda leidimus medžiams genėti ir kirsti.
9. Koordinuoja seniūnijoje esančių nelegalių šiukšlynų veiklą.
10. Organizuoja viešuosius darbus.
11. Bendradarbiauja su darbo biržą rengiant seniūnijos gyventojų užimtumo programas.
12. Padeda organizuoti seniūnijos teritorijoje ir už jos ribų vykstančius sportinius ir kultūrinius renginius.
13. Pavedus savivaldybės administracijai sudaro sutartis, atlieka viešuosius pirkimus.
14. Pasirašo seniūnijos gyventojams išduodamas faktinę padėtį patvirtinančias pažymas, seniūnijoje paruoštas ataskaitas, raštus.
15. Registruoja mirtis ir išduoda leidimus laidojimui.
16. Palaiko ryšį su seniūnijos teritorijoje susibūrusiomis kaimo bendruomenėmis. Rūpinasi naujų bendruomenių kūrimu.
17. Sprendžia seniūnijos teritorijoje iškilusių socialinių, teisinių problemų sprendimu.
18. Kartu su socialinio skyriaus darbuotoju rūpinasi seniūnijos vienišų, neįgalių žmonių problemomis. Padeda jas spręsti.
19. Kartu su policijos pareigūnais rūpinasi užtikrinant viešąją tvarką seniūnijos teritorijoje.
20. Rūpinasi socialinės rizikos šeimomis bei jose augančių vaikų saugumu.
21. Nagrinėja seniūnijoje iškilusius pažeidimus ir surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus.
22. Konsultuoja seniūnijos gyventojus jiems rūpimais klausimais, sprendžia problemas, nagrinėja skundus.
23. Dalyvauja savivaldybės posėdžiuose.
24. Atlieka kitas administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais numatytas funkcijas.