Kontaktai:  
J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Juridinių asmenų registras.
Kodas 188774637
Tel. (8 381) 58035,
faks. (8 381) 58088
El. paštas
info@anyksciai.lt
s
bck
2017 kovas
fow

s

Renginių kalendorius
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
4
5
6
10
12
14
15
19
20
21
22
23
26
27
1
2
Visi
s

*print*Statinių projektiniai pasiūlymai

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMAS SVARSTANT STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinio pavadinimas : „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis - Anykščiai - Rokiškis, kuriam Anykščių mieste suteiktas A. Vienuolio gatvės pavadinimas, ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 121 Anykščiai - Troškūnai - Panevėžys, kuriam Anykščių mieste suteiktas Troškūnų gavės pavadinimas, sankryžos rekonstravimo techninio projekto korektūra"

Statinio statybvietės adresas: A. Vienuolio ir Troškūnų gatvės sankryža Anykščių mieste.
Statinio paskirtis: susisiekimo komunikacijos
Projekto rengėjas: UAB „Plentprojektas" adresas Gedimino Pr. 41/2-1, Vilnius, projekto vadovas - Andrius Sirtautas, projekto dalies vadovas - Vaidas Butkus el. paštas vaidas.butkus@plentprojektas.lt ; tel. 861855448
Statytojas: Anykščių rajono savivaldybės administracija, J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai, Tel. (8 381) 58035,
Lietuvos automobilių kelių direkcija J. Basanavičiaus g. 36; LT-03109 Vilnius Tel. (8 5) 232 9600
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas: su parengtu projektu galima susipažinti nuo 2017 m. vasario mėn. 23 d. iki š.m. kovo mėn. 09 d. 8:00 - 11:00 ir 12:00 - 17:00 val. (penktadieni iki 16:00 val.) pas projekto rengėją, UAB „Plentprojektas" adresas Gedimino Pr. 41/2-1, Vilnius; Anykščių rajono savivaldybėje statybos skyriuje J.Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai
Pasiūlymų teikimas: nuo 2017 m. vasario mėn. 23 d. iki š.m. kovo mėn. 09 d. imtinai iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai UAB „Plentprojektui" gali teikti pasiūlymus dėl projektinių sprendinių raštu, adresu Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius. Teikiant pasiūlymus būtina nurodyti: vardą, pavardę (arba organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą bei informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Viešo susirinkimo data: viešasis susirinkimas įvyks 2017 m. kovo 10 d. 12:00 val. Anykščių rajono savivaldybės didžiojoje salėje, adresu J.Biliūno g. 23, Anykščiai

Projektiniai pasiūlymai


 PRANEŠIMAS

Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 37 straipsnio nuostatomis bei statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato - gyvenamojo namo Vieškelio g. 6, Plikiškių k., Andrioniškio sen., Anykščių r.sav., rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.

1. Statinių statybvietės adresas:
Vieškelio g. 6, Plikiškių k., Andrioniškio sen., Anykščių r.sav., žemės sklypo kadastr. Nr.3462/0003:87 Sedeikių k.v.

2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai:
gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas - gyvenamasis namas, neypatingas statinys;

3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Dalė Vileitienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1185, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d, el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893
(projektavimo įmonės pavadinimas, įgalioto asmens, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus vardas, pavardė, el. p. adresas ir tel. Nr.)

4. Statytojas:
Juozas Žiukas, gyvenamoji vieta: J.Tumo-Vaižganto g. 15-3, Anykščių m., Anykščių r.sav., tel. +370 650 56368
(fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, el. p. adresas ir tel. Nr.)

5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-02-14 iki 2017-02-28 darbo valandomis, adresu: J.Biliūno g.5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu vileitiene@gmail.com. ir tel. +370 615 46893. Susipažinimui skiriama dešimt darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
(susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, tel. Nr. ir laikas)

6. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu: J. Biliūno g.5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas vileitiene@gmail.com, tel.Nr.+370 615 46893 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis;
2. pasiūlymo teikimo datą;
3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
viešasis susirinkimas įvyks 2017-02-28, 17 val. projektuotojos Dalės Vileitienės patalpose adresu: J.Biliūno g. 5, LT-29113 Anykščiai..
(adresas, laikas)

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas projektiniam pasiūlymui


INFORMACIJA APIE NUMATOMĄ STATINIO PROJEKTAVIMĄ IR VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ SVARSTANT STATINIO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnyje nustatytais atvejais, LR Statybos įstatymo 20 straipsnio nuostatomis bei statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus" nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR. 3494-8004-0017) IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR.: 3494-8004-0028) REKONSTRAVIMO, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (UNIKALUS NR. 3494-8004-0050) GRIOVIMO IR NAUJO PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO (PIRTIS) STATYBOS ŠLAVĖS G. 29, STORIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R.SAV., PROJEKTAS" projektiniai pasiūlymai.
1. Statinių statybvietės adresas:
Šlavės g. 29, Storių k., Anykščių sen., Anykščių r.sav., žemės sklypo kadastr. 3456/0002:50 Puntuko k.v.
2. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamosios paskirties vieno buto gyvenamas namas (pastatas), neypatingas statinys;
3. Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:
Jolita Irena Paužuolienė, kvalifikacijos atestatas Nr. A 1186, išduotas 2014 m. gruodžio mėn. 18 d,
el.paštas anykarch@gmail.com tel.Nr.+370 677 60210
4. Statytojas:
Vytautas Kiaušas, gyvenamoji vieta: L.Giros g. 68, Vilnius., tel. +370 61295765
5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima:
nuo 2017-02-07 iki 2016-02-23 darbo valandomis, adresu: Vilniaus g. 5, Anykščiai. Informaciją teikiama e.paštu anykarch@gmail.com. ir tel. +370 677 60210. Susipažinimui skiriama ne mažiau kaip10 darbo dienų nuo šio pranešimo savivaldybės interneto svetainėje paskelbimo dienos.
6. Pasiūlymus dėl projektinio pasiūlymo sprendinių galima teikti projektuotojui raštu adresu:
Vilniaus g.5, Anykščiai, Anykščių r.sav., el.paštas anykarch@gmail.com, tel.Nr.+370 677 60210 per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu.
Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti:
1. vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
2. pasiūlymo teikimo data;
3. informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.
Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.
7. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas:
Viešasis susirinkimas įvyks 2017-02-23, 17 val. projektuotojos Jolitos Irenos Paužuolienės patalpose adresu: Vilniaus g. 5, LT-29145 Anykščiai.

Projektiniai pasiūlymai

Pritarimas projektiniam pasiūlymui


 
s